Arbetslösheten vänder uppåt i år

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2023

Trots det osäkra ekonomiska läget är arbetslösheten nu den lägsta sedan 2009. Men efterfrågan på arbetskraft väntas avta under andra halvan av 2023 och arbetslösheten vänder uppåt. Den bedömningen gör Analysavdelningen i Arbetsmarknadsutsikterna våren 2023.

Brist på kompetens dämpar uppgången av arbetslösheten

Arbetsmarknaden har varit fortsatt motståndskraftig under inledningen av 2023 trots ett svagare ekonomiskt läge. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka under 2023 och första halvåret 2024 i takt med att konjunkturen försvagas för att därefter minska i slutet av prognosperioden då aktiviteten i ekonomin stärks.

Trots att arbetslösheten väntas öka bedöms bristen på rätt kompetens kvarstå, då många av de arbetssökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Bristen kan medföra att arbetsgivare väljer att behålla personal även när efterfrågan sjunker, för att inte riskera att stå utan nödvändig kompetens när konjunkturen vänder. Det bidrar till att uppgången av arbetslösheten dämpas.

Fler långtidsarbetslösa i spåren av konjunkturavmattningen

I takt med att arbetslösheten väntas öka, bedöms även antalet långtidsarbetslösa stiga på nytt med viss fördröjning. Nästan 85 procent av de långtidsarbetslösa bedöms ha en svagare ställning på arbetsmarknaden och utmaningarna är särskilt stora för arbetslösa som varit utan arbete i två år eller mer. Fler behöver därmed ta del av utbildningsinsatser och subventionerade anställningar för att öka sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden på sikt.

Andel och antal inskrivna arbetslösa

Andel och antal inskrivna arbetslösa

Årligt genomsnitt, utfall för 20202022, prognos 20232024

2020

8,5 procent

437 000

2021

7,9 procent

409 000

2022

6,8 procent

342 000

2023

6,4 procent

336 000

2024

6,5 procent

347 000