ስራሕ-ኣልቦኛ – ሕጂ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ስራሕ ኣልቦ ኣብ ትኾነሉ እዋን

ኣባና ክትምዝገብ ከለኻ ነዚ ዝስዕብ ምፍላጥ ከድልየካ እዩ።

ተመዝገብ

ኣብታ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካላ ፋልመይቲ መዓልቲ ኣባና ተመዝገብ፡ ከምዚ ጌርካ ትምዝገብ።

ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ

ክፍሊት ስራሕ ኣልቦ ምስ ኮንካ፡ ጠለብ ናይ ኵነት፡ ከመይ ጌርካ ከም ተመልክት።

ቅድሚ እቲ ንምውጻእ መደብ ዝግበር ዝርርብ

ንመደብካ ተቐረበሉን ጀምሮን።

መሰላትካን ግዴታትካን

ካባና እንታይ ክትጽበ ኣለካ፡ ንሕና’ኸ ካባኻ እንታይ ክንጽበ ኣለና።

ምቕራብ ጸብጻብ ንጥፈታት

ናይ ንጥፈታትካ ጸብጻብ ሃብ፡ ከምዚ ትገብር።

ናይቶም ምልክታ ዘቕረብካሎም ስርሓት መረጋገጺ ምቕራብ ምስ ዘድልየካ

ኣብቲ ናይቶም ምልክታ ዘቕረብካሎም ስርሓት መረጋገጺ ንምቕራብ ዝሓተትናካ ጊዜ፥ ከምዚ ዚስዕብ ግበር።

መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” ምእጋድ

ብዛዕባ ኵነት፡ መጠንቀቕታን ዝተነከየ ክፍሊትን።

ስራሕ ናይ ምስንባት መጠንቀቕታ

ስራሕ ናይ ምስንባት ሓደጋ ምስ ዝህልወካ፡ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ዝሕብሩ ኣንፈታውያን ምኽርታት።

መካነይ (Mina sidor)

ኣብ መካነይ(Mina sidor) መንነትካ ድሕሪ ምምስካር፡ ነቶም ዝተገበሩልካ መደባትን ናብ ስራሕ ዘምርሑኻ መንገድታትን ረአዮም።

ምዝገባኻ ሰርዞ

ስራሕ ምስ ትረክብ ወይ ትምህርቲ ምስ ትጅምር፡ኣብ’ዚ ሓብር።

ተወሳኺ ሓበሬታ

ኣብ’ዚ ስራሕ ድለ

ኣብ ፕላትስ ባንከን፡ ኣብ ሰራሕተኛን ወሃቢ-ስራሕን ዝካየዱ መራኸቢ ኣጋጣምታት፡ኣብ ስታርታ ኤገት(ናትካ ትካል ክፈት)።ስራሕ ንኽትረክብ ብዙሓት መንገድታት ኣለዉ።

እቲ መመልከቲ ስራሕ

ሲቪ፡ውልቃዊ ደብዳቤ፡ኢንተርቪውን ስሉጥ ኢንተርቪውን – ኣብ’ዚ ኣንፈት ዝህቡኻ ምኽርታት ኣለዉ።

ምኽራውያን ኣንፈታትን ዜናታትን

ስራሕ ኣብ ትደልየሉ እዋን ድርኺት ዝህቡኻ ዜናታት፡ፖድካስትታትን ዌቢናራትን።