هشدار یا تعلیق از حق معاش در پروگرام ها

بطورمثال اگر شما به شکل فعال به جستجوی وظیفه نیستید یا فعالیت های خود را راپور نمی دهید، بعداً ممکن است به شما یک اخطاریه داده شود. اگر این عمل چندین بار تکرار شود ممکن است از حق معاش از صندوق بیمهٔ سویدن به مدت یک یا چند روز محروم بمانید. زمانی که یک مکتوب ارتباطی در مورد هشدار یا تعلیق دریافت کردید، در ان حال این فرصت را با خود دارید که قبل از تصمیم نهایی اداره، در مورد خود معلومات بیشتری ارائه دهید. بعداً از استعلام کار بگیرید که لینک آن را میتوانید در اخر این صفحه پیدا نمایید.

در صورت انجام ندادن آنچه را که باید انجام بدهید چه واقع میگردد؟

ادارۀ کاریابی بررسی می نمایید هرگاه شما شرایط برای دریافت تعویض پولی در برنامه ها را تکمیل نمایید. همچنان هرگاه به درستی عمل نکنید یا در جستجو نمودن کار غفلت ورزی کنید، باعث بیکاری تان شوید و یا هم بیکاری خود را تمدید نمایید، در این حالات نیز ادارۀ کاریابی در مورد دادن هشدار یا هم محروم ساختن شما از دریافت تعویض پولی تصمیم می گیرد.

اگر از یک پیمانکار/قراردادی ما حمایت دریافت می نمایید، اگر به درستی عمل نکنید یا در جستجو نمودن کار غفلت ورزی می کنید، اگر باعث بیکاری تان می شوید و یا آن را تمدید می کنید، مکلف هستید تا به ادارۀ کاریابی در این مورد اطلاع بدهید.

در صورت که به درستی عمل نکنید یا در جستجو کار غفلت ورزی نمایید

برای این که به درستی عمل نمایید و در جستجو نمودن کار غفلت ورزی نکنید باید آنچه که ما با هم به توافق رسیده ایم را انجام بدهید.

اینها می توانند منجر به دریافت هشدار یا محروم شدن از دریافت تعویض پولی در برنامه ها شوند

برای این غفلت ورزی صورت نگیرد باید شما:

 • همراه با ما یک برنامه را طرح نمایید
 • گزارش فعالیت های تان را در وقت مناسب به ما تحویل بدهید
 • در جلسات اشتراک نمایید یا در وقت های تعین شده با ما و پیمانکار ها/قراردادی های ما تماس بگیرید.
 • زمانی که به توافق می رسیم تا به شما زنگ بزنیم، در دسترس قرار داشته باشید
 • در اقدامات یا فعالیت ها اشتراک نمایید
 • کار ها یا کورس های را که ما از شما درخواست نموده ایم (شما را راهنمایی نموده ایم) تقاضا کنید
 • به شکل فعال کار تقاضا کنید. کار های را درخواست کنید که اعلان شده است، کار های ادارۀ کاریابی از شما درخواست نموده (شما را راهنمایی نموده )یا به شما مشورت داده است تا آنها را تقاضا کنید. شما همچنان می توانید درخواست نامه یا cv را به کارفرما تحویل بدهید.
 • بار نخست: شما یک ھشدار را بدست میآورید.
 • بار دوم: 1 روز بدون پول.
 • بار سوم: 5 روز بدون پول
 • بار چھارم 10 روز بدون پول
 • بار پنجم و ھمھ دفعات بعدی: 45 روز بدون پول. اگر تعویض پولی شما بر اساس “تعویض پولی برای بیکاری” بنا یافتھ است، بعد از 45 روز با مبلغ 223 کرون برای ھر روز کاھش می یابد.

اگر شما بیکاری تان را تمدید کنید

اگر شما بھ یک کار،پراکتیک، یک برنامۀ دیگر و یا یک اقدام جواب رد بدھید،باعث تمدید بیکاری تان میگردید.

در صورتی کھ شما

 • بھ یک کار مناسبی کھ بھ شما ارایھ شده است جواب رد بدھید
 • بھ آن آموزشی جواب رد بدھید کھ ما شما را برای تقاضا نمودن آن راھنمایی نموده ایم و شما در آن پذیرفتھ شده اید.
 • آگاھانھ مانع استخدام شدن شوید
 • بھ اقدامات و فعالیت ھای جواب رد بدھید.

اگر شما دوران بیکاری تان را تمدید کنید، مواردی ذیل اتفاق می افتد

 • بار اول: 5 روز بدون پول
 • بار دوم: 10 روز بدون پول
 • بار سوم: 45 روز بدون پول.
 • بار چھارم و ھمھ دفعات بعدی: 45 روز بدون پول. اگر تعویض پولی شما بر اساس تعویض پولی برای بیکاری بنا یافتھ است، بعد از 45 روز بھ مبلغ 223 کرون برای ھر روز کاھش می یابد.

اگر شما باعث بیکاری خود شوید

اگر شما کار را ترک کنید در آن صورت شما خود مسبب بیکاری تان میگردید.

در صورتی کھ شما

 • بدون دلیل موجھ کار خود را ترک بگویید
 • بھ شکلی رفتار نمایید کھ باعث اخراج شما شود.

اگر شما خود باعث بیکاری تان شوید، مواردی ذیل اتفاق می افتد

 • بار نخست و بار دوم: 45 روز بدون پول.
 • بار سوم و ھمھ دفعات بعدی: 45 روز بدون پول. اگر تعویض پولی شما بر اساس تعویض پولی برای بیکاری بنا یافتھ است، بعد از 45 روز بھ مبلغ 223 کرون برای ھر روز کاھش می یابد.

اگر شما قصداَ اطلاعات نادرست را ارائه نمایید

صندوق بمیۀ ھمگانی یا Försäkringskassan میتواند در مورد عدم پرداخت پول بھ شما برای یک مدت دراز تصمیم بگیرد. این شامل مواردی میشود کھ شما بھ شکل آگاھانھ و یا ھم بھ دلیل غفلت و سھل انگاری بزرگ، اطلاعات نادرست و یا ھم گمراه کننده را در جھت تلاش برای بدست آوردن مقدار بیشتری پول از آنچھ شما مستحق میشوید، تحویل صندوق بیمۀ ھمگانی نمایید. 

زمانی که شما در رابطه به حق معاش خود هشدار یا تعلیق اخذ نمودید

زمانی که از طرف ما در رابطه به حق معاش اخطاریه یا تعلیق دریافت کردید بعداً به شما یک مکتوب ارتباطی از طرف ما ارسال میگردد. قبل ازینکه ما در رابطه به شما تصمیم نهایی را بگیریم، به شما فرصت داده میشود که در مورد خود معلومات بیشتری ارائه دهید.

استعلام برای معلومات تکمیلی (صرفاً به لسان سویدنی)

زمانی که در حق شما تصمیم نهائی گرفته شد و شما از ان راضی نباشید

اگر شما از تصمیم نهائی ما درحق خود راضی نیستید بعداً شما میتوانید که از ما تقاضای تجدید نظر نمایید. در این حال یک فورم را بنام ٬٬ تقاضای تجدید نظر در رابطه به تصمیم اخطاریه یا قیودات٬٬ پر نموده و به ما ارسال نمائید.

تقاضای تجدیدنظر در رابطه به یک تصمیم (صرفاً به لسان سویدنی)