در ھنگام مریضی از غیرحاضری خود گزارش بدھید

هنگامی که شما در یک برنامه شرکت می کنید، مهم است که اگر بیمار شدید باید گزارش بدهید. پس از هفت روز، باید گواهینامه پزشکی را ارائه نماید. .

زمان که در یک برنامه هستید باید مریضی خود را اطلاع بدهید

اگر شما در یک پروگرام اشتراک میورزید و پول فعالیتaktivitetsstöd ، تعويض پولی جاگزينی واستقرار etableringsersättning یا تعويض پولی پیشرفتutvecklingsersättning را بدست میآورید و به علت مریضی نمیتوانید در فعالیتهای پلانگذاری شده خود اشتراک ورزید، شما باید از مریضی خود اطلاع بدهید.

چھ زمانی باید شما از مریضی خود اطلاع بدھید؟

شما ضرورت دارید کھ در ھمان نخستین روز مریض اطلاع بدھید. در غیر آن تعویض پولی را برای ھمھ دوران مریضی از دست میدھید.

اگر شما به کدام دلیل خاصی نتوانسید که در مورد مریضی خود همان روز اول اطلاع بدهید، مثلا شما بسیار سخت مریض بودید و غیر ممکن بود که شما این کار را میکردید، بسیار مهم است که شما به مجرد داشتن توانمندی در مورد مریضی خود اطلاع بدهید. در این صورت اداره بیمه اجتماعی قضاوت اینرا مینماید که آیا علی الرغم این شما مستحق تعویض پولی هستید یا خیر.

تحصیل، کارآموزی و یا کار می پردازید و یا ھم در دیگر ،(sfi) اگر شما بھ آموزش زبان سویدنی برای مھاجران یا فعالیت ھا سھم میگیرید نیاز دارید کھ حتی بھ آنجا نیز از غیرحاضری خود از بابت مریضی اطلاع بدھید.

تصدیق داکتر بعد هفت روز مریضی

اگر شما زیادتر از هفت روز مریض هستید و در فعالیتهای خود نمیتوانید اشتراک نمایید، شما باید یک تصدیق داکتر را به ما واگذار نمایید. این هم در مورد مریضی تمام وقت و هم مریضی نیم وقت اعتبار دارد.

اگر شما زیادتر از هفت روز مریض هستید

اگر شما زیادتر از ۳۰ روز مریض هستید

اگر شما در یک مدت زیادتر مریض هستید، ما سعی مینماییم که محتوای پروگرام شما را طوری عیار نماییم که شما بتوانید اشتراک ورزید. اگر شما به طور تمام وقت زیادتر از ۳۰ روز مریض هستید در این صورت شما از پروگرام تان اخراج میشوید. اگر شما در طول یک سال شفا یافتید در بعضی حالات شما میتوانید دوباره در پروگرام تان شامل شوید.

معلومات زیادتر در مورد اینکه چطور درخواست پولی مریضیsjukpenning نمایید، را در صفحه انترنیتی اداره بیمه اجتماعیFörsäkringskassan میتوانید پیدا نمایید.

Försäkringskassan (forsakringskassan.se)

چطور میتوانم از مریضی اطلاع بدھم؟

شما در ویب سایت ما از مریضی تان اطلاع میدھید.

زمانی کھ نزد صندوق بیمۀ ھمگانی برای تعویض پولی تقاضا میکنید باید از این کھ بھ دلیل مریضی غیرحاضر بوده اید،اطلاع بدھید.

اگر کمپیوتر یا کارت شناسایی الکترونیک e-legitimation ندارید

اگر شما بنابر دلایلی امکان اطلاع دھی را بھ شکل دیجیتال ندارید، میتوانید بھ ما در ادارۀ کاریابی بھ تیلفون شماره 416 416 0771 زنگ بزنید.

زمانی کھ من مریض باشم کدام نوع تعویض پولی را بدست می آورم؟

برای نخستین روزی کھ مریض میشوید ھیچ پولی را دریافت نمی کنید. این “روز بدون استحقاق” یا نامیده میشود. اگر شما در نخستین روز مریضی از مریضی تان گزارش بدھید میتوانید تعویض Karensdagپولی تان بھ شکل کمک برای فعالیت،تعویض پولی برای انکشاف یا تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار را برای دیگر روز ھای مریضی حفظ نمایید. در ویب سایت صندوق بیمۀ ھمگانی بیشتر بخوانید.

صندوق بیمۀ ھمگانی (forsakringskassan.se)

اگر در کنار(سھم گیری)در برنامھ خود، کار نیز میکنید

اگر در کنار سھم گیری در برنامۀ خود کار نیز میکنید و اگر بھ دلیل مریضی نمی توانید کار کنید در آن صورت مقررات دیگر اعتبار دارد. در ویب سایت صندوق بیمۀ ھمگانی بیشتر بخوانید.

صندوق بیمۀ ھمگانی (forsakringskassan.se)

اگر طفل شما مریض شود

وقتیکه شما در یک پروگرام اشتراک میورزید بسیار مهم است که اگر برای مراقبت از اطفال مریض در خانه باقی میمانید، به ما اطلاع بدهید، وابVAB . شما باید همان روز اول که در خانه باقی میمانید به ما اطلاع بدهید.

به علت مراقبت از اطفال مریض، از غیرحاضری خود اطلاع بدهید