Prognos för utbetalningar oktober 2023

Återrapportering till regeringen 2023-10-23

Arbetsförmedlingen fjärde utgiftsprognos utgår från regeringens budget för 2024.

  • Regeringens inriktning i budgetpropositionen för 2024 innebär vissa förändringar av arbetsmarknadspolitiken i stort och även för Arbetsförmedlingens uppdrag. Anslaget för program och insatser minskas med drygt 2 miljarder kronor, jämfört med vad som aviserats tidigare. Det innebär färre deltagare i matchningstjänster och introduktionsjobb.
  • Regeringen förbereder för införandet av etableringsjobb som ska öka möjligheten för nyanlända och långtidsarbetslösa att etablera sig på arbetsmarknaden. I takt med införandet ska andra arbetsmarknadspolitiska insatser minska i omfattning.
  • Osäkerheten kring utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt stor. Både regeringen och Arbetsförmedlingen tror på en stigande arbetslöshet under 2024. Regeringen bedömer dock fler deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin än Arbetsförmedlingen. Det leder till att anslaget för aktivitetsstöd inte nyttjas fullt ut 2024.
  • Arbetsförmedlingen bedömer färre deltagare i matchningstjänster både 2023 och 2024 än i tidigare prognos. Bedömningen utgår från utfallet hittills i år och är en anpassning till regeringens inriktning i budgetpropositionen för 2024.
  • Bedömningen för antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning är lägre än i föregående utgiftsprognos. Det beror främst på att en leverantör har sagt upp vissa av sina avtal.