Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 21 februari 2020 Analys och utvärdering

  Utbildningsplikt för personer med kort utbildning i etableringsprogrammet

  Denna återrapport beskriver Arbetsförmedlingens arbete med utbildningsplikt. Rapporten redogör bland annat för uppföljningen av de arbetssökande som bedömts omfattas av utbildningsplikt, med fokus på deltagande i reguljära studier.

 • 21 februari 2020 Analys och utvärdering

  Redovisning av miljöledningsarbetet

  Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, 20 §, enligt formulär, bilaga 2.

 • 19 december 2019 Analys och utvärdering

  Kund- och kanalförflyttning - en fördjupad uppföljning

  Utgångspunkten för uppföljningen har varit de delar som redan idag är implementerade i den operativa verksamheten, och som är möjliga att följa upp utifrån indikatorer och verksamhetsstatistik.

 • 2019 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  45 000 nya jobb 2020-2021

  Arbetsförmedlingens prognos för 2019 och 2021 visar på en fortsatt stark arbetsmarknad. Samtidigt blir avmattningen i ekonomin allt mer tydlig. Sammanlagt ökar antalet sysselsatta med 45 000 personer, vilket är en dämpning jämfört med tidigare år.

 • 2 december 2019 Analys och utvärdering

  Införandet av ett intensivår för nyanlända

  Arbetsförmedlingen fick i juni 2019 i uppdrag av regeringen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inför införandet av ett intensivår inom etableringsprogrammet. Myndigheten lämnade den 29 november in sitt svar till regeringen.

 • 25 november 2019 Analys och utvärdering

  Vad händer i mötet? En studie av hur arbetsförmedlares arbetssätt kan bidra till ökad jämställdhet

  Studien ingår i en handlingsplan som Arbetsförmedlingen har upprättat på uppdrag av regeringen. Syftet med planen är att redovisa hur myndigheten avser att öka andelen utrikes födda kvinnor som arbetar eller studerar. Denna rapport, Vad händer i mötet , är en av de studier som initierades i samband med handlingsplanen och som ska bidra till ökad kunskap om Arbetsförmedlingens verksamhet.

 • 25 november 2019 Analys och utvärdering

  En arbetsmarknad för alla - om vägar till statliga insatser på lika villkor

  Denna studie ingår i en handlingsplan som Arbetsförmedlingen har upprättat på uppdrag av regeringen. Regeringens uppdrag är föranlett av en empirisk iakttagelse som handlar om att en viss grupp arbetssökande inte på likvärdiga villkor som andra får ta del av samhällets gemensamma resurser. Denna grupp är arbetssökande utrikes födda kvinnor med kort eller ingen utbildningsbakgrund samt med begränsad erfarenhet av lönearbete i Sverige.

 • 5 november 2019 Analys och utvärdering

  Effekter av förstärkta förmedlingsinsatser

  Rapporten utvärderar en försöksverksamhet med förstärkt förmedling vid Arbetsförmedlingen.

 • 5 november 2019 Analys och utvärdering

  Does job search assistance reduce unemployment?

  The working paper Does job search assistance reduce unemployment? Experimental evidence on displacement effects and mechanisms is produced in collaboration with IFAU and published as Arbetsförmedlingen analys 2019:10 and as IFAU working paper 2019:27.

 • 20 juni 2019 Analys och utvärdering

  Utvärdering av ett systematiserat arbetssätt inom etableringsuppdraget

  Denna rapport utvärderar en pilotverksamhet för ett systematiserat arbetssätt i etableringsuppdraget (SAE) som genomfördes på tio arbetsförmedlingskontor under 2014-2015. Syftet är att studera om det systematiserade arbetssättet bidragit till att arbetssökande närmat sig arbetsmarknaden, det vill säga om det skett någon progression mot arbete eller studier.


Yrkeskompassen

En vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval      
 • arbetar med vägledning

Till Yrkeskompassen

Jobbmöjligheter per län

Broschyren Jobbmöjligheter publiceras per län och beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoserna för respektive län.

Jobbmöjligheter per län