Prognos för utbetalningar april 2023

Återrapportering till regeringen 2023-04-25

Arbetsförmedlingens andra utgiftsprognos för året innehåller inga stora förändringar jämfört med den förra.

Arbetsförmedlingen bedömer att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur. I huvudscenariot kommer arbetslösheten öka från nuvarande 6,4 procent till i genomsnitt 6,6 procent 2023 och 6,7 procent under 2024. Energikrisen och inflationstakten är osäkerhetsfaktorer.

  • Liksom i föregående utgiftsprognos efterlyser Arbetsförmedlingen en större balans mellan pengar till insatser till arbetssökande och personalresurser. Myndigheten önskar dessutom mer långsiktiga budgetförutsättningar från regeringen för att minska den ryckighet som försvårar att planera och driva verksamheten.
  • Prognosen är fortsatt att Arbetsförmedlingen inte fullt ut kommer att kunna använda tilldelade medel för nystartsjobb och lönebidrag. Skälet är en inbromsande arbetsmarknad kombinerat med arbetsintensiva insatser som kräver stora personalinsatser.
  • Arbetsförmedlingen ser nu över bedömningarna av antalet deltagare i program och insatser utifrån tillgänglig produktionskapacitet för innevarande och kommande år. Myndigheten återkommer kring dessa bedömningar i nästa utgiftsprognos som lämnas i juli.
  • I budgetunderlaget för 2024–2026 (lämnades den 1 mars) bedömer Arbetsförmedlingen att det i förhållande till årets budget på cirka 8,2 miljarder kronor finns ett ökat resursbehov på 755 miljoner kronor för 2024 och 645 miljoner kronor årligen från 2025.