Prognos för utbetalningar februari 2023

Återrapportering till regeringen 2023-02-06

Arbetsförmedlingens första utgiftsprognos för året innehåller inga stora förändringar från novemberprognosen och går i linje med myndighetens verksamhetsplanering för 2023.

Energikrisen och inflationstakten påverkar arbetsmarknaden

Utvecklingen på arbetsmarknaden är svårbedömd. I Arbetsförmedlingens huvudscenario kommer arbetslösheten öka från nuvarande 6,6 procent till 6,9 procent under 2023 och 2024. Energikrisen och inflationstakten är osäkerhetsfaktorer som påverkar utvecklingen.

Långtidsarbetslösheten kräver fortsatta insatser

En försämrad arbetsmarknad försvårar möjligheterna att få ut arbetssökande i arbetsplatsnära insatser. Det riskerar också att späda på långtidsarbetslösheten, som trots viss minskning under 2022 är fortsatt hög och kräver fortsatta insatser.

Personalresurser nödvändiga för att uppnå resultat

En annan utmaning är Arbetsförmedlingens personalresurser. Nya uppdrag, förändrat regelverk och höga förväntningar på de resultat som myndigheten ska nå påverkar behovet av förvaltningsmedel.

Nya uppdrag ger ökat behov av förvaltningsanslag

Arbetsförmedlingen begär ytterligare 66 miljoner i år i förvaltningsanslag för de nytillkomna uppdragen som beredskapsmyndighet och utbetalningsmyndighet. Myndigheten återkommer med ytterligare bedömning av sina resursbehov i budgetunderlaget som lämnas senast den 1 mars.

Anslagssparande på nystartsjobb och lönebidrag

2022 präglades av en stark arbetsmarknad som medförde lägre utbetalningar i a-kassa och för arbetsmarknadspolitiska insatser. Under 2023 bedömer Arbetsförmedlingen ett anslagssparande på nystartsjobb och lönebidrag. Skälet är framför allt en inbromsande arbetsmarknad kombinerat med arbetsintensiva insatser som kräver stora resurser.

Långsiktighet och balans efterfrågas

Liksom i tidigare utgiftsprognos efterlyser Arbetsförmedlingen en större balans mellan pengar till insatser till arbetssökande och personalresurser. Myndigheten önskar dessutom mer långsiktiga budgetförutsättningar från regeringen för att minska den ryckighet som försvårar att planera och driva verksamheten.