Utbildning på universitet, högskola och eftergymnasial nivå

بخاطر افزایش امکانات تان برای دستیابی به کار میتوانید با تحصیل در پوهنتون/دانشگاه،مکتب عالی و یا هم به سطح فوق لیسه قابلیت تان را افزایش بدهید. اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و دارای یک حرفۀ میباشید که در آن به افراد متخصص زیاد نیاز است در آن صورت امکانات بیشتری را در اختیار دارید.

تحصیلات در برنامۀ jobb- och utvecklingsgarantin

اگر شما در برنامۀ jobb- och utvecklingsgarantin برای مدتی بیشتر از 450 روز سهم گرفته اید میتوانید این امکان را داشته باشید تا در yrkeshögskola مکتب عالی،پوهنتون یا در folkhögskola تحصیل نمایید. به عنوان یک اساس نیازمند داشتن تحصیلات به سطح لیسه(جمنازیوم)میباشید. بعضاَ باید برخی کورس های(جمنازیوم)را نیز تکمیل نموده باشید تا بتوانید وارد یک رشتۀ خاص تحصیلی شوید.

ما در گام نخست یک ارزیابی را در این مورد انجام میدهم که آیا افزایش امکانات تان برای دستیابی به کار ایجاب تحصیلات را میکند. سپس شما خود برای تحصیلات تقاصا می نمایید.

شما میتوانید در کُل برای 12 ماه به شکل تمام وقت تحصیل نمایید.

تحصیل در etableringsprogrammet

شما میتوانید در مکتب عالی،پوهنتون/دانشگاه یا مکتب عالی حرفه ای در چهارچوب etableringsprogrammet تحصیل نمایید. به عنوان یک اساس نیازمند داشتن تحصیلات به سطح لیسه(جمنازیوم)میباشید. بعضاَ باید برخی کورس های(جمنازیوم)را نیز تکمیل نموده باشید تا بتوانید وارد یک رشتۀ خاص تحصیلی شوید. شما همچنان بعضاَ نیازمند داشتن دانش کافی در زبان های سویدنی و انگلیسی نیز میباشید.

در گام نخست ما یک ارزیابی را در این مورد انجام میدهیم که آیا تحصیلات باعث افزایش امکانات تان برای دستیابی به کار میگردد. سپس شما خود برای تحصیلات تقاصا می نمایید.

یک راۀ سریع برای شما که یک فرد تازه وارد به سویدن هستید

اگر شما یک فرد تازه وارد به سویدن هستید و دارای تجربه یا تحصیل در یک حرفۀ هستید که در آن نیاز زیاد به افراد متخصص وجود دارد، در آن صورت این امکان را میتوانید داشته باشید که یک راۀ سریعتر را برای ورود به بازارکار انتخاب نمایید. از جمله با تایید قابلیت های تان،کارآموزی(پرکتیک)،تمرین زبان و تحصیلاتی که برای نیازمندی های تان مناسب است میتوانید سریعتر به یک کاری دست یابید که تحصیلات و تجارب قبلی تان میتواند در آن مورد استفاده قرار بگیرد.

این را snabbspår نامیده میشود و به طور مثال برای مشاغلی معلمی،رانندۀ لاری/موتر های باربری،کار در بخش ساختمانی،کار در بخش صنعت چوب/جنگلات،آشپز و کار در بخش خدمات مراقبتی صحی ـ درمانی، وجود دارد. زمان دوام تحصیلات در تناسب با حرفه ها متفاوت میباشد.

در مورد snabbspår

کمک اقتصادی

شما میتوانید در جریان تحصیل در چهارچوب یکی از برنامه های ما کمک های اقتصادی را دریافت نمایید. شما میتوانید به اشکال ذیل پول دریافت نمایید aktivitetsstöd، utvecklingsersättning یا etableringsersättning.

حمایت های بیشتر را بیابید