Uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Återrapportering till regeringen 31 januari 2023

I juni 2021 fick åtta myndigheter i uppdrag att utveckla en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande (KLL).

Delredovisning av uppdraget

Aktuell återrapport avser delredovisning av uppdraget, som bland annat beskriver hur myndigheterna arbetar och planerar för uppdragets genomförande. Inom de delområden som myndigheterna har fastställt pågår och planeras olika pilot- och utvecklingsinitiativ. Dessa syftar till att svara upp mot uppdragets deluppdrag och till att skapa framdrift och lärande i utvecklingen av en sammanhållen datainfrastruktur.

Mål att stärka förutsättningar

Målet med de insatser som ingår i uppdraget är att stärka förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som privat och offentlig sektors kompetensbehov tillgodoses.

Regeringsuppdraget har getts till Arbetsförmedlingen, Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet (VR), Universitets- och högskolerådet (UHR), Statistiska centralbyrån (SCB), Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova).