Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingen publicerar regelbundet analyser och prognoser av arbetsmarknaden samt den egna verksamheten.

 • 15 februari 2024 Analys och utvärdering

  Hur effektiv är matchningen av arbetslösa till jobb?

  I rapporten studerar vi effektiviteten i matchningen till jobb bland arbetslösa personer inskrivna på Arbetsförmedlingen under 30 år mellan 1992 och 2022.

 • 23 januari 2024 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget kvartal 4 2023

  Arbetsmarknaden har försvagats under hösten. Efter en längre period av minskande arbetslöshet var antalet inskrivna arbetslösa något fler under det fjärde kvartalet 2023 än under motsvarande kvartal 2022.

 • 20 december 2023 Analys och utvärdering

  Långsiktig yrkesområdesanalys – administration, ekonomi och juridik

  Yrkesområdet administration, ekonomi och juridik omfattar en stor mängd yrkesgrupper inom många olika branscher. Det råder inga övergripande kompetensförsörjningsproblem. Samtidigt är yrkesområdet exponerat mot flera omvärldstrender som kommer att ha inverkan på utvecklingen framöver. Denna rapport syftar till att belysa det nationella kompetensbehovet inom yrkesområdet på lång sikt, samt att lyfta fram förutsättningar för en god kompetensförsörjning.

 • 13 december 2023 Arbetsmarknadsprognoser

  Arbetslösheten har börjat öka

  Arbetsmarknaden har under hösten börjat ge vika. Antalet personer berörda av varsel och arbetslösa ökar samtidigt som det blir färre lediga jobb. Arbetslösheten väntas fortsätta öka under 2024 för att sedan börja minska igen under 2025. Samtidigt råder det fortfarande brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser.

 • 23 oktober 2023 Analys och utvärdering

  Slutrapport för Kickstart React-EU

  Projektet Kickstart React-EU avslutades den 31 juli 2023. Under projektperioden utökades budgetramen från 1 miljard till nästan 2,2 miljoner kronor. Målet var att 30 000 deltagare skulle vara inskrivna i projektet. Sammantaget har projektet haft nio insatser och omfattat cirka 125 000 deltagare.

 • 19 oktober 2023 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget kvartal 3 2023

  Till följd av det dämpade ekonomiska läget har arbetsmarknaden börjat visa tecken på att försvagas. Arbetslösheten är förvisso något lägre under det tredje kvartalet 2023 än den var under motsvarande period 2022, men antalet inskrivna arbetslösa har slutat att minska, och antalet nyanmälda platser visar inte heller på samma styrka som tidigare under året.

 • 13 september 2023 Analys och utvärdering

  Långsiktig yrkesområdesanalys – kultur, media och design

  Kulturområdet påverkades i hög grad av coronapandemin, men arbetsmarknaden har återhämtat sig väl. Yrkesområdet har generellt haft en god tillgång på arbetskraft i förhållande till efterfrågan. Möjligheterna till arbete varierar dock mellan olika yrkesgrupper. Rapporten belyser kompetensbehovet på lång sikt samt förutsättningar för en god kompetensförsörjning.

 • 12 september 2023 Analys och utvärdering

  Arbetsförmedlingens nya modell för bedömning av arbetssökandes stödbehov – funktionssätt och prestation

  När matchningstjänsten Rusta och matcha 2 infördes i april 2023 så infördes även en ny modell i bedömningsstödet för anvisningar till tjänsten. Denna rapport innehåller en teknisk beskrivning av modellens utformning och dess prestation.

 • 13 juli 2023 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadsläget kvartal 2 2023

  Arbetsmarknaden har fortsatt att överraska positivt under det andra kvartalet 2023. Arbetslösheten har fortsatt att minska trots det försvagade ekonomiska läget, och minskningen sker på bred front både geografiskt och sett till olika grupper av arbetslösa.

 • 14 juni 2023 Arbetsmarknadsprognoser

  Arbetslösheten vänder uppåt i år

  Trots det osäkra ekonomiska läget är arbetslösheten nu den lägsta sedan 2009. Men efterfrågan på arbetskraft väntas avta under andra halvan av 2023 och arbetslösheten vänder uppåt. Den bedömningen gör Analysavdelningen i Arbetsmarknadsutsikterna våren 2023.