Arbetsmarknadsutbildning

ሓደ ናይ ዕዳጋ ስራሕ ትምህርቲ፡ ኣብ እቲ እዋናዊ ዕዳጋ ስራሕ ብዝያዳ ተደላዪ ይገብረካ እዩ። እቲ ትምህርቲ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሓደ ፍሉይ ወሃብ ስራሕ ብሓባር ብፍሉይ ዝተዳልወን ብዙሕ ግዜ ብቐጥታ ናብ ስራሕ ዘምርሕን እዩ።

ቤ/ጽ ዕዮ ዝህቦም ትምህርትታት ኣብ’ዚ ኣለዉኻ

ቤ/ጽ ዕዮ ዘዳልዎም፡ዝተፈላለዩ ሞያታት ክትቐስመሎም ትኽእል፡ትምህርትታት ኣለዉ።ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ቤ/ጽ ዕዮ ኣዳሊዎም ዘለዉ ትምህርትታት ኣብ’ዚ ብቐሊሉ ክትረኽቦም ትኽእል።ከምኡ’ውን ኣብ’ቲ ናይ ትምህርቲ ቦታ ኬድካ ትምህርታዊ ዑደት ንምግባር ከተመልክተሎም ትኽእል ኣየኖት ምዃኖም ኣብ’ዚ ክትርእዮም ትኽእል።

ትምህርታዊ ዑደት ኣብ’ዚ ድለ

ትምህርታዊ ዑደት ምግባር፡እቲ ዝወሃብ ትምህርትን ሞያን ምሳኻ ዝኸይድን ዘይከይድን ምዃኑ ንምልላይ ይሕግዝ።ነቲ ወኪል ናይ’ተን መሲጠናኻ ዘለዋ ትምህርትታት ኢሜል ልኢኽካ ዑደት ክትገብር ከም ዝትደሊ ሓብሮ።ድሕሪኡ እቲ ትምህርቲ ዝህብ ትካል መረጋገጺ መልሲ ይልእኸልካ።

እንታይ

ናይ ስራሕ ዕዳጋ ትምህርቲ ኣብቲ ሕጽረት ዝሰልጠኑ ሰራሕተኛታት ዘለዎሉ ቦታ ናይ ሓጺር ናይ ሞያ ስልጠና እዩ፡ ኵሉ እቲ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ትምህርትታትን ሞያታትን ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዝበቅዕ እዩ፡ እቲ ትምህርቲ ስራሕ ክትረክብ ዉሕስነት እኳ እንተ’ዘይ ኮነ ንዕድልካ ግን ኣጸቢቑ የማሓይሾ፡ እቲ ትምህርቲ መብዛሕቱ ግዜ ካብ ገለ ሰሙናት ክሳብ ሹዱሽተ ወርሒ ይወስድ ግን ኣብ ሓደ ሓደ ኩነታት ክነዉሕ ይኽእል እዩ፡ እቲ ትምህርቲ ናይ ምሉእ ስዓታት እዩ።

ንመን

ዕድል ናይ ስራሕ ዕዳጋ ትምህርቲ ንኽትምሃር ጽልዋታት ዝገብሩልካ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ፡ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረካ ትምህርትን ተመክሮን፣ ስራሕ ንኽትረክብ ዘሎካ ዕድልን እቲ ናይ ስራሕ ዕዳጋኸ እንታይ ይመስል ዝብል ካብቲ ኣብ ግምት ነእትዎም ነገራት እዮም፡ ከም ደላይ ስራሕ ኣባና ምምዝጋብ ከድልየካ እዩ፡ ካብዞም ዝስዕቡ ገለ ከተማልእ ዉን ከድልየካ እዩ፡

  • ዕድመኻ 25 ዓመት ዝመላእካ ክትከዉን ኣሎካ፡
  • ዕድመኻ ካብ 25 ዓመት ንታሕቲ ኮይኑ ናይ ስራሕ ክእለታትካ ዝነክእ ኣካለ ስንክልና ኣሎካ፡
  • ዕድመኻ 18 ዓመት ኮይኑ ካብ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ኣዚኻ ሪሕቕካ ኣሎኻ፡

ይኹን እምብር እቲ ትምህርቲ ንዓኻ እዋናዊ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ዝውስኑ ናይ ስራሕ መራኸብቲ ቤት ጽሕፈት (Arbetsförmedlingen) እዮም። ብዘይካ ነዚ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ቅድመ-ኩነት ዘማልኡ ነየኖት እዩ ነቲ ናይ ስራሕ ዕዳጋ ትምህርቲ ዝፍቀደሎም ምስ ግዜ ክፈላለ ይኽእል እዩ።

እቲ ኣገባብ ከምዚ ዝስዕብ እዩ

እዚ ትምህርትታት ብባዕልና ነዋፍሮም ኣብ ምሉእ ሃገር ዘለዉ ናይ ትምህርቲ ኣዳለዉቲ ይዉሃብ፡ ኣብዲጂታላዊ ኣገልግሎትና ”ናይ ስራሕ ዕዳጋ ትምህርትታት ርኸብ (Hitta arbetsmarknadsutbildningar)” ዝተፈላለዩ ትምህርትታት ክተናዲ ትኽእል ከምኡ ዉን {3 ብዲጂታላዊ ኣገልግሎትና ”ዕዶት ኣናዲኻ (Hitta studiebesök)” ንዕዶት ከተመልክት ትኽእል፡ ምናልባት ብቐንዲ ንዓኻ) ዝበቅዕ ትምህርቲ ትረክብ ትኸዉን፡ ይኹን እምብር እቲ ትምህርቲ ንዓኻ እዋናዊ ምዃኑ ኩሉ ግዜ ዝውስኑ ናይ ስራሕ መራኸብቲ ቤት ጽሕፈት (Arbetsförmedlingen) እዮም።

ዝወሃብ ክፍሊት ገንዘብን ጠለባትን

ከም’ዚ ዓይነት ደገፍ ምስ ዝወሃበካ ኣብ ሓደ ናይ ቤ/ጽ ዕዮ መደብ(ፕሮግራም) ትሳተፍ ኣለኻ ማለት’ዩ።ስለ’ዚ ካብ ማሕበራዊ መድህን(ፈርሸክሪን ካሳ) ክፍሊት ክወሃበካ ከተመልክት ትኽእል።ክፍሊት ገንዘብ ክወሃበካ ከመይ ገይርካ ከም ተመልክትን ኣብ ሓደ ካብ’ቶም ቤ/ጽ ዕዮ ዝህቦም መደባት(ፕሮግራማት) ምስ ትሳተፍ እንታይ ዓይነት ጠለባትን ረብሓታትን ከም ዘለዎም፡ኣብ’ዚ ከተንብቦ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ሓደ ቤ/ጽ ዕዮ ዝህቦ መደብ(ፕሮግራም) ምስ ትሳተፍ

ኣስተምህራዊ ደገፍ

ኣብ’ቶም ንህቦም ኣስተምህሮ ክትሳተፍ ከለኻ ብሓገዝ ዝተሰነየ ኣስተምህራዊ ደገፍ ክትረክብ’ውን ትኽእል ኢኻ። ንዓኻ ዝምልከተካ እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ተደሃየና።

Individuellt pedagogiskt stöd (IPSU)

ከምዚ ጌርካ ቀጻሊ ስጕምቲ ትወስድ

ምሳና ርክብ ግበር

እቲ ደገፍ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድልካ ስለምንታይ ከዕብዮ ከም ዝኽእል ምክንያት ንምሃብ ተቐራረብ።

እቲ ውሳነ

ብሓባር ኴንና ብዅነታትካ ንምርምሮ። ሓደ መራኸቢ ስራሕ እቲ ደገፍ ስራሕ ንምርካብ ዘሎካ ዕድል ንኽዓቢ ጽቡቕ ኣገባብ እንተ ኾይኑ ይግምግሞ።

ውሳነ

ኣየናይ ደገፍ ከም ነወፍየልካ እቲ ናትካ ኵነታት ከመይ ከም ዝመስል እዩ ዝውስኖ። ሓደ ደገፍ ንምርካብ መን መሰል ከም ዘለዎ ኣብ መጠረሽታ ብመንግስቲ እዩ ዝውሰን።

ተወሰኽቲ ደገፋት ርኸብ