Snabbspår

“راۀ سریع به طرف بازارکار” برای شماست که یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و در یک حرفۀ دارای تجربه یا تحصیلات میباشید که در آن کمبود کارمندان به حدی زیاد وجود دارد.

چه

اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و دارای تجربه یا تحصیلات در یک حرفۀ میباشید که در آن به کارمندان نیاز زیاد وجود دارد،به اصطلاح یک حرفۀ که در آن تعدادی کمی تخصص دارند،در آن صورت ممکن است این امکان را داشته باشید که یک “راۀ سریع به طرف بازارکار” را انتخاب نمایید. شما میتوانید از جمله با تایید نمودن قابلیت های تان، کارآموزی(پرکتیک)،تمرین زبان و تحصیلات تکمیلی کاملاَ مناسب، سریعتر به یک کاری دست یابید که در آن تحصیلات و تجارب قبلی تان بکار گرفته شود.

Snabbspår در برگیرندۀ حدود 40 نوع حرفه های است که در آنها تعدادی اندکی تخصص دارند،به طور مثال:

 • متخصص نصب و خدمات برقی
 • آشپز
 • رانندۀ لاری (موتر های باربری)
 • داکتر،نرس،داکتر دندان،دوافروش ،دواساز
 • معلم،معلم کودکستان
 • رنگمال
 • قصاب، styckare (فردی که گوشت را توته میکند)، نانوا
 • مسئول مراقبت از ساختمان (fastighetstekniker)،مسئول مواظبت از ساختمان (fastighetsskötare) ،خدمتگار ساختمان (fastighetsvärd).
 • انجینر ساختمانی،معمار
 • انجینر توزیع برق،انجینر
 • جامعه شناس،به شمول اقتصاد دان،حقوقدان
 • مشاور تامین خدمات اجتماعی،ارزیابی کنندۀ مساعدت،متخصص امور اجتماعی
 • شخصی که از حیوانات مواظبت میکند(djursjukskötare)
 • نجار که با ماشین کار میکند و ماشینکار (maskinoperatör) مونتاژ کننده،تبدیل کنندۀ پوش موبل و فرینچر،نجار موبل و فرنیچیر

این ما،کارفرما ها و اتحادیه های صنفی هستیم که در مشارکت با هم روی این نکته با هم به توافق رسیده ایم که کدام حرفه ها باید مشمول(راۀ سریع)گردد، و چه محتوای باید در یک (راۀ سریع)جا داده شود. زمان آموزش نظر به این کدام حرفه مربوط snabbspår میگردد و به تکمیل نمودن چه چیز ها نیازمند هستید، متفاوت میباشد.

برای کی

(راۀ سریع) برای شماست که یک فرد تازه وارد بوده و در یک حرفۀ دارای تجربه و تحصیلات میباشید که در آن تعداد اندکی افراد متخصص وجود دارند. شما ضرورت دارید تا به عنوان جویای کار نزد ما ثبت نام باشید. شما همچنان ضرورت دارید تا یکی از شرایط ذیل را تکمیل کنید:

 • شما در etableringsprogrammet سهم میگیرید و یا در جریان 12 ماۀ اخیر در etableringsprogrammet سهم گرفته اید.
 • دارای یک etableringsplan هستید که جریان دارد و یا در جریان 12 ماۀ اخیر etableringsplan تان را به پایان رسانیده اید.
 • با اجازۀ اقامت برای تان در جریان 3 سال اخیر موافقت صورت گرفته باشد.
 • شما در یک شغل و تضمین ارتقاء اشتراک میکنید.
 • شماییکه تحصیلات مرتبط را از کشوری در خارج از اتحادیۀ اروپا/EES دارید و تا هنوز در سویدن کار نکرده اید، در صورت موجودیت میتوانید اشتراک کنید.

این چنین عمل میکند

 • در گام نخست در مشارکت با شما تجارب قبلی تان را مشخص میسازیم.
 • ما میتوانیم شما را با ترجمه نمودن اسناد و شهادتنامه های تان و همچنان فرستادن آنها به ادارۀ صحیح برای ارزیابی کمک نماییم.
 • در مورد مناسب بودن(راۀ سریع)برای شما بررسی را انجام میدهیم.
 • ما شما را در یافتن(راۀ سریع)و فعالیت های مناسب برای تان کمک می نماییم.
 • قابلیت های تان تایید گردیده و آن بخش های که شامل مهارت های تان نمیگردد را میتوانید تکمیل کنید.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.