وقتی که مریض می شوید

اگر شما مریض هستید یا از کودک مراقبت می کنید شما نیاز دارید که به اداره کاریابی اطلاع دهید. در کدام موقعیتها شما بایستی این کار را انجام دهید بستگی به این دارد که چه نوع درآمدی را دریافت می کنید. اگر شما به طور مثال در یکی از برنامه های ما شرکت دارید، در این صورت شما بایستی همیشه به ما گزارش دهید اگر مریض هستید.

وقتی شما در یک برنامه شرکت دارید

اگر شما نمیتوانید در فعالیتهای برنامه ریزی شده تان شرکت کنید شما بایستی اولین روزی که مریض می شوید به ما گزارش دهید. اگر شما گزارش ندهید درآمدی نخواهید داشت در طول زمان مریضی تان. اگر بیشتر از هفت روز مریض هستید نیاز دارید که گواهی دکتر به اداره کاریابی تحویل بدهید برای حفظ درآمد خودتان.

شما نیز همچنین بایستی اطلاع به ما دهید اگر خانه می مانید برای مراقبت از کودک و این کار را راحت ترین روش در صفحه اینترنتی ما می توانید انجام دهید.

شرکت دارید در یک برنامه؟

شما که درآمدی دارید از طریق یک نوع حمایت فعالیت، درآمد توسعه یا درآمد استقرار در جامعه و در یک برنامه شرکت دارید.

اینها برنامه های ما هستند:

  • آموزش بازار کار
  • اعتبارسنجی
  • کارآموزی
  • حمایت برای شروع تجارت
  • اقدامات آماده سازی
  • پروژه با تمرکز به سیاست بازار کار
  • ضمانت توسعه و کار
  • ضمانت کار برای نوجوانان
  • برنامه استقرار در جامعه

وقتی که شما از صندوق بیکاری درآمد دارید و یا اینکه می خواهید درخواست بدهید

اگر شما با ما یک ملاقاتی دارید، شما نیاز به تغییر وقت ملاقاتی دارید. شما این کار را از طریق چت می توانید براحتی انجام دهید، که زیر تماس با ما پیدا می کنید. در این صورت ما به صندوق بیکاری a-kassa اطلاع می دهیم که شما مریض هستید و یا اینکه از کودک مراقبت می کنید. خیلی مهم است که شما اولین روزی که مریضی شما و یا کودک خود بهبود پیدا کرد، با ما تماس بگیرید.

اگر شما و یا کودک شما یک مدت زمان کوتاه تر مریض هستید کافی است که شما فقط فرم گزارش غیبت مریضی یا مراقبت از کودک را پر کنید وقتی که شما درخواست درآمد در صندوق بیکاری a-kassa خود می دهید.

اگر شما و یا کودک شما بیشتر از دو هفته مریض هستید شما بایستی با ما تماس بگیرید. شما این کار را از طریق چت می توانید به راحتی انجام دهید که زیر تماس با ما پیدا می کنید. در این صورت ما به صندوق بیکاری a-kassa اطلاع می دهیم که شما مریض هستید و یا اینکه از کودک مراقبت می کنید. خیلی مهم است که شما اولین روزی که مریضی شما و یا کودک خود بهبود پیدا کرد، با ما تماس بگیرید.

وقتی بیمارهستید یا ازکودک بیمارمراقبت می کنید، از مزایای بیکاری برخوردارنیستید. برای درخواست مثلاً کمک هزینه بیماری یا مزایای موقت والدین در زمان غیبت، باید با صندوق بیمه های همگانی تماس بگیرید.

زمانی که شما درآمدی از صندوق بیکاری و یا از اداره تامین اجتماعی دریافت نمی کنید

اگر شما ملاقاتی با ما دارید شما نیاز دارید که وقت ملاقاتی را تغییر دهید. شما این کار را از طریق چت می توانید براحتی انجام دهید که زیر تماس با ما پیدا می کنید.