آموزش همگانی

اکثریت کار ها ایجاب داشتن تحصیلات ابتدایی شما را می نماید. قابلیت تان را در چهارچوب کمک ها و برنامه های مختلف ما ارتقا بخشید.

Studiemotiverande kurs på folkhögskola

آموزش را آزمایش کنید،نیرو تحرک خود را شناسایی نموده و راه های بیشتری را به طرف آموزش و یا کار دریابید. با تلاش برای یافتن انگیزه، تمرین شیوه های آموزش و با توجه به مضامین اصلی،برای تحصیلات بیشتر،بهتر تجهیز میشوید. این کار امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل بیشتر میسازد.

Utbildning på grundskole- och gymnasienivå

اکثریت مشاغل ایجاب میکند تا شما دارای تحصیلات ابتدایی باشید.اگر دارای تحصیلات به سطح مکتب لیسه(جمنازیوم)باشید چانس تان برای دستیابی به یک شغل افزایش می یابد. شما در چهارچوب حمایت های مختلف ما این امکان را دارید که قابلیت های تان را افزایش بدهید.

Utbildning på universitet, högskola och eftergymnasial nivå

بخاطر افزایش امکانات تان برای دستیابی به کار میتوانید با تحصیل در پوهنتون/دانشگاه،مکتب عالی و یا هم به سطح فوق لیسه قابلیت تان را افزایش بدهید. اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و دارای یک حرفۀ میباشید که در آن به افراد متخصص زیاد نیاز است در آن صورت امکانات بیشتری را در اختیار دارید.

Utbildningskontrakt

یک توافقنامه است میان شما،ما و کمونی که شما در آن ثبت دفتر احوال نفوس هستید در این مورد که شما باید به سویۀ(جمنازیوم) در komvux یا folkhögskola درس بخوانید.