ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ

”ስራሕ-ኣልቦ” ምስ ኮንካ መታን ገንዘብ ክትቅበል፥ ናብ ”ውሕስነት ስራሕ-ኣልቦነት” (a-kassa)፥ ናይ ገንዘብ ምርካብ ምልክታ ክተእቱ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ታሕቲ፡ ብዛዕባ’ቶም ክማልኡ ዘሎዎም ጠለባትን፥ ምልክታ ገንዘብ ብኸመይ ከም ተቕርብን፥ ክተንብብ ኢኻ።

Stäng

ውሕስነት ስራሕ-ኣልቦነት እንታይ’ዩ?

ኣብዚ ፊልም’ዚ፡ ”ውሕስነት ኣስራሕ-ኣልቦነት” (arbetslöshetsförsäkringen) እንታይ ምዃኑን፥ ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ገንዘብ ንኽትቅበል ብዛዕባ ዘሎዉ ጠለባትን፥ መግለጺ ክትረክብ ኢኻ። ብሽወደንኛ ጥራሕ።

ካብ ካሳ ስራሕ-ኣልቦነት(ኦ-ካሳ) ከመይ ገይረ ክፍሊት ክወሃበኒ አመልክት?

  • ስራሕ-ኣልቦኛ ዝኾንካላ ፈለማ መዓልቲ ኣባና ተመዝገብ።
  • ነታ ናትካ ኦ-ካሳ ብምውካስ ክፍሊት ክወሃበካ ኣመልክት።ነዚ ንምግባር እቲ ዝቐለለ ኣብ ናይ ኦ-ካሳ መካነ-መርበብ(ዌብሳይት) መንነትካ ብምርግጋጽ(ሎግኢን ብምግባር)ከተካይዶ ትኽእል።

ኣባል ኦ-ካሳ እንተዘይኽይንካ፡ስራሕ-ኣልቦኛ ኣብ ትኾነሉ እዋን፡ኣባል ክትኸውንን መሰረታዊ ክፍሊት ክወሃበካን ተመዝገብ።ኣባል ናይ ሓንቲ ኦ-ካሳ ክትኸውን እንተ ዘይደሊኻ ግን መሰረታዊ ክፍሊት ክወሃበካ ኣብ ኣልፋ-ካሳ ከተመልክት ትኽእል።

Hitta din a-kassa

ገንዘብ ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” ንምርካብ - እንታይ’ዩ ዚጥለብ?

ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ገንዘብ መታን ክትቅበል፥ ምሳና ዝተመዝገብካ ክትከውን ይግባእ። ብቐጥታ ስራሕ ክትጅምር ዝተዳሎኻ ሰብ ክትከውን ድማ ይግባእ። እዚ ማለት ድማ፡ ብሕማም-ዘይተመዝገብካ፡ ኣብ ሽወደን ትነብር፥ ምናልባት ውን ናይ ውላድካ መዋዕለ-ሕጻናት ዝተዳለወልካን ምዃን የድሊ።

ናይ ክፍሊት መሰል ንኽህልወካ ናይ ግድን ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕካ እውን ክትከውን ኣሎካ። ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ኵነት ከተማልእ የድልየካ፡

  • ኣብ ዝሓለፈት ዓመት እንተ ወሓደ ን6 ኣዋርሕ ኣብ ካለንዳራዊ ወርሒ እንተ ወሓደ 60 ሰዓታት ሰሪሕካ ዝነበርካ።
  • ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ውሽጢ ተኸታተልቲ 6 ኣዋርሕ እንተ ወሓደ 420 ሰዓታት፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ እተን ኣዋርሕ እንተ ወሓደ 40 ሰዓታት ሰሪሕካ ዝነበርካ።

ካሳ ስራሕ-ኣልቦነት(ኦ-ካሳ) ዘቕርቦ ጠለብ ምስ ዘይተማልእን ክፍሊት ከም ዘይወሃበኪ ምስ ዝሕበረክን፡ቊጠባዊ ረዲኤት ንምርካብ ነቲ ንኡስ-ዞባኺ(ኮሙን) ተወከስዮ።

ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ እዩ ዝወሃበኒ?

ወይ ብናይ ዝቐደመ ደሞዝካ መሰረት ክፍሊት ወይ እቲ መሰረታዊ ክፍሊት ዝብሃል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣየናይ ክፍሊት ከም ትረክብ፡ ንኽንደይ እዋን ኣብ ኣ-ክሳ ማሕበርተኛ ከም ዝነበርካ እዩ ዝውስኖ።

ክፍሊት ብመሰረት ደሞዝካ

ኣብ ሓደ ኣ-ካሳ እንተ ወሓደ ንሓደ ዓመት ማሕበርተኛ እንተ ዄንካ፡ 80 ሚእታዊት ናይ ቅድሚ ሕጂ ደሞዝካን ቅድሚ ምቝራጽ ግብሪ ንወርሒ ካብ 26 400 ክሮኑር ዘይዛይድን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ 2020 ካብ መጋቢት ክሳብ ታሕሳስ ኣብ ዘሎ እዋን፡ ኣብ ኦካሳ(ርሾ ስራሕ ኣልቦነት) ዝጸናሕኻለን ነፍሲ-ወከፍ ወርሒ ከም ኣርባዕተ ኣዋርሕ ይሕሰባ። ስለ’ዚ ኣብ ኦካሳ ከም ኣባል ወላ’ኳ ሓጺር እዋን እንተ ገበርካ፡ ኣብ እቶትካ ዝምርኰስ ክፍሊት ስራሕ ኣልቦ ክወሃበካ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ ማለት’ዩ።

መሰረታዊ ክፍሊት

እቲ መሰረታዊ ክፍሊት፡ ብመሰረት ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ከም ዝሰራሕካ፡ ቅድሚ ምቝራጽ ግብሪ ክሳብ 11 220 ክሮኑር ኣብ ወርሒ እዩ። ኣብ ሓደ ኣ-ካሳ ማሕበርተኛ እንተ ዘይኴንካ ወይ ካብ ሓደ ዓመት ንታሕቲ ማሕበርተኛ ኔርካ እንተ ዄንካ ነዚ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ። ከምኡ’ውን 20 ዓመት ዝመላእካ ክትከውን ኣሎካ።

እቲ ናትካ ኣ-ካሳ እዩ ብዛዕባ ናይቲ ክፍሊት ዝውስንን መሰል ናይ ክንደይ መጠን ክፍሊት ከም ዘለካ ዝሓስብን። 

ዝወሃበካ ክፍሊት ንኽቕጽል ወይ ክትዕቅቦ እንታይ ክማላእ ኣለዎ?

ካብ ካሳ ስራሕ-ኣልቦነት(ኦ-ካሳ) ክፍሊት ዝወሃበካ እንተኾይኑ፡ወርሒ ወርሒ ነጢፍካ ስራሕ ከተናዲ ኣገዳሲ እዩ።እቶም ተናድዮም ስራሕ፡ቤ/ጽ ዕዮ ዝሓበረካ ወይ ኣንፈት ዝሃበካ ስራሕ ክኾኑ ይኽእሉ።ንገሊአን ትካላ’ውን ምስአን ክትሰርሕ ከም ትደሊ ምልክታታት ይኹን ሲቪ(cv) ክትልእኸለን ትኽእል ኢኻ።እቶም ትደልዮም ስራሕ ብመንጽር ሞያን ጂኦግራፍን (ቦታን) ክረአዩ ከለዉ ድሩታት ክኾኑ ከም ዘይብሎም ኣይትዘንግዕ።

ነቶም ዝተሰማማዕናሎም ንጥፈታት ከተተግብሮምን ኣብ’ቶም ቈጸራ ዝገበርናሎም ኣኼባታት ክትሳተፍን የድልየካ።ግቡእኻ ንኸይትገብር ገለ ዝዕንቅጸካ ነገር ምስ ዘጋጥም ክትሕብረና ኣለካ።ነቶም ዝገበርካዮም ንጥፈታት እዉን ወርሓዊ ጸብጻብ ክትህበሎም ኣለካ።እዚ ማለት፡እቶም ዘናደኻዮም ስራሕን ካልኦት ናብ ስራሕ ዓለም ከቀራርቡኻ ዝኽእሉ ዝፈጸምካዮም ንጥፈታትን ጸብጻብ ትህበሎም። ንጥፈታዊ ጸብጻብ ወርሒ ወርሒ እንተ ቐልጠፈ ዕለት 1 እንተ ደንጐየ ድማ ዕለት 14 ከተረክቦ ኣለካ።

ስራሕ እንዳ ደለኻ ከለኻ ኮርስ(ተኸታታሊ ትምህርቲ) ወይ ትምህርቲ ክትጅምር ምስ ትደሊ፡ነቲ ናትካ ኦ-ካሳ ተወከሶ።ድሕሪኡ ክፍሊት ኦ-ካሳ እንዳወሰድካ ክትመሃር ወይ ኮርስ ክትኸይድ ይፍቀደልካን ዘይፍቀደልካን እቲ ኦ-ካሳ ይውስነልካ።

ንጥፈታዊ ጸብጻብ ሃብ

ኣ-ካሳ ኣብ ኤውሮጳ

ኣብ ካልእ ሃገር ናይ ኤውሮጳ ክትሰርሕ ትሓስብ ኣለኻ ወይ ሰሪሕካ ዲኻ? ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት/ሃገራት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ምትሕብባርን ስዊዘርላንድን፡ ኣብ መንጎ እዘን ዝተፈላለያ ሃገራት እንተ ተንቀሳቒስካ ምእንቲ እቲ ማሕበራዊ ውሕስነትካ ከይተጥፍኦ ሕግታት ኣሎ።

ኣብ ኤውሮጳ ስራሕ ንምድላይ ነቲ ክፍሊት ሒዝካዮ ኺድ

ኣብ ሽወደን ካብ ኣ-ካሳ ክፍሊት ክትረክብ መሰል እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ኣብ ካልእ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት/ሃገራት ኤውሮጳዊ ቍጠባዊ ምትሕብባር ሃገራት ወይ ስዊዘርላንድ ስራሕ ንኽትደሊ ነቲ ናትካ ክፍሊት ሒዝካዮ ንኽትከይድ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ናይ ግድን ምሉእ ስራሕ ኣልቦን ድሕሪ’ቲ ስራሕ ኣልቦ ዝኾንካሉ ኣባና እንተ ወሓደ ንኣርባዕተ ሰሙናት ምዝጉብ ዝነበርካን ክትከውን ኣለካ።

ቅድሚ ምጋሽካ ንምምልካት ኣይትረስዓዮ። ናብ ተቘጻጸርቲ ናይ ውሕስነት ስራሕ ኣልቦነት (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen፡ IAF) ኢኻ ተመልክት።

ኣብ ናይ IAF መርበብ ሓበሬታ ንወረቐት ምስክር ኣመልክት

ሕቶታት እንተ ኣሎካ ኾይኑ፡ ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኸብ።

ብዛዕባ ናትካ ክፍሊት፡ ኣባልነት ወይ ካልእ ነገር ሕቶታት እንተ ኣሎካ ኾይኑ ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ተራኸብ። ኣብ ናይ ሽወደን ኣ-ካሳታት መርበብ ሓበሬታ፡ ናይ ኩለን ኣ-ካሳታት ናይ ርክብ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ሽወደን ኣ-ካሳታት Sveriges a-kassor

ኣብቲ “Hej a-kassa” ዚብል ኣድራሻ ኢንተርነት፥ ዝሰፍሐ ሓበሬታ ብዛዕባ “ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassan) ክትረክብ ኢኻ። ኣብዚ ውን፡ “ስራሕ ኣልቦነት ካሳ” (a-kassan) ኣብ ትመርጸሉ ጊዜ መምርሒ ዝዀነካ ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

Hej a-kassa

ገንዘብ ናይ ምርካብ መጠንቀቕታ ወይ መወገድታ

ንስኻ ንኣብነት ብንጥፈት እንተ ደኣ ስራሕ ዘይኣናዲኻ ወይ ውን ነቲ ወርሓዊ ጸብጻብካ ካብ ምቕራብ ሸለል ኢልካ፥ መጠንቀቕታ ወይ ውን ንሓደ ወይ ንብዙሓት መዓልታት ገንዘብ ናይ ምርካብ መወገድታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ’ዚ መጽናዕቲ ዘካይድን ውሳነ ዘሕልፍን፥ እቲ ናትካ ናይ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) እዩ።

ገንዘብ ናይ ምርካብ መጠንቀቕታ ወይ መወገድታ (Varning eller avstängning från ersättning)

ንዝተመልከቱ ስራሕ ዝግበር ምቊጽጻራት

ነቶም ኣብ’ቲ ንጥፈታዊ ጸብጻብ ኣስፊርካዮም ዘለኻ ዕዮታት፡ ብርግጽ ከምዝደለኻዮም ወይ ከም ዘመልከትካዮም ንምፍላጥ፡ ሓደ ሓደ እዋን ምቁጽጻራት ንገብር ኢና።

ናይቶም ምልክታ ዘቕረብካሎም ስርሓት መረጋገጺ ምቕራብ ምስ ዘድልየካ

ብዝያዳ ኣንብብ

ተመዝገብ