መሰላትካን ግዴታትካን

ስራሕ ክትደሊ ከለኻ እቲ ዘድልየካ ሓገዝን ደገፍን ክንህበካ ንኽእል ኢና።ኣብ ቤ/ጽ ዕዮ ተመዝጊብካ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ክፍሊት ገንዘብ ክወሃበካ ምስ ተመልክት ወይ ምስ ዝወሃበካ፡ግድን ነጢፍካ ስራሕ ክትደሊ ኣለካ።ነቲ ዝተሰማማዕናሉ ውጥን ድማ ክትስዕቦ ይግበኣካ።

ነዞም ዝስዕቡ ከነበርክተልካ ንኽእል

 • ምኽሪ፡ኣንፈትን ከምኡ ድማ ኣብ መካነ-መርበብና ዝርከቡ ናብ ስራሕን ትምህርትን ዘምርሑኻ ዲጂታላውያን ኣገልግሎታትን
 • ካብ ኣራኻቢ-ስራሕ ብሓገዝ ተሌፎን፡ ቆጸራ ገይርካ ብኣካል ወይ ብቻት ውልቃዊ ደገፍ ምርካብ።ንኣብነት መደብ ምውጻእ፡ሓቢርኩም ክእለትካ ኲነታት ዕዳጋ-ስራሕ ኣብ ምግምጋም ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።ሞያ ኣብ ምምራጽን ስራሕ ኣብ ምንዳይን ምኽሪ ንልግሰልካ።
 • ተወሰኽቲ ሓገዛት ንኣብነት ሞያዊ ትምርህቲ፡ፍልጠትካ ኣብ ምምዛን፡ልምምድን(ፕራክቲክ) ንሞያን ትምህርትን ዘዳልዉ ዓውድታት ኣብ ምጅማር
 • ናብ ስራሕ ዓለም ንኽትኣቱ ወይ ንኽትምለስ፡ወሃቢ ስራሕ ንዓኻ ደሞዝ ክኸፍለካ ሓገዝ ኣብ ምሃብ
 • ካብ’ቶም ምሳና ስምምዕ ዘለዎም ትካላት፡ጽዑቕን ዝተዳረገን ሓገዝ ምርካብ
 • ጠለብ ምስ ተማልእ፡ክፍሊት ካብ ካሳ ስራሕ-ኣልቦ(ኦካሳ) ወይ ቤ/ጽ መድህን(ፈርሸክሪን ካሳን)

ነዚ ክትገብር ኣለካ

 • ከመይ ገይርካ ስራሕ ከም ትደሊ ምሳና ሓቢርካ ምምኻር
 • ነጢፍካ ስራሕ ምድላይ።እቶም ትደልዮም ስራሕ ኣብ ምልክታ-ስራሕ ዝወጹን ቤ/ጽ ዕዮ ከተመልክቶም ዝሓበረካ ወይ ኣንፈት ዝሃበካ ስራሕ ክኾኑ ይኽእሉ።ንኣስራሕቲ’ውን ናይ ስራሕ ድሌት ምልክታታት ወይ ሲቪ(cv) ክትልእኸሎም ትኽእል ኢኻ።
 • ወርሒ ወርሒ ንጥፈታዊ ጸብጻብ ኣብ እዋኑ ሃበና።
 • ኣብ’ቶም ዝተመደቡ ርክባት ወይ ኣኼባታት ተሳተፍ።ንኸይትሳተፍ ገለ እንተ ዓንቂጹካ ድማ ሓብር።ምስ’ተን ኣገልግሎት ዝህባ ምሳና ውዕል ዘለወን ትካላት’ውን እንተኾነ ምዱብ ኣኼባ ወይ ርክብ እንተለካ ከምኡ።
 • ተሌፎን ክንድውለልካ ምስ ንሰማማዕ ድሉው ክትኸውን ኣለካ።
 • ነቶም ዝተወከስናካ ስራሕ ወይ ትምህርትታት ኣመልክተሎም።
 • ነቶም ምሳኻ ይኸዱ እዮም ንብሎም ስራሕን ይኹን ነቶም መደባት ናይ ፖሊሲ ዕዳጋ-ስራሕ ወይ ተወሳኺ ደገፋት፡ሕራይ ኢልካ ተቐበሎም።
 • ሓደ ትካል ትምህርቲ ክትመሃር ምስ ዝቕበለካን ንሕና’ውን ነታ ዝተቐበለካ ምህሮ ከተመልክታ ሓቲትናካ ምስ ንነብር፡ሕራይ ኢልካ ተቐበላ።
 • ኣብ’ቶም ቤ/ጽ ዕዮ ዘዳልዎም መደባት(ፕሮግራማት) ብምስታፍካ ንጥፈታዊ ክፍሊት ገንዘብ፡ ክፍሊት መትከሊ-እግሪ ወይ ዕብየታዊ ክፍሊት ገንዘብ ምስ ዝወሃበካን ኣብ’ቶም ዝመደብናዮም ንጥፈታት ክትሳተፍ ምስ ዘይትክእል፡ብኲሪትካ ክትሕብር ኣለካ።
 • ኣብ’ቲ ዝሃብካዮ ንጥፈታዊ ጸብጻብ ሰፊሮም ዘለዉ ዘናደኻዮም ስራሕ፡ብሓቂ ከም ዘናደኻዮም መረጋገጺ ሃበና ምስ ንብለካ፡መረጋገጺ ክትህበና ድሉው ክትኸውን ኣለካ።
 • ምሳና መራኸቢ ዝኾኑ ውልቃውያን ሓበሬታትካ ከም ኣድራሻኻ፡ኢሜልካ ወይ ተሌፎንካ ምስ ትቕይር፡ክትሕብረና ኣለካ።ቤ/ጽ ዕዮ ደብዳቤ ክልእኸልካ ከሎ ናብ’ቲ ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ተመዝጊቡ ዘሎ ኣድራሻ ይልእኾ።
 • ንኦ-ካስ(ካሳ ስራሕ ኣልቦነት) ወይ ንቤ/ጽ ማሕበራዊ መድህን(ፈርሸክሪን ካሳን) ቅኑዕ ሓበሬታታት ሃብ።

እቲ ክትገብሮ ዘለካ ምስ ዘይትገብሮ እንታይ የጋጥም?

ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ምስ ዘይትገብሮ ወይ መጠንቀቕታ ይወሃበካ ወይ ድማ እቲ ኦ-ካሳ ወይ ትሳተፎ መደብ(ፕሮግራም) ዝህበካ ክፍሊት ክኽለኣካ ይኽእል።

ነቲ ምድላይ ስራሕ ብግቡእ ምስ ዘይትገብሮ፡ኮነ ኢልካ ስራሕ-ኣልቦነትካ ምስ ተናውሖ ወይ ብዙሕ ሳዕ ጠንቂ ናይ ስራሕ-ኣልቦነትካ ምስ ትኸውን፡ነፍሲ-ወከፍ ከምኡ ኣብ ትፍጽመሉ እዋን ንብዙሕ መዓልትታት ካብ’ቲ ትረኽቦ ደገፍ ትዕጾ።እዚ ብዙሕ ግዜ ምስ ዘጋጥም እቲ ዝወሃበካ ክፍሊት ገንዘብ ምሉእ ብምሉእ ደወ ክብል ይኽእል እዩ።

መጠንቀቕታ ወይ ምቊራጽ ክፍሊት ካብ ኦ-ካሳ

መጠንቀቕታ ወይ ምቊራጽ ክፍሊት ናይ’ቲ ትሳተፎ መደብ(ፕሮግራም)