وقتیکه شما در یک پروگرام اشتراک مینمایید

در صورت مریضی، از غیرحاضری خود اطلاع بدهید

اگر شما مریض شدید به این قسم از غیرحاضری خود اطلاع میدهید.

گزارش بدھید VAB از غیرحاضری بھ دلیل مراقبت از کودک

از غیرحاضری تان این گونھ گزارش میدھید (VAB) در صورتی کھ از یک کودک مریض مراقبت می کنید.

پول فعالیتaktivitetsstöd و تعویذ پولی پیشرفتutvecklingsersättning

تعویض پولی از طرف اداره بیمه اجتماعی زمانیکه شما در یک پروگرام اشتراک مینمایید، شما این قسم درخواست مینمایید.

ضمانت کار و پیشرفتJobb-och utvecklingsgaranti

اگر شما در یک مدت طولانی بیکار بودید، شما کمک اینرا میتوانید بدست آورید که بیکاری خود را قطع نمایید.

پروگرام جاگزینی و استقرارEtableringsprogrammet

فعالیتها و تحصیلات برای اینکه زبان سویدنی را یاد بگیرید، یک کار را پیدا نمایید.

ضمانت کار برای جوانان

برای شما که سن تان زیر ۲۵ سال میباشد، شما میتوانید کمک پیداکردن سریع کار یا تحصیل را بدست آورید.

تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار

تعویض پولی برای پروگرام جاگزینی و استقرار از طرف اداره بیمه اجتماعی، به این قسم درخواست آنرا میکنید.

برای شما که پلان جاگزینی و استقرار را دارید

اگر قبل از ۱ جنوری ۲۰۱۸ ثبت نام شده اید، از غیرحاضری خود اطلاع داده و راپور ماهانه را واگذار نمایید.

وقتیکه شما اجازه اقامت را دریافت نمودید

برای اشتراک در پروگرام جاگزینی و استقرار به این شکل اقدام نمایید.

اخطار یا تعویض پولی از دست رفته در پروگرام

در مورد شرایط، اخطار، تعویض پولی از دست رفته از طرف اداره بیمه اجتماعی.