وقتی مریض میشوید

اگر شما مریض هستید و یا از یک کودک (مریض) مراقبت میکنید، نیاز دارید تا از این موضوع به Arbetsförmedlingen "ادارۀ کاریابی" اطلاع بدهید. این که در کدام حالات باید این کار را انجام بدهید، بستگی دارد به نوعیت تعویض پولی که بدست میآورید. به طور مثال اگر شما در یکی از برنامه های ما سهم میگیرید باید همیشه ما را از مریض بودن تان مطلع بسازید.

زمانی که در یک برنامه سهم میگیرید

اگر شما نمی توانید در فعالیت های برنامه ریزی شدۀ تان سهم بگیرید باید حتی در نخستین روز مریضی خود به ما در این مورد اطلاع بدهید. اگر این کار را انجام ندهید در جریان مدتی که مریض هستید هیچ تعویض پولی را بدست آورده نمی توانید. در صورتی که بیشتر از هفت روز مریض باشید، برای آن که بتواند تعویض پولی تان را حفظ نمایید نیاز دارید تا یک تصدیق داکتر را به Arbetsförmedlingen "ادارۀ کاریابی" تحویل بدهید.

همچنان در صورتی که برای مراقبت از کودک مریض در منزل باقی بمانید نیز باید به ما اطلاع بدهید. گزارش دهی در مورد مریض بودن و یا مراقبت از کودک را می توانید در ویب سایت ما به سادگی انجام بدهید.

شما که تعویض پولی را به شکل aktivitetsstöd (کمک برای فعالیت)، utvecklingsersättning (تعویض پولی برای پیشرفت) یا etableringsersättning (تعویض پولی برای جاگزینی و استقرار) بدست می آورید در یک برنامه سهم می گیرید.

برنامه های ما اینها اند:

  • آموزش بازار کار
  • تایید نمودن/ اعتباربخشیدن
  • کارآموزی (پراکتیک)
  • حمایت برای آغاز فعالیت های تجارتی
  • اقدامات مقدماتی
  • پروژه مبتنی بر سیاست بازار کار
  • ضمانت برای کار و پیشرفت
  • ضمانت کار برای جوانان
  • برنامۀ استقرار و جاگزینی.

وقتی از a-kassa "صندوق بیمۀ بیکاری" پول بدست می آورید و یا می خواهید برای دریافت آن درخواست نمایید

اگر قراری با ما دارید، باید دوباره وقت بگذارید. برخی از تماس‌ های برنامه‌ ریزی وقتی که وارد (Mina sidor) می‌ شوید می‌ توانند دوباره زمان‌ بندی شوند. اگر نمی توانید زمان را از طریق تغییر دهید، ما به شما کمک می کنیم زمان را از طریق (Kontakta oss) که می توانید در قسمت تماس با ما پیدا کنید، دوباره رزرو کنید. پس به (a-kassa) شما اطلاع خواهیم داد که مریض هستید یا از کودکان مراقبت می کنید. همچنان باید در گزارش زمان به خود، مریض بودن یا مراقبت از کودکان خود را تکمیل کنید. مهم است که در اولین روز سالم برای خود یا فرزندتان با ما تماس بگیرید.

اگر شما یا فرزندتان برای مدت کوتاهی مریض هستید، لازم نیست به ما اطلاع دهید، اما باید هنگام درخواست غرامت از خود، در گزارش زمان بنویسید که بیمار بوده اید یا از کودکان مراقبت کرده اید.

اگر شما یا فرزندتان بیش از دو هفته بیمار هستید، باید با تماس بگیرید. ساده ترین راه برای انجام این کار از طریق چت است که می توانید در قسمت (Kontakta oss) با ما تماس بگیرید. پس به شما اطلاع خواهیم داد که مریض هستید یا از کودکان مراقبت می کنید. همچنان باید در گزارش وقت به خود، مریض بودن یا مراقبت از کودکان خود را تکمیل کنید. مهم است که در اولین روز سالم برای خود یا فرزندتان با ما تماس بگیرید.


هنگامی که مریض هستید یا از کودکان مراقبت می کنید، از مزایای مریضی (sjukpenning) برخوردار نیستید. برای درخواست کمک هزینه بیماری یا کمک هزینه موقت والدین (tillfällig föräldrapenning)، باید با ) Försäkringskassan ( تماس بگیرید.

زمانی که از a-kassan (صندوق بیمۀ بیکاری) یا Försäkringskassan (صندوق بیمۀ هنگانی) پول دریافت نمی کنید

اگر با ما قرار ملاقات دارید، باید دوباره نوبت بگیرید. پس از ورود به Mina sidor می‌توانید نوبت برخی تماس‌های برنامه‌ریزی را تغییر دهید. اگر نتوانید زمان را از طریق Mina sidor تغییر دهید، ما، از طریق گفتگوی آنلاین در بخش Kontakta oss ، به شما کمک می‌کنیم تا زمان را تغییر دهید.