መደብ መትከል-እግሪ

መደብ እግሪ ምትካል (etableringsprogrammet) ንውሱናት ሓደሽቲ ስደተኛታት ብመልክዕ ንጥፈታትን ስልጠናን ዝወሃብ ሓገዝ እዩ። ዕላምኡ ብዝተኽኣለ ፍጥነት ሽወደንኛ ምኽኣል፣ ስራሕ ምእላሽን ናብርኦም ምምራሕን እዩ።

እንታይ

መደብ እግሪ ምትካል ምስ ናህቶም ብንጡፍነት ስራሕ ምእላሽ ዘጠቓልል ውልቃዊ ሓገዛትን ፃዕርታትን ይሓቁፍ። ዕላምኡ ብዝተኸኣለ ፍጥነት ሽወደንኛ ምኽኣል፣ ስራሕ ምእላሽን ናብርኦም ምምራሕን እዩ።

ንመን

20 ዓመት ዝመልኡ ግን ድማ 66 ዓመት ዘይኮነኩምን ኣብ ቀረባ ከም ስደተኛ ናይ መንበሪ ፍቓድ እንተተዋሂቡዎም፣ ሓለዋ ዘድልዮ ሰብ እንተኾይኖም ወይከዓ ናይ ሓለዋ ዘድልዮ ስደተኛ ዘመድ እንተኾይኖም ኣብ መደብ እግሪ ምትካል ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም።

ብኸምዚ ይሰርሕ

ንሶምን እቲ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕን ብዝተኽኣለ ፍጥነት ሽወደንኛ ንኽለምዱን ስራሕ ንክረኽቡን ምእንታን ኣየናይ ዓይነት ተበግሶ ንዖኦም ከም ዝስማዕማዕ ይትልሙ። እንተደልዮም ናይ ኣተርጓማይ ደገፍ ናይ ምርካብ ዕድል እውን ኣሎ። ናይ እቶም ፃዕርታት ውሱናት ኣብነታት ይስዕቡ፦

 • መሰረታዊ ፍልጠት ሽወደንኛ ንዘይብሎም ሰባት ናይ ቋንቋ ስልጠና፣ ሽወደንኛ ንስደተኛታት (SFI)
 • ማሕበራዊ ተኮር ትምህርቲ
 • ኣብ ክእለቶም ከማዕብሉን ክሰርሑን እንተደልዮም ብዝተፈላለዩ ብርክታት ምስልጣን
 • ተግባራዊ ልምምድ (praktik)
 • ሓገዝ ኣብ ስራሕ ዝእልሽሉ እዋን
 • ናይ ባዕሎም ንግዲ ንምጅማር ንዝሓስቡ ሰባት ምኽርን ሓገዝን
 • ተቐባልነት (validering)
 • ውዕዉዕ ዓመት (intensivår)

ምስኦም እንትንዘራረብ ብዛዕባ ሞያዊ ልምዶም ፣ ትምህርቶም፣ ድልየታቶምን ትምኒቶምን ክነግሩና ኣገዳሲ እዩ። ስራሕ ናይ ምስራሕን ኣብ ንጥፈታት ናይ ምስታፍን ብቕዓቶም ዝፀልው ዝኾነ ነገር እንተሃልዩ ክንፈልጥ ኣለና።

ንክመሃሩ ነበረታትዖም ኢና

ብዙሓት ወሃብቲ ስራሕ ሰራሕተኛ ይደልዩ፣ ኮይኑ ግና ትኽክለኛ ስልጠና ዘለዎም ሰባት ምርካብ ይኸብዶም። ካብቶም ዘለዉ ስራሕቲ ሓዲኡ ንምርካብ ትምህርቲ ከድልዮም ይኸውን እዩ።

ምስ ናይ ሽወደን ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ዝመጣጠን ትምህርቲ እንተዘይሃልዩዎምን ስራሕ ንምርካብ ትምህርቲ የድልዮም እዩ ኣብ ዝብል ውሳነ እንተበፂሕናን ናይ ግድነታዊ ትምህርቲ ክወስዱ ከምዘለዎም ክንግምግም ንኽእል ኢና። ግድነታዊ ትምህርቲ ኣብ ዝመሃርሉ እዋን ኣብ ከተማ ምምሕዳሮም ኣብ ዝርከብ ኮምቩክስ (komvux) ወይከዓ ኣብ ፎልክ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ (folkhögskola) ንጀነራል ኮርስ ከመልክቱ ኣለዎም።

ዋላ እኳ ኣብ ግድነታዊ ትምህርቲ እንተዘይሃለዉ ንክምሃሩ ነበረታትዖም ኢና። ካብኡ ኣብ ኮምቩክስ፣ ፎልክ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ፣ ፖሊ ቴክኒክ (yrkeshögskola)፣ ኮሌጅ ወይከዓ ዩኒቨርሲቲ ንትምህርቲ ንከመልክቱ ክሕተቱ ይኽእሉ እዮም።

ንክምሃሩን ናብ ግድነታዊ ትምህርቲ እንትንጋብዞምን

ሕማም ወይከዓ ጉድኣት ኣካል ዘለዎም ተወሳኺ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም

ጥዕንኦም ወይከዓ ጉድኣት ኣካሎም ኣብ ንጥፈታት ናይ ምስታፍ ብቕዓቶም ዝፀልው እንድሕር ኮይኑ ክነግሩና ንደልይ ኢና። ንሱ ድማ ንኣብነት ብዛዕባ ወጥሪ፣ ናይ ድቃስ ፀገም ወይከዓ ናይ ሰውነት ቃንዛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብኡ ኣብ ንጥፈታት ንኽሳተፉ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ከም ዘድልዮም ምስኦም ኮይንና ክንፍትሽ ኢና።

ሓገዝ ንኣካል ጉዱኣት

ደረት እዚ መደብ

እዚ መደብ ብልሙድ ናይ ሙሉእ ግዜ እዩ። ኣብ ወላድኣዊ ፍቓድ እንተሃልዮም ወይከዓ ከፊላዊ ስራሕ ዝሰርሑ እንተኾይኖም ወይከዓ ብሰንኪ ሕማም ወይ ጉድኣት ኣካል ኣብ ናይ ሙሉእ ግዜ ክሳተፉ ዘይኽእሉ እንተኾይኖም፣ ኣብቲ መደብ ብናይ ከፊል እዋን ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም።

ካሕሳን ኩነታትን

ኣብዚ ሓገዝ ተኻፈልቲ እንትኾኑ ኣብቲ መደብ ይሳተፉ ከምኡ እውን ናብ ኤጀንሲ ማሕበራዊ ውሕስነት ሽወደን ካሕሳ (Försäkringskassan) ንምርካብ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ ንካሕሳ ብኸመይ ከም ዘመልክቱን ኣብ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ (Arbetsförmedlingen) እንትምዝገቡን ካብቶም ፕሮግራማትና ኣብ ሓዲኡ እንሳተፉን እንታይ ከም ዝትግበር ክንነግረኩም ኢና።

ኣብቲ መደብ እንትሳተፉ

ካብኦም እንታይ ትፅቢት ይግበር

ካብቲ ናይቲ መደብ ዕላማታት ሓደ ናብርኦም ምምራሕ እዩ። ኣብቲ መደብ ምስታፍ ብፍቓድ እዩ፣ ኮይኑ ግና እንተተፀንቢሮም ንጡፍ ክኾኑን ነቲ ዝተስማዕማዕናሉ ትልሚ ክስዕቡን ኣለዎም። ስለዚ ምስኦም ብሓባር ኮይንና ኣብ ዝተለምናዮም ፃዕርታት ክሳተፉ ኣለዎም። ከምኡ ንኸይገብሩ እንተተስማዕሚዕና ጥራሕ እንበር ንቑሕ ብምዃን ስራሕ ክእልሹ ኣለዎም። ስራሕ እንተቐሪቡሎም ንክቕበልዎ ትፅቢት ይግበረሎም። ንትልምታቶም እንተዘይስዒቦም፣ ኣብ ፃዕርታት እንተዘይተሳቲፎም ወይከዓ ስራሕ ምስራሕ እንተኣብዮም ካብ ኤጀንሲ ማሕበራዊ ውሕስነት ሽወደን ንዝረኽብዎ ካሕሳ ክፀልዎ ይኽእል እዩ።

ለውጥታት እንተሃሊዮም ንዓና ከፍልጡና ኣለዎም፣ ንኣብነት ስራሕ ወይከዓ ትምህርቲ እንተደኣ ጀሚሮም።

እንተሓሚሞም ወይከዓ ዝሓመመ ህፃን ዝከናኸኑ እንተኾይኖም

እንተሓሚሞም ወይከዓ ህፃናት ንምክንኻን ኣብ ገዛ ክኾኑ እንተመሪፆም ከፍልጡና ኣለዎም (VAB)።

እንትሓሙ ከም ዝተረፉ ይሓብሩ

ህፃን ንምክንኻን ከም ዝተረፉ ይሓብሩ

ንጥፈታት ይሓብሩ

በቢወርሑ ሓበሬታ ንጥፈታት ከእትዉ ኣለዎም። ናብ ስራሕ ወይከዓ ትምህርቲ ኣብ ዝኸድሉ እዋን እቲ ትኽክለኛ ሓገዝ ንምርካብን ካብ ኤጀንሲ ማሕበራዊ ውሕስነት ሽወደን ካሕሳ ንክቕበሉን ኣገዳሲ እዩ።

ሓበሬታ ንጥፈታት

ኣብቲ መደብ ንኽንደይ ግዜ ዝኣክል ክፀንሑ ይኽእሉ

ኣብ መደብ እግሪ ምትካል ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም፣ ክሳብ

 • ናይ ሙሉእ ግዘ ስራሕ ዝጅምሩ
 • ኣብ ናይ ሙሉእ ግዜ ወለድኣዊ ዕረፍቲ እንተሃልዮም
 • ንሙሉእ ግዜ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ሕሙም እንተኾይኖም እቲ መደብ ክሳነይ ኣይኽእልን።

ብጠቕላላ ን24 ኣዋርሕ ኣብ መደብ እግሪ ምትካል ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም። ናይቲ መደብ ኣካል ክኾኑ ዝኽእሉ ናይ ማሕበራዊ ድሕንነት ቁፅሮም ካብ ዝተቐበልሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ 36 ኣዋርሕ ግዜ ውሽጢ ጥራሕ ምዃኑ ይዘክሩ።

ናብቲ መደብ ናይ ምምላስ ዕድል ክህልዎም ይኽእል እዩ

ማሕበራዊ ድሕንነት ቁፅሮም ካብ ዝቕበሉ ልዕሊ 36 ኣዋርሕ ክሳብ ዘይኮነ ደጊሞም ናብቲ መደብ ክምለሱ ይኽእሉ እዮም።

እቲ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ ነቲ መደቦም እንተኣቋሪፅዎ

እቲ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ ንመደቦም ክስርዞ ይኽእል እዩ፣ እዚ ማለት ድማ ጠጠው የብል ንሶም ኣብቲ መደብ ናይ ምስታፍ መሰል የብሎምን ማለት እዩ። ሕማቕ ባህርያት እንተኣርእዮም ወይከዓ ስራሕቲ እንተተኣጓጒሎም ኣብቲ መደብ ናይ ምስታፍ መሰሎም ክስእኑ ይኽእሉ እዮም። ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ ነቲ መደቦም ንከቋርፅ ዝፈቕዱ ፍሉያት ምኽንያታት ኣለዉ፣ ንኣብነት ድሕሪ ሕጂ ኣብቲ መደብ ክሳተፉ ኣይኽእሉን ወይከዓ ኣይደልዩን። መንበሪ ፍቓዶም እንተተቐይሩ ከምኡ እውን ናይቲ መደብ ኣባል ጉጅለ ዕላማ እንተዘይኮይኖም ቦትኦም ክስእኑ ይኽእሉ እዮም።

መደቦም ምስተወደአ

እቲ መደቦም ብምስራዝ እንተተቛሪፁ ደጊሞም ኣብቲ መደብ ናይ ምስታፍ ዕድል ክህልዎም ይኽእል እዩ። ኣባል ናይቲ መደብ ጉጅለ ዕላማ እንተዘይኮይኖም ወይከዓ ማሕበራዊ ድሕንነት ቁፅሮም ካብ ዝቕበሉ 36 ኣዋርሕ እንተሓሊፉዎም ግን እዚ ኣይሰርሕን።

እቲ መደቦም ብካልኦት ምኽንያታት እንተተሰሪዙን ዝተረፈ ግዜ እንተሃልዩዎን ድሕሪ 45 ናይ ምፅባይ መዓልትታት ደጊሞም ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም። ናይ ምቁራፅ መዓልትታት (karensdagar) ማለት ኣብቲ መደብ እንተዝፀንሑ ካሕሳ ክረኽብሎም ዝኽእሉ መዓልትታት ማለት እዮም። ኣብዚ ግዜ ከም ስራሕ ደላያይ ምምዝጋቦም ክቕፅሉ ኣለዎም። ካብ ግልጋሎት መራኸቢ ስራሕ ከግልሉ እንተመሪፆም ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ከም ደላያይ ስራሕ ክምዝገቡ ኣለዎም።

ካብኡ ናብቲ መደብ ይምለሱ

መደቦም ፈለማ ክጅምረሉ ዝኽእሉ ሓቢርና ትልሚ ኣብ ነዳልወሉ እዋን እዩ። ነቲ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ ባዕሎም ክረኽብዎ የድሊ።

ካብ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ እንተተሰሪዞም ኣብ ዌብሳይት ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ ክምዝገቡ ወይከዓ ናብ ቢሮ ግልጋሎት ክኸዱ ኣለዎም።

ሕጂ እውን ኣብ ኤጀንሲ መራኸቢ ስራሕ እንተተመዝጊቦም እንተኾይኖም ናብቲ መደብ ክምለሱ ከም ዝደልዩ ንምፍላጥ ብ0771–416 416 ይደውሉ ወይከዓ ናብ ቢሮ ግልጋሎት ይኺዱ።

ንናይ ጕዕዞ ወጻኢታት ቍጠባዊ ሓገዝ ክትወሃበሎም ትኽእል ኢኻ

ካብቲ ትነብረሉ ቦታ ወጻኢ ኣብ ካልእ ቦታ ኣብ ሓደ መደብ ወይ መርመራ ትሳተፍ እንተ ኣለኻ ዄንካ፡ ንናይ ጕዕዞን መንበርን ወጻኢታትካ ቍጠባዊ ሓገዝ ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ።

ቍጠባዊ ሓገዝ ናይ ጕዕዞ ኣብ እዋን ምስታፍ መደብ ወይ ናይ ስራሕ ምቝጻር ቃለመጠይቕ