Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2023

Återrapporterna publiceras allteftersom de lämnas in till regeringen. Länk till regleringsbrevet finns under rubriken Mer information.

Återrapporter 2023

Romsk inkludering

Uppdraget avseende regeringens strategi för romsk inkludering redovisades den 1 mars 2023.

Romsk inkludering

Rätt från början

Uppdraget om att redovisa åtgärder för att förebygga felaktiga utbetalningar och effekterna av dem rapporterades den 3 oktober 2023.

Rätt från början

Samverkan när det gäller Kriminalvårdens kompetensförsörjning

En lägesbeskrivning i uppdraget om uppföljning av pågående samverkan när det gäller Kriminalvårdens kompetensförsörjning rapporterades den 13 oktober 2023.

Uppföljning av samverkan om Kriminalvårdens kompetensförsörjning

En reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet

En lägesbeskrivning av uppdraget med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet rapporterades den 24 maj 2023. Slutrapporten redovisades den 13 oktober 2023.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (lägesbekrivning)

Uppdrag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet (slutrapport)

Kompetensförsörjning, arbetsgivarkontakter och arbetsinriktade insatser

En lägesbeskrivning av uppdraget avseende kompetensförsörjning, arbetsgivarkontakter och arbetsinriktade insatser rapporterades den 15 maj 2023. Slutrapporten redovisades den 13 oktober 2023.

Kompetensförsörjning, arbetsgivarkontakter och arbetsinriktade insatser (lägesbeskrivning)

Kompetensförsörjning, arbetsgivarkontakter och arbetsinriktade insatser (slutrapport)

Utvecklade matchningstjänster

Uppdraget avseende matchningstjänster rapporterades den 13 april och 13 oktober 2023.

Utvecklade matchningstjänster (delrapport)

Utvecklade matchningstjänster (slutrapport)

Jämställdhetsintegrering på myndigheten

Uppdraget avseende jämställdhetsintegrering redovisades den 1 november 2023.

Jämställdhetsintegrering på myndigheten

Skyddade personuppgifter

Rapporten är inlämnad till regeringen men kan inte publiceras här på grund av att delar av innehållet faller under sekretesslagstiftningen.

Insatser för personer som är sjukskrivna och har aktivitetsersättning

Uppdraget avseende insatser för personer som är sjukskrivna och har aktivitetsersättning redovisades den 13 april 2023.

Insatser för personer som är sjukskrivna och har aktivitetsersättning

Informationssäkerhet

Uppdraget avseende informationssäkerhet redovisades den 1 november 2023.

Informationssäkerhet

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning 2014-2020

Uppdraget avseende Nationella socialfondsprogrammet redovisades den 27 mars 2023.

Nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning

Nationellt program för Europeiska socialfonden+ 2021-2027

Uppdraget Nationellt program för Europeiska socialfonden+ redovisas den 27 mars 2024.

Investeringar

Uppdraget avseende investeringar redovisades den 28 februari 2023.

Investeringar

Information om svensk arbetsmarknad

Uppdraget avseende information om svensk arbetsmarknad redovisades den 3 maj 2023.

Information om svensk arbetsmarknad

Jobbsprånget

Uppdraget avseende Jobbsprånget rapporterades den 13 april 2023.

Jobbsprånget

Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna

Beräkning av utfallet av biståndskostnaderna 2022

Ökad upptäckt av våld 2022-2024

Redovisades av Jämställdhetsmyndigheten den 31 mars 2023.

Slutredovisning redovisas av Jämställdhetsmyndigheten den 31 mars 2025.

Minska långtidsarbetslösheten

En delredovisning i uppdraget att minska långtidsarbetslösheten redovisades den 15 mars 2023.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att minska långtidsarbetslösheten

Behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Uppdraget att analysera och redovisa behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden redovisades den 15 februari 2023.

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att analysera och redovisa behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för
kompetensförsörjning och livslångt lärande

Regeringsuppdraget att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och lärande redovisades i form av delredovisningar den 31 januari 2022 respektive 2023. Slutrapporten redovisades den 31 januari 2024.

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för
kompetensförsörjning och livslångt lärande - delredovisning

Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande - slutredovisning

Digital infrastruktur för livslångt lärande - regeringens samverkansprogram 2019 – 2022

Uppdraget avseende digital infrastruktur för livslångt lärande redovisades den 31 januari 2023.

Digital infrastruktur för livslångt lärande - regeringens samverkansprogram 2019 – 2022

Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Uppdraget avseende samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) rapporterades den 15 mars 2023.

Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i anställning hos Samhall Aktiebolag

Uppdraget avseende personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i anstälning hos Samhall redovisades den 15 juni 2023.

Personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i anställning hos Samhall Aktiebolag

Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar

Uppdraget Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar redovisades den 15 februari 2023, och slutredovisningen lämnades den 14 april 2023.

Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar, delredovisning 1

Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar, delredovisning 2

Jobb för ungdomar och sommarjobb för ungdomar, delredovisning 3

Påskynda nyanländas etablering

Uppdraget Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering redovisades den 29 september 2023.

Främjande och utvecklingsinsatser för att påskynda nyanländas etablering

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023

Uppdraget redovisades av Statskontoret 1 april 2023, därefter den 15 februari 2024.

Ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023

Uppdraget redovisades av Statskontoret 1 april 2023, därefter den 15 februari 2024.

Öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Uppdraget om att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden redovisades den 31 mars 2023.

Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Prognoser för utbetalningar

Prognos för utbetalningar 6 februari

Prognos för utbetalningar 25 april

Prognos för utbetalningar 28 juli

Prognos för utbetalningar redovisades 23 oktober