آموزش حرفه ای

آموزش حرفه ای شما را به گزینۀ جذابتری در بازار کار تبدیل می کند. دوره های آموزشی حرفه ای مختلفی وجود دارند که در آنها کمبود کارکنان وجود دارد.

Arbetsmarknadsutbildning

آموزش بازار کار شما را به گزینۀ جذاب تری در بازار کار تبدیل خواهد کرد. این آموزش اغلب همراه با کارفرمای خاص طراحی شده و اغلب به طور مستقیم منجر به کار می شود.

Individuellt pedagogiskt stöd vid utbildning

شما میتوانید به هنگام شرکت در بعضی از دوره های آموزشی ما از کمک های یک مربّی خصوصی برخوردار شوید.

Yrkesinriktad utbildning på folkhögskola

کسانی که در ضمانت کار و توسعه و یا در یک برنامۀ استقراریابی شرکت می کنند میتوانند در یک رشتۀ تحصیلی حرفه ای در دبیرستان مردمی برای حرفه هایی که در آنها کمبود نیروی کار وجود دارد شرکت کنند.

Yrkesintroduktionsanställning

با استخدام برای آشنائی با مشاغل شما شغلی را یاد گرفته، تجربه میاندوزید وشانس خود را برای گرفتن کار بالاتر می برید.