Samverkan med kommuner och Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Återrapportering till regeringen 15 mars 2023

Enhetlighet och standardisering i myndighetens samverkansprocesser har hög prioritet. Syftet är att uppnå likvärdig service i hela landet.

Samverkan med över 260 kommuner

Hittills har Arbetsförmedlingen ingått överenskommelser med 261 kommuner utifrån den nya mallen, och genom intervjuer med anställda på Arbetsförmedlingen framkommer tydliga skillnader mellan tiden innan den nya mallen och efter. Bland annat har den nya mallen underlättat för att ta fram och stärka rutiner och arbetsformer för samverkan mellan myndigheten och kommuner.

Arbetsförmedlingen har under 2022 tagit fram en standardiserad modell för lokala jobbspår. Genom den nya modellen för jobbspår väntas samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen stärkas, men även samverkan mellan kommun och arbetsgivare.

Enkätundersökning hos kommunerna

En enkätundersökning gällande kommuners uppfattning har genomförts. Den visar bland annat att en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner ofta leder till ökad samsyn i olika frågor om gemensamma målgrupper.