زمانیکه در یک برنامه شرکت میکنید

زمانیکه بیمار می شوید غیبت خود را گزارش دهید

غیبت را هنگام بیماری اینگونه گزارش دهید.

جهت نگهداری از فرزند (VAB) گزارش غیبت دهید

چنانچه از فرزند بیمار خود نگهداری میکنید، VAB، اینگونه غیبت را گزارش دهید.

حمایت مالی فعالیت و پول پیشرفت

غرامت از صندوق بیمه های اجتماعی زمانیکه در برنامه ای شرکت میکنید، اینگونه درخواست کنید.

تضمین کار و پیشرفت

چنانچه در مدت زمان طولانی بیکار بوده اید، میتوانید جهت خاتمه دادن به بیکاری حمایت شوید.

برنامۀ استقرار زندگی و کار

فعالیت ها و آموزش جهت اینکه زبان سوئدی یاد بگیرید، یک کار پیدا کنید.

تضمین کار برای نوجوانان

برای افراد زیر 25 سال، حمایت برای اینکه سریع بتوانید کار یا تحصیل بیابید.

کمک هزینه استقرار زندگی و کار

غرامت از صندوق بیمه های اجتماعی در برنامۀ استقرار زندگی و کار، اینگونه درخواست کنید.

برای افرادی که برنامۀ استقرار دارند

ثبت نام شده قبل از 1 ژانویه 2018، گزارش غیبت و گزارش ماهیانه ارائه کنید.

زمانیکه اجازۀ اقامت دریافت کردید

برای شرکت در برنامۀ استقرار زندگی و کار اینگونه عمل کنید.

اخطار یا از دادن پول در برنامه

در بارۀ شرایط، اخطار، از دست دادن پول از صندوق بیمه های اجتماعی.