Introduktion till arbete

اگر شما تا به حال آمادهٔ جستجوی کار یا گذراندن یک دورهٔ آموزشی نیستید، میتوانید با اشتراک در اقدامات آماده سازی به کار از حمایت بهره مند شوید.

چه

آگر شما طی مدت طولانی از بازار کار دور مانده اید و مطمئن نیستید که آیا وسع و توان کار را دارید یا خیر، در آنصورت میتوانید با اشتراک در اقدامات آماده سازی به کار از حمایت مستفید شوید. هدف اینست که شما همزمان با دسترسی به حمایت و پیگیری، به شکل آزمایشی دست به کار شوید.

در قسمت اول برنامهٔ آشناسازی با کار منابع خود را بررسی و شناسایی خواهید کرد و در راستای جستجوی حرفه های مناسب حمایت دریافت خواهید کرد و به تدریج وسع و توان کار تان را ارتقا خواهید داد. بعد از بررسی و شناسایی میتوانید یا اقدامات راهنمایی کننده و آماده سازی را ادامه دهید و یا هم کار آزمایشی را آغاز کنید. در جریان تمام اقدامات شما در فعالیت های گوناگون اشتراک خواهید کرد، در مورد صحت و سلامتی بیشتر خواهید آموخت و در راستای یافتن نظم و روال ها بمنظور ترکیب کردن زنده گی روزمره با شغل، به حمایت لازم دست خواهید یافت.

برای چه کسانی

این حمایت برای شما آماده شده است که طی مدت نسبتاً طولانی از بازار كار دور مانده اید و در بارهٔ وسع و توان کار و از اینکه کدام نوع شغل برای شما مناسب خواهد بود، مطمئن نیستید.

طی مراحل

  • در قدم نخست ما باید تصمیم گرفته باشیم که شما به اقدامات آماده سازی به کار نیاز دارید.
  • در آستانهٔ آغاز، طرحی را با همکاری متصدی که اقدامات را عرضه و تأمین میکند، آماده میسازیم. متصدی به بررسی و شناسایی نیازمندی ها شما و اینکه کدام نوع حمایت با شرایط تان متناسب میباشد، میپردازد.
  • طول مدت برنامهٔ اقدامات نظر به شرایط انفرادی تان وفق داده میشود.

ما در جریان تطبیق اقدامات به طور پيوسته گفتگو و تبادلهٔ نظر خواهیم داشت تا پیشرفت و نظر تان در مورد چگونه گی عملکرد این فعالیت ها را پیگیری نماییم.

تعویض پولی و شرایط

وقتی این حمایت را دریافت می نمایید در یک برنامه سهم می گیرید. در آن زمان می توانید ازFörsäkringskassan برای دریافت تعویض پولی(صندوق بیمۀ اجتماعی) تقاضا کنید. در اینجا می توانید در مورد چگونگی تقاضا نمودن تعویض پولی و آنچه که در زمان اشتراک تان در یک برنامه اعتبار دارد، بیشتر بخوانید.

زمانی که در یک برنامه اشتراک می کنید

گام بعدی را این چنین برمیدارید

با ما تماس بگیرید

خود را آماده سازید تا دلیل این موضوع را توجیه نماید که چرا این حمایت میتواند امکانات شما را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

ارزیابی

ما همراه با شما وضیعت تان را مشخص میسازیم. یک مامور ادارۀ کاریابی ارزیابی می نمایید تا اگر این حمایت بتواند به یک شکل موثر امکانات تان را برای دستیابی به یک شغل افزایش بدهد.

تصمیم

این که ما کدام حمایت را میتوانیم برای تان ارائه نماییم مربوط میشود به چگونگی وضیعت کنونی شما. در نهایت این که چه کسی مستحق دریافت حمایت میگردد توسط دولت تنظیم میگردد.

کمک های زیادتر را پیدا کنید