Myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden

Återrapportering till regeringen 31 mars 2023

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen Västernorrland, Migrationsverket och Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att, i samverkan, ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.

Rätt till arbete

Enligt Förenta nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har individer rätt till arbete och skydd mot arbetslöshet. Att ha ett arbete och egen försörjning stärker individens möjlighet att tillgodose andra rättigheter, till exempel rätt till skälig levnadsstandard, bostad och social trygghet. Arbete kan skapa en känsla av tillhörighet och påskynda språkutveckling och integration.

Målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett viktigt delmål är ekonomisk jämställdhet och att: kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Att fler utrikes födda kvinnor kommer i sysselsättning kan bidra till ökad makt att forma sina liv, ett ökat samhällsdeltagande och i förlängningen leda till förbättrade livsvillkor även för deras barn. Studier visar att utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden i sin tur påverkar deras barns utbildning och arbetsmarknadsdeltagande. Detta gäller båda könen, men är särskilt tydligt för flickor.