Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 8 maj 2020 Analys och utvärdering

  Aktiviteter i etableringsuppdraget, årsrapport 2019

  Denna rapport redovisar aktiviteter under 2019 inom etableringsreformen/ etableringsuppdraget enligt lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. I rapporten redovisas även sammanfattande uppgifter om etableringsreformen under 2010-talet.

 • 8 maj 2020 Analys och utvärdering

  Aktivitetsgraden och förekomsten av sanktioner inom etableringsprogrammet

  Arbetsförmedlingen har den 17 mars 2020 beslutat att tillfälligt upphöra med att fatta beslut om sanktioner och att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna med anledning av utebliven aktivitetsrapport. Arbetsförmedlingen har också beslutat att tillfälligt upphöra med att fatta beslut om sanktioner för programdeltagare samt att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna.

 • 8 maj 2020 Analys och utvärdering

  Insatser finansierade genom samordningsförbund för personer som är långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning

  Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under flera år haft uppdrag i sina regleringsbrev att arbeta och verka för att det genom samordningsförbund skapas insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga med aktivitetsersättning.

 • 8 maj 2020 Analys och utvärdering

  Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

  Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan anser att förutsättningarna finns för att gemensamt genomföra uppdraget och ge stöd till kvinnor och män att få eller återfå sin arbetsförmåga och delta i arbetslivet. Myndigheterna har en samsyn kring hur uppdraget ska genomföras och har tillsammans tagit fram verktyg för det operativa arbetet. Under 2019 har förändringarna på Arbetsförmedlingen påverkat genomförandet av uppdraget främst på grund av de uppsägningar som gjordes i början av året och den interna personalrörlighet som följde av det.

 • 8 maj 2020 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknadspolitiska program, årsrapport 2019

  Årsrapporten för arbetsmarknadspolitiska program har publicerats av Arbetsförmedlingen. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av de arbetsmarknadspolitiska insatserna och programmen. Rapporten beskriver programmens syfte, innehåll, deltagare, resultat och kostnader. Varje kapitel i denna rapport går att läsa fristående. Detta upplägg innebär att vissa upprepningar av förklaringar måste göras, bland annat av regler och villkor som är gemensamma. Avsikten är att rapporten ska kunna fungera som ett referens- och uppslagsverk i olika sammanhang.

 • 4 maj 2020 Analys och utvärdering

  Upprätthållande av kontrollfunktionen

  Arbetsförmedlingen har den 17 mars 2020 beslutat att tillfälligt upphöra med att fatta beslut om sanktioner och att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna med anledning av utebliven aktivitetsrapport. Arbetsförmedlingen har också beslutat att tillfälligt upphöra med att fatta beslut om sanktioner för programdeltagare samt att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna.

 • 3 mars 2020 Analys och utvärdering

  Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden

  Syftet med rapporten är att sammanfatta kunskapsläget vid Arbetsförmedlingen om utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden.

 • 1 mars 2020 Analys och utvärdering

  Romsk inkludering

  Minoriteten romer har pekats ut som en av de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden i Sverige. För att göra det möjligt för romer att delta på lika villkor som andra i det svenska samhället, har regeringen beslutat om en långsiktig och samordnad strategi för romsk inkludering åren 2012–2032.

 • 21 februari 2020 Analys och utvärdering

  Nationella socialfondsprogrammet för investering och sysselsättning

  Enligt Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2019, kapitel 5 ska Arbetsförmedlingen ta till vara de möjligheter som det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020 ger och aktivt medverka i genomförandet av programmet.

 • 21 februari 2020 Analys och utvärdering

  Utrikes födda kvinnor

  Denna återrapport syftar till att svara på uppdrag i regleringsbrevet om utrikes födda kvinnor, enligt vilket myndigheten ska redovisa resultaten av de åtgärder som vidtagits för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten för utrikes födda kvinnor. Det efterfrågas också en redovisning av hur många utrikes födda kvinnor som varje månad deltagit i insatser som belastar berörda sakanslag.


Yrkeskompassen

En vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval      
 • arbetar med vägledning

Till Yrkeskompassen

Jobbmöjligheter per län

Broschyren Jobbmöjligheter publiceras per län och beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoserna för respektive län.

Jobbmöjligheter per län