از غیرحاضری بھ دلیل مراقبت از کودک (VAB) اطلاع بدھید

زمانی کھ شما در یک برنامھ سھم میگیرید، اگر از کودک مریض بھ طور موقت مراقبت می نمایید، مھم است تا در این مورد بھ ما اطلاع بدھید. اگر ما دلیل غیرحاضری تان را در برنامھ ندانیم این خطر وجود دارد کھ شما یک ھشدار را بدست بیآورید و یا ھم تعویض پولی خود را از دست بدھید.

کی باید از غیرحاضری بھ دلیل مراقبت از کودک (VAB) اطلاع بدھد؟

اگر شما در یک برنامھ سھم میگیرید و نیاز دارید برای مراقبت از کودک مریض بھ منزل باقی بمانید و بھ ھمین دلیل نمی توانید در فعالیت ھای برنامھ ریزی شدۀ خود سھم بگیرید، بھ ما اطلاع بدھید.

چھ زمانی باید از غیرحاضری خود بھ دلیل مراقبت از کودک (VAB) اطلاع بدھید؟

در ھمان نخستین روزی کھ شما در منزل ھستید و از کودک مریض مراقبت میکنید، بھ ما اطلاع بدھید. در غیر آن این خطر وجود دارد کھ یک ھشدار را بدست بیآورید و یا ھم تعویض پولی خود را از دست بدھید.

اگر شما تحصیل میکنید،بھ آموزش زبان سویدنی برای مھاجران دارید تا بھ آنھا نیز از (sfi) و یا کدام فعالیت دیگر می پردازید، نیازغیرحاضری تان گزارش بدھید.

چگونھ میتوانم از غیرحاضری بھ دلیل مراقبت از کودک (VAB) گزارش بدھم؟

شما از غیرحاضری خود در ویب سایت ما گزارش میدھید.

زمانی کھ شما نزد صندوق بیمۀ ھمگانی برای تعویض پولی تقاضا میکنید باید از غیرحاضری تان کھ بھ دلیل مراقبت موقتی از کودک صورت گرفتھ است، اطلاع بدھید.

اگر شما بنابر کدام دلیلی این امکان را ندارید کھ از غیر حاضری خود از طریق انترنیت بھ ما اطلاع بدھید میتوانید بھ ما بھ شمارۀ 416 416 0771 زنگ بزنید.

چھ نوع تعویض پولی را بدست (VAB)زمانی کھ من از یک کودک مریض مراقبت میکنم میآورم؟

شما برای ھمان روز ھای کھ از یک کودک مریض مراقبت نموده اید،تعویض پولی بدست می آورید. بھ عبارت دیگر شما تعویض پولی تان بھ شکل کمک برای فعالیت،تعویض پولی برای انکشاف یا تعویض پولی برای استقرار و پیشرفت،را برای ھمان روز ھا حفظ میکنید.

اگر شما در کنار سھم گرفتن در برنامۀ تان، کار نیز میکنید و اگر ضرورت دارید تا از کودک مریض تان مراقبت نمایید و بھ ھمین دلیل نمی توانید کار کنید، در آن صورت مقررات دیگری مدار اعتبار میباشد. در ویب سایت صندوق بیمۀ ھمگانی بیشتر بخوانید.

صندوق بیمۀ ھمگانی (forsakringskassan.se)