اگر شما زیادتر از ۷ روز مریض هستید

اگر شما زیادتر از هفت روز رسمی مریض هستید و در فعالیتهای خود نمیتوانید اشتراک نمایید، شما باید یک تصدیق داکتر را به ما واگذار نمایید. این هم در مورد مریضی تمام وقت و هم مریضی نیم وقت اعتبار دارد.

تصدیق داکتر

برای اینکه شما بتوانید تعویض پولی خود را حفظ نمایید شما باید یک تصدیق داکتر را به ما واگذار نمایید. تصدیق مذکور باید اینرا نشان بدهد که شما نمیتوانید در پروگرام خود اشتراک نمایید و اینکه تا چه اندازه شما نمیتوانید اشتراک نمایید. نکات ذیل را به داکتر خود بیان نمایید:

  • که شما در یک پروگرام اشتراک مینمایید
  • در پروگرام خود کدام فعالیتها را انجام میدهید، طور مثال فعالیت جستجوی کار، تحصیل بازار کار، کار عملی، سویدنی برای مهاجرینSFI
  • در پروگرام خود چند ساعت اشتراک مینمایید _ اگر شما نمیدانید شما میتوانید مجموعه ساعتها را تخمین بزنید
  • به نظر خود تان کدام کارها را در پروگرام خود به علت مریضی یا صدمه نمیتوانید انجام بدهید

در اداره بیمه اجتماعی درخواست تعویض پولی را نمایید

شما درخواست تعویض پولی را در اداره بیمه اجتماعی مینمایید. در درخواستی خودد ذکر نمایید که کدام روزها مریض بودید و در فعالیتهای خود اشتراک نه ورزیده بودید. معلومات بیشتر در مورد طریق درخواست حقوق در وبسایت Försäkringskassan (سازمان بیمه اجتماعی سویدن) موجود است.

اداره بیمه اجتماعی (forsakringskassan.se)

تصدیق داکتر را به ما ارسال نماید

تصدیق داکتر را به آدرس ذیل ارسال نمایید:

Arbetsförmedlingen
Läkarintyg
FE 8170
67 Stockholm 107

اگر شما به تصدیق داکتر ضرورت دارید معلومات داخل چوکات ذیل را به داکتر خود نشان بدهید 

به داکتر

مریض مذکور در یک پروگرام اداره کار اشتراک مینماید. از مریض مذکور خواسته شده بود که قبل از ملاقات با داکتر، در مورد نکات ذیل آماده گی بگیرد

  • فعالیتها در پروگرام
  • وسعت پروگرام
  • به نظر مریض کدام کارها را در پروگرام خود به علت مریضی یا صدمه نمیتوانید انجام بدهید

وقتیکه مریض در یک پروگرام اشتراک مینماید شما باید از تصدیق داکترAF00251 استفاده نمایید.

این تصدیق را شما میتوانید درarbetsformedlingen.se/varden پیدا نمایید.

Till läkaren

Patienten deltar i ett program hos Arbetsförmedlingen. Patienten är uppmanad att förbereda sig inför läkarbesöket med uppgifter om

  • aktiviteter i programmet
  • omfattning av programmet
  • vad patienten tror att hen inte kan göra i programmet på grund av sin sjukdom eller skada.

När patienten deltar i ett program ska du använda läkarintyg AF00251.

Du hittar intyget på arbetsformedlingen/varden

اگر شما زیادتر از ۳۰ روز به طور تمام وقت مریض هستید، و ما نمیتوانیم به هیچ صورت پروگرام تانرا طوری عیار نماییم که شما بتوانید اشتراک ورزید، در این صورت ما شما را از پروگرامتان اخراج مینماییم. شما میتوانید همان روز اول بعد از اینکه ما شما را اخراج نمودیم، درخواست پول مریضی را از اداره بیمه اجتماعی نمایید. برای اینکه بتوان درخواست پول مریضی را نمود، شما باید تصدیق اداره بیمه اجتماعی را از داکتر خود بخواهید و بعدأ تصدیق مذکور را به اداره بیمه اجتماعی واگذار نمایید.

اداره بیمه اجتماعی (forsakringskassan.se)

اگر شما همزمان با داشتن پروگرام، کدام جای دیگر هم کار میکنید و میخواهید درخواست معاش مریضیsjuklön یا پول مریضی sjukpenningرا نمایید در این صورت شما باید تقاظای دو تصدیق گوناگون را از داکتر خود نمایید. یک تصدیق که آنرا باید به صاحب کار خود بسپارید و یک تصدیق دیگر که آنرا باید به ما واگذار نمایید. علت آن این است که وقتیکه شما در یک پروگرام شامل میباشید یک تصدیق خاص باید واگذار گردد. برای معلومات زیادتر در این مورد با صاحب کار خود صحبت نمایید.