Arbetsmarknadsutbildningen ska förbättras

Arbetsförmedlingen tar ett helhetsgrepp kring arbetsmarknadsutbildning för att på sikt förbättra användningen och resultatet av tjänsten.

Arbetsmarknadsutbildning är en viktig insats, både för arbetsgivare och arbetssökande. På uppdrag av generaldirektören har en tydlig inriktning för att förbättra tjänsten tagits fram. Förbättringen ska på
sikt leda till att fler arbetssökande får arbete genom arbetsmarknadsutbildning. Den nya inriktningen ska även främja mångfald, jämlikhet, jämställdhet och tillgänglighet.

Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden

Orsaken till att detta utvecklingsarbete behövs är bland annat strukturomvandlingen på arbetsmarknaden, snabba konjunktursvängningar, fler arbetssökande med svag konkurrenskraft och att reguljär utbildning har fått ett tydligare uppdrag att vara yrkesinriktad. Arbetsmarknadsutbildning behöver därför anpassas till omvärldens förändringar samt tydligt utgå från arbetsgivares och arbetssökandes behov. Det finns även utmaningar i interna processer och arbetssätt som gör att ett omtag behövs.

Lättare att hitta kompetent arbetskraft

Ur ett bredare perspektiv ska inriktningen för en effektiv arbetsmarknadsutbildning bidra till att förbättra arbetsmarknadens sätt att fungera genom att fler arbetsgivare hittar kompetent arbetskraft och att arbetssökande kommer i arbete. Inriktningen kan också bidra till att det svenska utbildningssystemet som helhet används mer effektivt utifrån arbetsmarknadens behov.

Ett utvecklingsarbete över tid behövs

Arbetsförmedlingen har under flera år verkat för att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning och förbättra användningen. Det har dock visat sig att det krävs ett antal förflyttningar med tillhörande aktiviteter på kort, medellång och lång sikt för att uppnå detta. Många av dem kan påbörjas och genomföras parallellt.

De förflyttningar som myndigheten avser att göra är inom områden som

  • identifiering av arbetsmarknadens behov
  • anskaffning och upphandling
  • incitament för utbildningsleverantörer
  • matchning av individer till arbete
  • uppföljning och analys
  • styrning och ledning

Förflyttningarna förutsätter bland annat förändrade arbetssätt i såväl egen som avtalad regi, med närmare arbetsgivarkontakter och matchning kopplat till arbetsmarknadsutbildning.

Fakta om arbetsmarknadsutbildning

  • Arbetsförmedlingen har cirka 430 utbildningsavtal med ett 50-tal leverantörer
  • Utbildningarna är fördelade inom 16 yrkesområden, såsom exempelvis transport, hälso-/sjukvård och bygg/anläggning
  • Kostnaden för de upphandlade utbildningarna var under 2022 cirka 1 000 mkr (avser programmedel, anslag 1:3).
  • Effektutvärderingar visar att arbetsmarknadsutbildning har tydliga positiva effekter i ett långsiktigt perspektiv

Vad innebär detta för oss arbetsgivare?

Målsättningen är att arbetsgivare som har rekryteringsbehov inom yrken med goda framtidsutsikter i högre uträckning ska kunna tillsätta lediga platser med arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och som gått en arbetsmarknadsutbildning.

Vad blir bättre för oss?

Ett nära samarbete mellan arbetsgivare, utbildningsleverantörer och Arbetsförmedlingen ska på sikt leda till att arbetsgivares behov av rätt kompetens kan tillfredsställas i högre utsträckning.

Behöver vi göra något?

Nej, ni behöver inte göra något med anledning av detta.

När sker förändringarna?

Dessa förändringar kommer ske på längre sikt. När en mer detaljerad plan för genomförande finns kommer ni att få mer information.