ቅድሚ እቲ ንምውጻእ መደብ ዝግበር ዝርርብ

ኣባና ምስ ተመዝገብካ፡ እቲ ቀጻሊ ስጕምቲ ቀልጢፍካ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ንምርካብ መደብ ምውጻእ እዩ ክኸውን። እቲ ቐዳመይ ምሳና ዝግበር ኣኼባ፡ እንተ ነውሐ 30 ደቓይቕ ዝወስድ ናይ መደብ ምውጻእ ዝርርብ እዩ። እቲ ኣኼባ ብዝያዳ ኣድማዒ ንኽኸውን ተጠንቂቕካ ክትቀራረብ ብዝያዳ ኣገዳሲ እዩ። ቅድሚ እቲ ኣኼባ ከመይ ጌርካ መደብ ከም ተውጽእ ኣብዚ ብሓገዝ መርበብ ሓበሬታና ሓሳባት ትረክብ።

ኣብቲ ናይ መደብ ምውጻእ ዝርርብ እንታይ እዩ ክግበር?

ኣብቲ ኣኼባ ንስኻን ሓደ መራኸቢ ስራሕን ካብ ብዙሕ ውሑድ ነዚ ዝስዕብ ክትርእይዎ ኢኹም፤

  • ክእለታትካ
  • ነየኖት ስራሓት ከም ትደሊ
  • ካባና ኣየናይ ሓገዝ ክትረክብ ከም ትኽእል
  • ኣብ ሸቶኻ ንኽትበጽሕ ከመይ ክትገብር ከም ዘሎካ።

ስራሕ ከተናድን ክትሰርሕን ተወሳኺ ደገፍን ሓገዝን ዘድልየካ እንተ ኾይኑ ድማ ንርኢ፡ ንምሳሌ ኣካለ ስንክልና፣ ብሕክምና መርመራ ዝተለለየ ሕማም ወይ ጥዕና እንተ ዘይብልካ፡ ብድሕሪኡ ብሓደ ኾይና ንኽትሰርሕ እንታይ ዓይነት ደገፍ ከም ዘድልየካ ክነጽንዕ ኢና።

ንስኻን እቲ መራኸቢ ስራሕን፡ ኣየኖት ንጥፈታት ብዝበለጸ ከም ዝሰማምዑኻ ትሰማምዑ። እዚ ንኣብነት ብዛዕባ ኣብ ወቢናር ምስታፍ (ኣኼባ ወይ መጽናዕቲ ወ.ዘ.ተ ብኢንተርኔት ብቐጥታ ምስታፍ)፡ ትምህርታውን ሞያውን ሓጺር ድሕረ-ባይታ (cv) ምጽሓፍ ወይ ሽወደንኛ ምምሃር ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪኡ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ነቲ መደብ ህያው ጌርካ ተጽንሖን ናብ ናትካ ሸቶ ንምብጻሕ ናይ ገዛእ ርእስኻ ተበግሶ ትወስድን። ኣብ እዋን ምዝገባ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ካብቲ መደብ ክትወጽእ ከም ትደሊ እንተ መሪጽካ፡ ዝኾነ ናይ መደብ ምውጻእ ዝርርብ ኣየድልየካን እዩ።

ነቲ ወቢናር ርኣዮ፤ ከምዚ ጌርካ ተረጋግጽ

ብኣካላዊ ጉድኣት፣ ብናይ ኣእምራዊ ወይ ቀልባዊ ተግባራዊ-ክእለት ዝጎደሎም ወይ ጥዕና ንዘይብሎም ስራሕ ዘናድዩ ሓገዝ

ብሕጅኡ መደብ ምውጻእ ጀምርን ነቲ ናትካ ትምህርታውን ሞያውን ሓጺር ድሕረ-ባይታ (cv) ኣሓድሶን

እንታይ ክትሰርሕ ከም ትደሊ ሕሰበሉን ነቲ ናትካ ትምህርታውን ሞያውን ሓጺር ድሕረ-ባይታ (cv) ኣሓድሶን ብቐጥታ ነየኖት ስራሓት ክትደሊ ኢልካ ትሓስብ? ነቲ ዘለካ ትምህርቲ ወይ ተመኩሮታት ክትምልኣሉ የድልየካ ዲዩ? ብዛዕባ ሽቶታትካን ናብ ስራሕ ዘምርሕ መንገዲ ከመይ ክመስል ከም ዝኽእልን ጽቡቕ ጌርካ ሕሰበሉ። ብዛዕባ እቲ ቀጻሊ ስጕምትኻ ዘለካ ሓሳባት ጽሓፎ። ከምኡ’ውን እቶም ንዓና ዘለዉኻ ሕቶታት ሕሰበሎምን ጽሓፎምን።

ኣብዚ ዝስዕብ ሓደ ሓደ ምዕዶታት እነሆ፤

ሸቶን ንኡስ-ሸቶን ናይ ስራሕ ምድላይካ ብንጹር ግለጾም

ምዕዶ ናይ ስራሕ ክትደሊ ከለኻ፡ ትምህርታውን ሞያውን ሓጺር ድሕረ-ባይታ (cv) ውልቃዊ ደብዳቤ

ናብ ፕላትስባንከን (Platsbanken) ኣቲኻ፡ ንኽትደልዮ ዚሰማማዕ ስራሕ እንተ ረኸብካ ርኣ።

ሓደ ሓጺር ናይ ሂወት ታሪኽ (profil) ኣዳሉን ብሰራሕተኛታት ዝደልዩ ወሃብቲ ስራሕ ተረኸብን

ኣብቲ ናትና ወቢናር ተሳተፍን ነቶም ናትና ናይ ስራሕ ፖዳት (jobbpoddar) ስምዓዮምን

ንናይ ስራሕ ኣልቦነት መተካእታ ገንዘብ ኣመልክት

ብዛዕባ ኣ-ካሳ፡ ብዛዕባ ኣባልነትካ ወይ ካልእ ነገር ሕቶታት እንተ ኣለካ ኾይኑ፡ ምስ ናትካ ኣ-ካሳ ብቐጥታ ርክብ ግበር። ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ፣ ስራሕ ኣልቦ ኣብ ዘለኻሉ እዋን፡ ማሕበርተኛ ናይ ሓደ ኣ-ካሳን ኣባና ምዝጉብን ክትከውን ከለኻ ክወሃበካ ዝኽእል ገንዘብ እዩ። ናይ ሓደ ኣ-ካሳ ማሕበርተኛ እንተ ዄንካ ኣረጋግጽ። ኣየኖት ኵነት ከም ዝሕተቱን ከመይ ጌርካ ንኽፍሊት ከም ተመልክትን ኣብዚ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ክፍሊት ካብ ኣ-ካሳ

ናይ ሓደ ኣ-ካሳ ማሕበርተኛ እንተ ዘይኴንካ፡ ንማሕበርተኛነት ምምልካት ኣገዳሲ እንተ ኾይኑ ኣረጋግጽ። ንኣብነት ንዓኻ ኣየናይ ኣ-ካሳ ከም ዝሰማምዓካ ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ መርበብ ሓበሬታታት Hej a-kassa ከምኡ’ውን Sveriges a-kassor ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ሽወደን ኣ-ካሳታት Sveriges a-kassor

ሄይ ኣ-ካሳ Hej a-kassa

ኵሉ እቲ ሓበሬታ መሊእካዮ ዲኻ?

ክትምዝገብ ከለኻ ነቶም ዝመዝገብካዮም ሓበሬታታት ደጊምካ ክትርእዮም ጽቡቕ እዩ። ኵሉ ኣእቲካዮ ዲኻ ወይስ ከትጠቕሶ ትደሊ ገለ ትምህርቲ፡ ናይ ቅድሚ ሕጂ ስራሕ ወይ ገለ ክእለት ምናልባት ረሲዕካ ኣለኻ? እቲ ርክብና ብዝያዳ ኣድማዒ ንኽኸውን ቅድሚ ምሳና ኣኼባ ምግባርካ ነቲ ናትካ ሓበሬታ ምሉእ ግበሮ።

ነቲ ናትካ ምስክር ብቕዓት ምሉእ ግበሮ

ነቲ ናትካ መደብ ኣብ ናተይ ገጻት (Mina sidor) ተኸታተሎ

ነቲ ናትካ መደብ ብኤ-መንነት ጌርካ ኣብ ናተይ ገጻት (Mina sidor) ኣቲኻ ትረኽቦ። ሓፈሻዊ ስእሊ ናይ ንጥፈታትካ ኣብዚ ትረኽቦ- ነየኖት ከም ዝገበርካዮምን ናትካ ቀጻሊ ስጕምትን ክሊቲኡ። ናተይ ገጻት ንዓኻ ኣብ ስራሕ ምድላይ ሓደ ሓገዝ እዩ፡ ስለዚ ነቲ መደባትካ ዝተሓደሰ ጌርካ ክትሕዞ ኣገዳሲ እዩ።

ኤ- መንነት (e-legitimation) ዘይብላ እንተ ዄንካ

እንተደኣ ናትካ ኮምፕዩተር ወይ ስማርት ፎን ዘይብልካ ናብቲ ናይ ኣገልግሎት ቤት-ጽሕፈት መጺእካ ኮምፕዩተር ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ።

ኤ-መንነት ዘይብልካ እንተ ዄንካ፡ እቲ ናትካ መደብ ካብ ሓደ መራኸቢ ስራሕ ኣብ ወረቀት ተጻሒፊ ክወሃበካ ወይ ንገዛ ክለኣኸልካ ይኽእል እዩ።

ብኸምዚ ኣገባብ ኤ-መንነት (e-legitimation) ተውጽእ