Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingen publicerar regelbundet analyser och prognoser av arbetsmarknaden samt den egna verksamheten.

 • 12 juni 2024 Arbetsmarknadsprognoser

  Arbetslösheten ökar under 2024

  Arbetslösheten har ökat och antalet personer berörda av varsel är fler än normalt, samtidigt som antalet lediga jobb är färre. Antalet arbetslösa bedöms fortsätta öka i år för att sedan börja minska igen under 2025. Samtidigt saknar många arbetssökande de kompetenser som krävs.

 • 24 april 2024 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget kvartal 1 2024

  Arbetsmarknaden har fortsatt att försvagas under inledningen av 2024.

 • 23 april 2024 Arbetsmarknadsprognoser

  Prognos för utbetalningar april 2024

  Arbetsförmedlingen lämnar årets andra utgiftsprognos. Trots utmaningar håller Arbetsförmedlingens planering för de flesta arbetsnära insatser.

 • 8 april 2024 Analys och utvärdering

  Uppföljning av målsättningarna i Arbetsförmedlingens överenskommelser med kommuner

  För att bidra till en effektivare matchning på arbetsmarknaden har Arbetsförmedlingen under de senaste åren arbetat för att stärka samverkan med landets kommuner.

 • 22 mars 2024 Analys och utvärdering

  Kartläggning av kompletterande bedömning

  Arbetsförmedlingen har utvecklat ett nytt arbetssätt för att bättre kunna identifiera och göra bedömningar när ohälsa eller funktionsnedsättning riskerar att påverka en arbetssökandes möjligheter att arbeta eller studera.

 • 15 februari 2024 Analys och utvärdering

  Hur effektiv är matchningen av arbetslösa till jobb?

  I rapporten studerar vi effektiviteten i matchningen till jobb bland arbetslösa personer inskrivna på Arbetsförmedlingen under 30 år mellan 1992 och 2022.

 • 23 januari 2024 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget kvartal 4 2023

  Arbetsmarknaden har försvagats under hösten. Efter en längre period av minskande arbetslöshet var antalet inskrivna arbetslösa något fler under det fjärde kvartalet 2023 än under motsvarande kvartal 2022.

 • 20 december 2023 Analys och utvärdering

  Långsiktig yrkesområdesanalys – administration, ekonomi och juridik

  Yrkesområdet administration, ekonomi och juridik omfattar en stor mängd yrkesgrupper inom många olika branscher. Det råder inga övergripande kompetensförsörjningsproblem. Samtidigt är yrkesområdet exponerat mot flera omvärldstrender som kommer att ha inverkan på utvecklingen framöver. Denna rapport syftar till att belysa det nationella kompetensbehovet inom yrkesområdet på lång sikt, samt att lyfta fram förutsättningar för en god kompetensförsörjning.

 • 13 december 2023 Arbetsmarknadsprognoser

  Arbetslösheten har börjat öka

  Arbetsmarknaden har under hösten börjat ge vika. Antalet personer berörda av varsel och arbetslösa ökar samtidigt som det blir färre lediga jobb. Arbetslösheten väntas fortsätta öka under 2024 för att sedan börja minska igen under 2025. Samtidigt råder det fortfarande brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser.

 • 23 oktober 2023 Analys och utvärdering

  Slutrapport för Kickstart React-EU

  Projektet Kickstart React-EU avslutades den 31 juli 2023. Under projektperioden utökades budgetramen från 1 miljard till nästan 2,2 miljoner kronor. Målet var att 30 000 deltagare skulle vara inskrivna i projektet. Sammantaget har projektet haft nio insatser och omfattat cirka 125 000 deltagare.