Behov hos långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Återrapportering till regeringen 15 februari 2023

Arbetsförmedlingen analyserar i en återrapport vilka behov långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden har. I rapporten diskuteras även förslag på åtgärder för att öka övergången till arbete eller utbildning.

Analys av de långtidsarbetslösas behov

Återrapporten avser uppdraget till Arbetsförmedlingen att analysera vilka behov långtidsarbetslösa som står särskilt långt från arbetsmarknaden har och vid behov föreslå åtgärder för att öka övergången till arbete eller utbildning. Arbetsförmedlingen ska särskilt analysera vilka stöd som bäst kan ges i samverkan med andra relevanta aktörer, såsom kommuner eller idéburna aktörer.

Målgruppen för uppdraget har definierats som arbetslösa som varit inskrivna i etableringen, jobbgarantin för unga eller jobb- och utvecklingsgarantin under totalt fem år eller mer. I november 2022 beräknades dessa vara cirka 32 000 personer.

Heterogen grupp med stort stödbehov

Analysen visar att det är en heterogen grupp vars egenskaper varierar med tiden i ramprogram. Arbetssökande med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga och arbetssökande som är 55 år och äldre är överrepresenterade i målgruppen. Andelen utomeuropeiskt födda är lägre bland de med mycket långa tider i ramprogram, vilket till viss del kan förklaras av en kortare vistelsetid i Sverige.

Det finns tydliga skillnader mellan inrikes och utomeuropeiskt födda där andelen med högst förgymnasial utbildning är högre bland utomeuropiskt födda och andelen med funktionsnedsättning är högre bland inrikes födda.

En analys av deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser visar att bland de mer arbetsmarknadsnära insatserna är praktik den vanligaste. Omkring 47 procent av männen och 43 procent av kvinnorna har tagit del av praktik någon gång under tiden i jobb- och utvecklingsgarantin. Andelarna som haft en arbetsmarknadsutbildning eller någon form av arbete är lägre. De vanligaste insatserna totalt sett är olika former av matchningsinsatser, både utförda i Arbetsförmedlingens egen regi och av fristående aktörer genom tjänsterna stöd och matchning och rusta och matcha.

Förslag på åtgärder

I rapporten lyfts flera förslag för framtiden. Bland annat kan det behövas en anpassning av arbetsmarknadsutbildningar och subventionerade anställningar så att fler långtidsarbetslösa kan tillgodogöra sig dem. Under de senaste femton åren har sammansättningen av de arbetslösa förändrats – fler är utomeuropeiskt födda eller har en funktionsnedsättning.

I rapporten föreslås att fler långtidsarbetslösa som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden ska få ta del av förstärkta förmedlingsinsatser, exempelvis matchning från dag ett och stöd utifrån SIUS-metodiken.

Det är troligt att det inom målgruppen även finns arbetssökande som har små chanser till varaktig etablering på arbetsmarknaden oavsett vilka insatser de tar del av. Ett alternativ kan då vara ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program som riktar sig till långtidsarbetslösa som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och för vilka Arbetsförmedlingens verktyg kan anses vara otillräckliga eller uttömda