Prognos för utbetalningar juli 2023

Återrapportering till regeringen 2023-07-28

Arbetsförmedlingens tredje utgiftsprognos för året pekar på ett generellt ökat anslagssparande till följd av ny arbetsmarknadsprognos och reviderad verksamhetsplan.

Arbetsförmedlingen bedömer att den svenska ekonomin går in i ett försämrat konjunkturläge under 2023. Arbetslösheten bedöms öka något, från 6,4 procent 2023 till 6,5 procent under 2024 och 2025.

  • Just nu råder generellt en stor osäkerhet kring utvecklingen av arbetsmarknaden och ekonomins utveckling de kommande åren. En jämförelse visar att det finns ett visst spann mellan olika aktörers bedömningar, delvis beroende på när respektive prognos är gjord. Skillnaden mellan regeringens och Arbetsförmedlingens bedömningar är den främsta anledningen till att Arbetsförmedlingen bedömer ett större sparande på anslaget för aktivitetsstöd för innevarande och kommande år. Det är också en bidragande orsak till att anslagssparande uppstår på anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.
  • Arbetsförmedlingen betonar fortsatt behovet av balans mellan pengar till insatser för arbetssökande och personalresurser. Hållbara budgetförutsättningar från regeringen behövs för att kunna planera och driva verksamheten långsiktigt. Regeringen har aviserat ett minskat förvaltningsanslag med 400 miljoner kronor för nästa år. Inriktningen är fortsatt att nå ett anslagssparande i år för en mjukare övergång till 2024.
  • Arbetsförmedlingens verksamhetsplan för 2023 reviderades i juni. Både nya budgetförutsättningar och ny arbetsmarknadsprognos samt utfall hittills har vägts in. Antalet deltagare i program och insatser samt anställningar med stöd är därför något lägre jämfört med föregående utgiftsprognos, både 2023 och kommande år. Det innebär också ett ökat anslagssparande jämfört med tidigare bedömning.
  • I budgetunderlaget för 2024–2026 (lämnades den 1 mars) bedömer Arbetsförmedlingen att det finns ett ökat resursbehov på 755 miljoner kronor för 2024 och 645 miljoner kronor årligen från 2025.