Arbetslösheten har börjat öka

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2023

Arbetsmarknaden har under hösten börjat ge vika. Antalet personer berörda av varsel och arbetslösa ökar samtidigt som det blir färre lediga jobb. Arbetslösheten väntas fortsätta öka under 2024 för att sedan börja minska igen under 2025. Samtidigt råder det fortfarande brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser.

Regionala skillnader och kompetensbrist

Flera indikatorer pekar nu på en tydlig avmattning och att lågkonjunkturen fördjupas under prognosperioden. Arbetsmarknaden, som länge var motståndskraftig, har börjat att försvagas när antalet varsel ökar samtidigt som antalet lediga platser minskar. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka under 2024 i takt med att lågkonjunkturen fördjupas för att därefter minska under 2025 då aktiviteten i ekonomin stärks.

Arbetslösheten bedöms öka mest i södra Sverige, framför allt i storstadsregionerna där den konsumtionsberoende privata tjänstesektorn är stor. I de tre nordligaste länen däremot, väntas arbetslösheten vara lägre år 2025 än vad den är idag.

Trots att arbetslösheten väntas öka bedöms bristen på utbildad arbetskraft kvarstå, då många av de arbetssökande saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. Oavsett konjunkturläge kommer efterfrågan på utbildad arbetskraft vara stor, inte minst inom vård och omsorg, vilket framför allt beror på fler äldre i befolkningen.

Fler riskerar att bli långtidsarbetslösa

När arbetsmarknaden försvagas bedöms även antalet långtidsarbetslösa öka. Nästan 85 procent av de långtidsarbetslösa bedöms ha en svagare ställning på arbetsmarknaden och utmaningarna är särskilt stora för arbetslösa med kort utbildning. Fler behöver därmed ta del av utbildningsinsatser och subventionerade anställningar för att öka sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden på sikt.

Prognos och utfall 2020-2025

Andel och antal inskrivna arbetslösa

Årligt genomsnitt, utfall för 20202022, prognos 20232025

2020

8,5 procent

437 000

2021

7,9 procent

409 000

2022

6,8 procent

342 000

2023

6,4 procent

333 000

2024

6,6 procent

354 000

2025

6,6 procent

355 000