Marka aad barnaamij ka qeyb qaadaneysid

Samee wargelinta maqnaanshaha markaad xanuusanayso

Haddii aad xanuusato, sidan ayaad u samaynaysaa wargelinta maqnaanshaha.

Samee wargelinta maqnaanshaha ee daryeelka caruur xanuusanaysa- VAB

Haddii aad daryeelayso caruur xanuusanaysa, VAB, sidan ayaad u samaynaysaa wargelinta maqnaanshaha.

Taageerada hawsha iyo magdhawga horumarka

Magdhaw laga helo Qasnada Caymiska marka aad ka qayb qaadato barnaamijkan, sidan ayaad u codsanaysaa.

Damaanada shaqada iyo horumarinta

Haddii aad bilaa shaqo ahayd wakhti dheer, waa taageero aad heli karto si loo joojiyo shaqo la'aantaada.

Barnaamijka meelaynta

Hawlaha iyo waxbarashada si loo barto iswiidhishka, hel shaqo.

Damaanada shaqo ee dhalinyarada

Loogu talogalay adigaaga ka yar 25 sano, waa taageero aad heli karto si aad dhakhso ugu hesho shaqo ama waxbarasho.

Magdhawga maalmeed

Magdhaw laga helo Qasnada Caymiska marka aad ku jirtid barnaamijka saldhigashada, sidan ayaad u codsanaysaa.

Khuseysa qofka loo sameeyey qorshe meeleyn

Qornaa ka hor 1-da Jaanawari 2018, samee wargelinta maqnaanshaha iyo warbixinaha bil walba.

Marka aad hesho sharciga degganaanshaha

Sidan ayaad sameyneysaa si aad uga qeyb qaadatid barnaamijka saldhigashada.

Digniin ama in la waayo lacagta barnaamijka lagu qaato

Xagga shuruudaha, digniinta iyo in la waayo lacagta laga qaato Qasnadda ceymiska.