Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2023

Återrapporterna publiceras allteftersom de lämnas in till regeringen.
Länk till regleringsbrevet finns längst ned på sidan.

Återrapporter 2023

Romsk inkludering

Rapporten om romsk inkludering redovisades 1 mars 2023

Rätt från början

Redovisas till arbetsmarknadsdepartementet senast 3 oktober 2023

Kompetensförsörjning, arbetsgivarkontakter och arbetsinriktade insatser

Lägesbeskrivning, delrapport 1, redovisades för arbetsmarknadsdepartementet 15 maj 2023

Slutredovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 13 oktober 2023

Matchningstjänster

Delrapport om utvecklingen av matchningstjänsterna redovisades för arbetsmarknadsdepartementet 13 april 2023

Redovisning och beskrivning av utvecklingen av matchningstjänsterna till arbetsmarknadsdepartementet senast 31 oktober 2023

Jämställdhetsintegrering i myndigheten

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 1 november 2023

Skyddade personuppgifter

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 1 november 2023

Informationssäkerhet

Övergripande redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 1 november 2023

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i anställning hos Samhall Aktiebolag

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 15 juni 2024

Insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet senast 12 april 2024

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020

Återrapporten Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020 redovisades den 27 mars 2023

Nationellt program för Europeiska socialfonden+ 2021-2027

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 27 mars 2024

Investeringar

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 23 oktober 2023 (regleringsbrev 2022)

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 28 februari 2024

Information om svensk arbetsmarknad

Återrapport till arbetsmarknadsdepartementet den 3 maj 2023

Jobbsprånget

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet och näringsdepartementet senast 1 mars 2023 (regleringsbrev 2022)

Redovisning till Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet senast 1 mars 2024

Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna

Redovisning till utrikesdepartementet den 23 februari 2023

Prognoser

Prognos för utbetalningar redovisades den 6 februari 2023

Prognos för utbetalningar ska redovisas senast 25 april 2023

Prognos för utbetalningar ska redovisas senast 28 juli 2023

Prognos för utbetalningar ska redovisas senast 23 oktober 2023

Uppdrag om ökad upptäckt av våld 2022-2024

Redovisning till Jämställdhetsmyndigheten senast 31 mars 2023

Redovisning till Jämställdhetsmyndigheten senast 31 mars 2023

Slutredovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 31 mars 2025

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten

Redovisades till arbetsmarknadsdepartementet den 15 mars 2023

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att analysera och redovisa behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Redovisades till arbetsmarknadsdepartementet den 15 februari 2023

Uppdrag till Arbetsförmedlingen med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

Lägesbeskrivning 2 redovisades till arbetsmarknadsdepartementet den 24 maj 2023

Slutredovisning lämnas till arbetsmarknadsdepartementet senast 13 oktober 2023

Digital infrastruktur för livslångt lärande - regeringens samverkansprogram 2019 – 2022

Slutredovisning av regleringsbrevsuppdrag 2021. Redovisades den 31 januari.

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för
kompetensförsörjning och livslångt lärande

Redovisades 31 januari 2023 (regleringsbrev 2021)

Digital infrastruktur för livslångt lärande

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 31 januari 2023 (regleringsbrev 2021)

Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Redovisades till arbetsmarknadsdepartementet den 15 mars 2023 (regleringsbrev 2022)

Insatser för personer som är sjukskrivna och unga med aktivitetsersättning

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 14 april 2023 (regleringsbrev 2022)

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 31 mars (regleringsbrev 2022)

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i anställning hos Samhall Aktiebolag

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 15 juni 2023 (regleringsbrev 2022)

Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar

Preliminär redovisning till arbetsmarknadsdepartementet gjordes 15 februari 2023 (regleringsbrev 2022)

Slutredovisning senast till arbetsmarknadsdepartementet 14 april 2023 (regleringsbrev 2022)

Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etalbering

Redovisning till arbetsmarknadsdepartementet senast 1 oktober 2023 (regleringsbrev 2022)

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen

Arbetsförmedlingen ska senast den 15:e varje månad till och med den 31 mars 2023 redovisa energibesparingsåtgärder till Statens energimyndighet (Energimyndigheten).

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023

Redovisning till Statskontoret senast 1 april 2023

Redovisning till Statskontoret senast 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatta ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

Redovisning till Statskontoret senast 1 april 2023

Redovisning till Statskontoret senast 15 februari 2024

Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Rapporten Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden redovisades den 31 mars 2023