Omvärldsrapport 2023

2023-04-13

Arbetsförmedlingens omvärldsrapport år 2023 belyser faktorer som påverkar arbetsmarknaden generellt och, även specifikt, myndighetens verksamhet.

Rapporten ringar in områden som myndigheten bör bevaka och ha beredskap för. Särskilt fokus läggs på arbetsmarknadsläget, demografi, teknikutveckling och arbetsmarknadspolitik.

Konjunkturförsvagningen påverkar arbetsmarknaden

Hög inflation och stigande räntor påverkar konjunkturen och ger avtryck på arbetsmarknaden. Företagens anställningsplaner har börjat sjunka från höga nivåer och varseltalen har börjat öka. Minskningen av arbetslösheten har bromsat in, men än syns inte någon tydlig ökning av antalet inskrivna arbetslösa. Den minskande ekonomiska aktiviteten väntas dock leda till att arbetslösheten börjar stiga under året. Osäkerheten är stor och därav bör Arbetsförmedlingen ha beredskap för en sämre utveckling än den senaste bedömningen.

Demografisk utveckling mot åldrande befolkning

Andelen äldre fortsätter att öka i befolkningen. Det sätter press på välfärden och försvårar kompetensförsörjningen, inte minst eftersom behovet av vård och omsorg ökar. I yrkesaktiv ålder drivs befolkningsökningen av utrikes födda vilket gör integrationen till en viktig pusselbit på arbetsmarknaden. Förutsättningarna för ett längre arbetsliv behöver också fortsätta att förbättras så att fler personer kan och vill arbeta längre upp i åren.

Teknikutveckling förändrar arbetsmarknaden

Strukturomvandlingen på arbetsmarknaden drivs till stor del av teknisk utveckling som elektrifiering, digitalisering, automatisering och AI. Utvecklingen leder till ökad efterfrågan på såväl spetskompetens inom många tekniska och it-relaterade yrken som en grundläggande digital kompetens inom flertalet yrken och branscher. Med en arbetsmarknad i snabb förändring behöver arbetsgivare, utbildningsväsendet och individer alla bidra till att möjliggöra kompetensutveckling genom hela arbetslivet.

Arbetsmarknadspolitikens inriktning står fast

I höstas fick Sverige en ny regering, men det har hittills inte inneburit någon riktningsförändring gällande arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen ska fortsatt fokusera på att bryta och förhindra långtidsarbetslöshet. Myndigheten bedriver utveckling av Rusta och matcha. Det innebär bland annat justeringar av det statistiska bedömningsstödet och kravställningen mot leverantörerna. Samtidigt krävs ytterligare medel för att Arbetsförmedlingen ska kunna fokusera på de som står längst bort från arbetsmarknaden genom att exempelvis kunna bedriva förstärkta förmedlingsinsatser i egen regi.

Omställningspaketet infördes under förra året vilket innefattar reformerad arbetsrätt, utökat omställnings- och kompetensstöd samt införandet av omställningsstudiestödet. Förändringarna kan innebära att fler personer än tidigare har rätt till stöd både från Arbetsförmedlingen och omställningsorganisationerna vilket kan påverka inflödet av inskrivna arbetslösa.