Arbetsförmedlingens leverantörsuppföljning

En stor del av Arbetsförmedlingens uppdrag utförs idag av leverantörer av upphandlade arbetsmarknadstjänster. Myndighetens kontroll och uppföljning av leverantörernas verksamhet har därför fått ökad betydelse.

Fånga upp och åtgärda eventuella problem

Genom leverantörsuppföljning kan vi fånga upp och åtgärda eventuella problem samt dra lärdomar i syfte att utveckla såväl leverantörernas som Arbetsförmedlingens verksamhet. Arbetsförmedlingens inställning är att båda parter i en avtalsrelation ska göra en god affär enligt överenskomna villkor. Relationen mellan myndigheten och leverantörer ska präglas av förståelse och intresse för varandras förutsättningar, samtidigt som avtalets text och innebörd ska respekteras.

Väl avvägd uppföljning

En grundläggande förutsättning för ett gott samarbete är att båda parter är överens om avtalets innehåll. Arbetsförmedlingen arbetar kontinuerligt för att förbättra kommunikationen, informationen och samarbetet med leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster i olika avseenden.

Under pågående avtal har Arbetsförmedlingen ett ansvar för att leverantörer ges lika förutsättningar att tillhandahålla tjänst i enlighet med avtal. En del i detta är myndighetens kontroll och uppföljning.

Fysiska kontrollbesök hos leverantörer genomförs löpande. Härutöver sker kontinuerligt riskbedömningar av leverantörer, då risk för avvikelse från avtal bedöms. Baserat på riskutfall beslutas om ytterligare kontroller bör genomföras. Kreditbevakning av leverantörer sker löpande.

Klagomål och granskningar

Alla klagomålsärenden mot en leverantör som inkommer till Arbetsförmedlingen utreds. Arbetsförmedlingen genomför även granskningar av hela eller delar av en leverantörs verksamhet, till exempel personaltäthet, kompetens och dokumentationshantering.

Granskning sker vanligen baserat på inkommen information via klagomålsärenden, tips, omvärldsbevakning eller utfall vid riskbedömning eller resultatmätning. Alla granskningar och klagomål diarieförs och kan, när de är avslutade, begäras ut av allmänheten.