وقتی مریض میشوید

اگر شما مریض هستید و یا از یک کودک (مریض) مراقبت میکنید، نیاز دارید تا از این موضوع به Arbetsförmedlingen "ادارۀ کاریابی" اطلاع بدهید. این که در کدام حالات باید این کار را انجام بدهید، بستگی دارد به نوعیت تعویض پولی که بدست میآورید. به طور مثال اگر شما در یکی از برنامه های ما سهم میگیرید باید همیشه ما را از مریض بودن تان مطلع بسازید.

زمانی که در یک برنامه سهم میگیرید

اگر شما نمی توانید در فعالیت های برنامه ریزی شدۀ تان سهم بگیرید باید حتی در نخستین روز مریضی خود به ما در این مورد اطلاع بدهید. اگر این کار را انجام ندهید در جریان مدتی که مریض هستید هیچ تعویض پولی را بدست آورده نمی توانید. در صورتی که بیشتر از هفت روز مریض باشید، برای آن که بتواند تعویض پولی تان را حفظ نمایید نیاز دارید تا یک تصدیق داکتر را به Arbetsförmedlingen "ادارۀ کاریابی" تحویل بدهید.

همچنان در صورتی که برای مراقبت از کودک مریض در منزل باقی بمانید نیز باید به ما اطلاع بدهید. گزارش دهی در مورد مریض بودن و یا مراقبت از کودک را می توانید در ویب سایت ما به سادگی انجام بدهید.

آیا در یک برنامه سهم میگیرید؟

شما که تعویض پولی را به شکل aktivitetsstöd (کمک برای فعالیت)، utvecklingsersättning (تعویض پولی برای پیشرفت) یا etableringsersättning (تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار) بدست می آورید در یک برنامه سهم می گیرید.

برنامه های ما اینها اند:

  • آموزش بازار کار
  • تایید نمودن/ اعتباربخشیدن
  • کارآموزی (پراکتیک)
  • حمایت برای آغاز فعالیت های تجارتی
  • اقدامات مقدماتی
  • پروژه مبتنی بر سیاست بازار کار
  • ضمانت برای کار و پیشرفت
  • ضمانت کار برای جوانان
  • برنامۀ استقرار و جاگزینی.

وقتی از a-kassa "صندوق بیمۀ بیکاری" پول بدست می آورید و یا می خواهید برای دریافت آن درخواست نمایید

اگر با ما ملاقات دارید نیاز دارید تا دوباره وقت بگیرید. این کار را به راحتی از طریق chatten (گفتگو انترنیتی) انجام میدهید و آن را میتوانید در زیر Kontakta oss یافت کنید. سپس ما به a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) تان اطلاع میدهیم که شما مریض هستید و یا از کودک مراقبت می کنید. مهم است تا در نخستین روز صحتیابی خود و یا کودک تان، با ما تماس بگیرید.

در صورتی که شما یا کودک تان برای یک مدت کوتاه مریض باشید کافیست که درهنگام تقاضا برای تعویض پولی از a-kassa(صندوق بیمۀ بیکاری) در گزارش ساعات کاری خود، از غیرحاضری تان به دلیل مریضی یا مراقبت از کودک، بنویسید.

اگر که شما یا کودک تان برای مدتی بیشتر از دو هفته مریض باشید باید با ما تماس بگیرید. این کار را به راحتی از طریق chatten (گفتگو انترنیتی) انجام میدهید و آن را میتوانید در زیر Kontakta oss یافت کنید. سپس ما به a-kassa (صندوق بیمۀ بیکاری) تان اطلاع میدهیم که شما مریض هستید و یا از کودک مراقبت می کنید. مهم است تا در نخستین روز صحتیابی خود و یا کودک تان، با ما تماس بگیرید.

اگر شما مریض هستید یا از کودک مریض مراقبت میکنید، شما مستحق تعويض پولی بخاطر بيکاری نمیباشید. برای اینکه طور مثال درخواستی تعویض پولی بخاطر مریضی یا پول والدین به طور موقتی در جریان غیر حاضری تان را نمایید، شما باید با اداره بیمه اجتماعی مراجعه نمایید.

زمانی که از a-kassan (صندوق بیمۀ بیکاری) یا Försäkringskassan (صندوق بیمۀ هنگانی) پول دریافت نمی کنید

اگر با ما ملاقات دارید نیاز دارید تا دوباره وقت بگیرید. این کار را به راحتی از طریق chatten (گفتگو انترنیتی) انجام میدهید و آن را میتوانید در زیر Kontakta oss یافت کنید.