Marka aad tahay bilaa shaqo

Uma baahnid in aad tagtid mid ka mid ah xafiisyadeenna. Maalinta ugu horreysa ee shaqo la'aantaada aqoonsi elekteroonig ah iskula qor barta intarneetka ee xafiiska shaqada. Ballan wax isla qorsheyn ah la dhigo xiriiriyaha shaqada, a-kaasana toos u dalbo.

Sidan ayaa la isu diiwaan-geliyaa

Is diiwaan-geli maalinta ugu horeysa ee aad bilaa shaqo tahay

Waa muhim inaad Xafiiska Shaqada iska diiwaan geliso maalinta ugu horeeyso oo aad shaqo laawe noqoto. . Xaaladdaas maamulka Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha wuxuu helayaa fursad u ku qiimeeyo haddii laga bilaabo maalinta ugu horeesyo aad xaq ku leedahay gunnada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha iyo in kale.

Markii maalinta ugu horeeyso ee aad shaqo laawe tahay, aad iska diiwaan geliso Xafiiska Shaqada, oona hab firfircoon shaqo u raadsnaayso, waxaa suuraggal noqon karto in hay`ad kale, ama maamulka Dowladda hoose kale u qiimeeyo xaq u yeelashada qaadashada gunnada. Maamulka Khasnadda caymiska bulshada [Försäkringskassan] wuxuu tusaale go`aan ka gaari karaa dakhliga ku salaysan gunnada jirrada [sjukpenningpenninggrundande inkomst, SIG].

Buuxi dhamaan macluumaadka aad awoodo. Markay sii badato waxa aanu kaa ognahay ayaanu si dhakhso ah kuu caawin karnaa.

Sidan ayaad isu diiwaan-gelinaysaa

 • Ku gal aqoonsigaaga elaktarooniga ah (tusaale ahaan aqoonsiga bangiga ee moobilka).
 • Haddii aanad wax koonto ah ku lahayn arbetsformedlingen.se waa khasab inaad marka hore buuxiso macluumaadkaaga oo samaysato koonto.
 • Marka aad samaysato koonto ee aad ku gasho aqoonsigaaga elaktarooniga ah ayaad bilaabi kartaa diiwaan-gelintaada shaqo raadiye ahaan.
 • Waxaad buuxinaysaa macluumaadka ku saabsan tusaale ahaan waxbarasho, shaqo hore, aqoonta, noocyada shaqo ee aad raadinayso iwm. Isa sii diyaari adigoo soo qaadanaya shahaado, caddayn, cv iyo wixi kale.
 • Waxaad ugu dambeyn ballansanaysaa wakhtiga kulankaaga ugu horeeya ee aad nala yeelanayso.

Is diiwaan-geli

La xiriir qasnadaada shaqo la'aanta

Qasnada shaqo la'aanta waa lacag aad heli karto marka aad tahay bilaa shaqo. Inta ay leegtahay lacagta aad heli kartaa waxay ku xirantahay waxyaabo ay ka mid yihiin inta aad horey u soo shaqaysay iyo haddii aad xubin ka tahay qasnad shaqo la'aan.

La xiriir qasnadaada shaqo la'aanta oo codso magdhabkan. Sida ugu sahlan ee aad u samaynaysaa waa iyadoo loo maro in la galo bogga intarnatka ee qasnadaada shaqo la'aanta.

Haddii aanad xubin ka ahayn mid kamid ah qasnadaha shaqo la'aanta waxaad si kastaba ha ahaatee fursad u leedahay inaad hesho wax magdhab ah.

Qasnada shaqo la'aanta

Isu diyaari kulanka aad nala leedahay

Ka hor kulankaaga ugu horeeya waxaa fiican inaad bilowdo inaad is diyaariso oo keligaa sii qorshayso. Markaasi kulankeena ugu horeeyaa wuxuu yeelanayaa micno. Waxaad tusaale ahaan samayn kartaa inaad

 • eegto oo dib u cusboonaysiiso cv-gaaga
 • soo qaado shahaaddooyinkaaga iyo caddaymahaaga
 • ka fikirto waxa aad doonaysid inaad ka shaqayso

Ka hor kulanka ugu horeeya

Maxaa dhaca xilliga kulankan?

Kulankaaga ugu horeeya ee aad nala leedahay adiga iyo shaqo dhexdhexaadiye ayaa isla eegaya waxyaabahan:

 • aqoontaada
 • noocyada shaqo ee aad raadinayso
 • sida suuqa shaqadu u eegyahay
 • nooca taageero ee aad naga heli karto
 • sida aad samaynayso si aad u gaarto hadafkaaga.

Su'aalo iyo jawaabo

Sidee ayaan u baajin karaa ama u badali karaa kulan aan idinka idinla leeyahay?

Adigu waxaad ku baajinaysaa ama ku badalaysaa kulankaad la leedahay Xafiiska Shaqada adigoo nagala soo xiriira telafoonka ama xiriirka qoraalka. Adigu waxaad xitaa booqan kartaa xafiis ama goobta kulanka macaamiisha.

Ka fikir inaad nala soo xiriirto wakhti fiican ka hor kulankan!

Nala soo xiriir

Miyaan is diiwaan-gelin karaa bilaa aqoonsi elaktaroonig ah?

Haddii aanad haysan aqoonsiga elaktarooniga ah waxaad is diiwaan-gelintaada ku diyaarin kartaa dhanka bogga intarnatka. Markaasi waxaad ku gelaysaa magacaaga isticmaale ahaan iyo lambarka sirta ah. Waxaad ka dib u baahantahay inaad na soo booqato si shaqo raadiye ahaan laguu diiwaan-geliyo. Ma sii samayn kartid balan ka hor. Maalintaada diiwan-gelinta ee ugu horeysa waxaa xisaabsan maalintii aad si shakhsiyan ah noo soo booqatay.

Waxaad u baahantahay inaad na soo booqato gudaha 14 maalmood laga bilaabo markii aad macluumaadkaaga ku soo dirtay bogga intarnatka. Haddii taas aanad samayn si atoomaatik ah ayaa loo masaxaa macluumaadkaaga.

Samayso xisaab

Miyaan is diiwaan-gelin karaa xilli ka horeeya maalinta ugu horeysa ee aan bilaa shaqo ahay?

Haa. Laakin waa inaad na booqata maalinta ugu horeeyso ee aad shaqo la`aanta tahay haddii kale gunnada Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassan] laguma siin doono.

Nala soo xiriir

Sidee ayaan qasnada shaqo la’aanta ugu wargelin karaa shaqo la’aantayda?

Marka aad iska diiwaan-gelinayso bogayaga intarnatka adigoo isticmaalaya aqoonsiga elaktarooniga ah ayaad isla markaa ku sheegaysaa inaad ka fikirayso inaad codsato qasnada shaqo la’aanta. Ka dib booqo bogga intarnatka ee qasnada shaqo la’aanta si aad u buuxiso macluumaadka ay iyagu u baahanyihiin.

Haddii aad horeyba uga qornayd ugana diiwaan-gashanayd qasnada shaqo la’aanta laakiin hakad aad ku jirtay iyadoo ay sabab u ahayd shaqo ama aad xanuusanaysay wakhti waxaad u baahantahay inaad nagala soo xiriirto telafoonka ama xiriirka qoraalka. Markaasi anaga ayaa wargelinayna qasnadaada shaqo la’aanta inaad mar kale noqotay shaqo raadiye. Adigu waxaad xitaa booqan kartaa xafiis ama goobta kulanka macaamiisha.

Nala soo xiriir

Waa maxay dakliga ku salaysan gunada xanuunka, SGI?

SGI-gaagu wuxuu raad ku yeeshaa badnaanta inta ay leegtahay tusaale ahaan gunada xanuunka iyo gunada waalidka. Waa Qasnada Caymiska kuwa xisaabiya SGI-gaaga. La xiriir Qasnada Caymiska haddii aad hayso su'aalo ku saabsan SGI-gaaga.

Qasnada Caymiska

Maxaa i khuseeya marka aan helo magdhabka xilliga shaqo dhimista?

Haddii aad heshay magdhabka xilliga shaqo dhimista adigoo aan bilaabin shaqo cusub waxaad u baahantahay inaad dhankayaga iska diiwaan-geliso shaqo raadiye ahaan. Ka fikir inaad is diiwaan-geliso ugu dambeyn maalinta ugu horeysa ee ka dambeysa markii shaqadaadu dhamaatay, haddii kale waxaad khatar ugu jirtaa inaad waydo SGI-ga aad ku leedahay Qasnada Caymiska.

Ma heli kartid magdhabka qasnada shaqo la'aanta xilliga wakhtiga wata magdhabka shaqo dhimista. La xiriir qasnadaada shaqo la'aanta markaasi iyagaa xisaabinaya inta uu leegyahay wakhtiga magdhabkaaga shaqo dhimistu uu u dhigmo dhanka wakhti shaqo ahaan. Waa ugu horeyn marka wakhtiga magdhabka shaqo dhimistu dhamaado marka aad fursad u leedahay inaad magdhab ka hesho qasnada shaqo la'aanta.

Maxay tahay inaan ka fikiro haddii shaqada la iga dhimo ama la iga eryo?

Xagayaga iska diiwaan-geli si aad u hesho caawimaada helida shaqo. Xitaa la xiriir ururkaaga shaqaalaha si loo ogaado haddii aad ka heli karto taageero iyo haddii ay saas tahay ururka ay tahay inaad la xiriirto. Xafiiska shaqada, ururada amaanka shaqaalaha iyo shaqo bixiyuhu badanaaba way wada-shaqeeyaan si ay kuu siiyaan taageero fiican.

Sidee baa ku ogaan karaa haddii lay diiwaan geliyay iyo in kale?

Haddii aadan hubin in lagu diiwaan geliyay iyo in kale, waxaad hubsasho awgeed iyo adigoo adeegsanayo qoonsiga digitalka ee loo yaqaanno [e-legitimation] guda-geli kartaa [Mina sidor]. Haddii aad ka diiwaan gashan tahay Xafiiska Shaqada, waxaa hoosta magacaaga ku qoran ”Min inskrivning”. Haddiise hoosta magacaaga ay ku qoran yihiin ereyada ”Skriv in dig” xaaladdaas weli laguma diiwaan gelin.

Sidee baa caddaynta diiwaan gelinta ku heli karaa?

Laf ahaantaada ayaa ka daaban kartaa caddaynta in aad ka diiwaan gashan tahay Xafiiska Shaqada. Marka hore adigoo adeegsanayo aqoonsiga digitalka ee loo yaqaanno [e-legitimation] guda-gal [Mina sidor], kaddib u gudub halka ay ku qoran yihiin ereyada "Visa/ändra mina uppgifter". Kaddib dooro "Dokument och intyg" kaddib waxaa ku soo ifabaxayo caddaynta oo leh qaabka [PDF], markaas kaddib ayaa daaban kartaa ama dooran kartaa in lagu tuso.

Markii aan is-diiwaan geliyay ma aanan qorin Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha [a-kassa] aan ka tirsan nahay. Maxaan imminka sameeyaa?

Haddii markii aad is-diiwaan gelinaysay aadan na wargelin inaad gunnad ka codsan doonto Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha (a-kassa), khadka taleefanka nagala soo xiriir kaddib anaga ayaa Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha aad ka tirsan tahay wargelin doono. Haddiise aad is-diiwaan gelisay markii aad na booqanaysay, waa inaad mar labaad na soo booqata arrintaan darteeda. Wargelinta Khasnadda caymiska shaqolaaweyaasha waxay hirgalaysaa taariikhda aan khadka taleefanka nagala soo xiriirto ama na booqato, oona aqoonsigaaga caddeyso.