Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 2019 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  Prognos: Var finns jobben 2019?

  Det är goda chanser till jobb för den som har eller nu påbörjar en utbildning. Barnmorskor, sjuksköterskor, lärare, ingenjörer, IT-specialister, elektriker, undersköterskor, kockar och snickare kommer att vara fortsatt hett eftertraktade. Om fem år väntas underskottet på utbildad arbetskraft vara 100 000 personer.

 • 2019 Arbetsmarknadsprognoser - Blekinge

  Högtrycket fortsätter: fler får jobb och arbetslösheten sjunker

  Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsprognos visar att till slutet av 2019 ökar sysselsättningen med 1 450 personer och arbetslösheten minskar till 9,3 procent av arbetskraften. Bristen på kvalificerad arbetskraft breddas och bromsar länets utveckling. Länets byggföretag och industri går på högvarv vilket bidrar till ökad sysselsättning, men ger också nya arbetstillfällen i andra delar av näringslivet. Flest nya jobben kommer att skapas inom privat tjänstesektor och inom offentlig sektor.

 • 2019 Arbetsmarknadsprognoser - Dalarna

  Fler utbildningsplatser behövs inom bristyrken

  Sysselsättningen ökar något, men parallellt behövs minst den dubbla volymen nyanställningar för att ersätta dem som går i pension. Företagen tror på en god efterfrågan, men samtidigt fortsätter bristyrkesproblematiken på en hög nivå. Den stora utmaningen är att erbjuda utbildningsplatser i så många olika bristyrken som möjligt inom gymnasierna, vuxenutbildningen och folkhögskolorna.

 • 2019 Arbetsmarknadsprognoser - Gruvnäringen

  Ökad optimism inom gruvnäringen

  Den starka konjunkturen har gjort att det gått bättre för företagen i Norrbotten än de väntat sig. Och optimismen inför framtiden är stor också inom gruvnäringen. De flesta av företagen inom gruvnäringen ser ljust på framtiden. Samtidigt blir bristen på kompetens allt värre. Tre fjärdedelar av företagen inom gruvnäringen har svårt att hitta arbetskraft.

 • 21 december 2018 Analys och utvärdering

  Analys av det förstärkta samarbetet för sjukskrivna

  Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar aktivt med att öka förutsättningar för att fler individer ska återfå sin arbetsförmåga och kunna ta tillvara sina förutsättningar för egen försörjning. Det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna innehåller gemensamma utredningsinsatser i form av gemensamma kartläggningar och olika former av insatser, av både arbetsförberedande och arbetslivsinriktad karaktär.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Uppsala

  Tio år av tillväxt i Uppsala län  

  Det är fortsatt god arbetsmarknad i länet och sysselsättningen väntas öka med 5 400 personer 2018-2019. Samtidigt sjunker arbetslösheten, men i långsammare takt.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Värmland

  800 nya jobb i Värmlands län 2019  

  Det kommer att vara en fortsatt god arbetsmarknad med stor efterfrågan på arbetskraft i Värmlands län under 2019. Sysselsättningen väntas öka, men i långsammare takt.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Halland

  Tillväxten lite svagare i Halland 2019

  I höst har Arbetsförmedlingen intervjuat 430 arbetsgivare i Halland hur deser på efterfrågan på varor, tjänster och tillgången på arbetskraft. Arbetsmarknaden i länet  är fortsatt ljus och sysselsättningen bedöms öka med cirka 2 000 personer under 2018 och 1 500 personer under 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  111 000 nya jobb till 2020

  Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, så starkt att Arbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb 2018. Under 2019 och 2020 fortsätter jobben att växa, men i långsammare takt, med sammanlagt 111 000 personer.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Gävleborg

  600 nya jobb i Gävleborg under 2019

  Konjunkturen är fortsatt stark i Gävleborgs län och företagen har goda förväntningar på ökad efterfrågan. Samtidigt är det stor brist på arbetskraft och kompetens inom alla sektorer. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019.


Yrkeskompassen

En vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval      
 • arbetar med vägledning

Till Yrkeskompassen

Jobbmöjligheter per län

Broschyren Jobbmöjligheter publiceras per län och beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoserna för respektive län.

Jobbmöjligheter per län