Ung framtid

Stäng

Ung framtid stöttar unga till arbete

Ung framtid - en del av Arbetsförmedlingen.

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

EU-kommissionen har tilldelat medel till särskilt riktade insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i hela Europa, det så kallade sysselsättningsinitiativet för unga. Medlen ska finansiera aktiviteter som praktik och lärlingsinsatser. Det innebär ett tydligt arbetsgivarfokus och ett intensifierat matchningsarbete. Medlen är en förstärkning för utveckling av medlemsländernas så kallade ungdomsgarantier i regionerna: Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, och Sydsverige, där arbetslösheten var cirka 25 procent. Syftet med Ung framtid var att bidra till att sänka ungdomsarbetslösheten i regionerna och verka för en jämställd arbetsmarknad.

Målgrupp

16-24 år och 18-29 år för ungdomar med etableringsplan.

Tidsperiod

2015-04-01--2018-06-30

Beskrivning

Ung framtid har funnits på 90 arbetsförmedlingskontor i landet. I projektet har vi arbetat med intensifierad matchning genom att lägga lika mycket tid på att möta unga arbetssökande som att ge service till arbetsgivare. Vi har kartlagt individens behov, väglett och genom tät kontakt med arbetsgivare matchat arbetssökande med arbetsgivare.

I projektet har vi arbetat med kunddriven verksamhetsutveckling. Det innebär att vi har lyssnat till våra kunder genom att intervjua ungdomar och arbetsgivare för att säkerställa att vi erbjuder aktiviteter och service som stämmer överens med deras behov. Tillsammans med ungdomar och arbetsgivare har vi även tagit fram olika verktyg som möter deras behov.

Vi har erbjudit tät uppföljning och dialog för att lära känna våra kunder. När vi har lärt känna ungdomens färdigheter och arbetsgivarens behov utifrån fler faktorer än bara formell utbildning och erfarenhet, har vi kunnat matcha mer kvalitativt och kreativt. Eftersom vi ständigt har utgått från kundens behov har Ung framtid sett olika ut, beroende på vem som kommit i kontakt med projektet. Generellt har vi erbjudit aktiviteter där vi involverat både ungdomar och arbetsgivare, till exempel praktikplats, studiebesök och jobbmässor. Vi har skapat arenor för ungdomar och arbetsgivare att mötas.

Resultat

Totalt har cirka 18 000 ungdomar deltagit i Ung framtid. Av de som avslutat projektet har 73 procent börjat arbeta eller studera. 58 procent har börjat arbeta och 15 procent har börjat studera.

Ungdomsarbetslösheten har i genomsnitt sjunkit mer i de län som Ung framtid funnits i jämfört med övriga län. Dock är det många faktorer som bidrar till arbetslöshetens förändring, vilket också gör att det är svårt att bedöma enskilda insatsers grad av påverkan.

För att undersöka effekten av Ung framtid, det vill säga om de ungdomar som deltagit i projektet fått arbete i större utsträckning än de som inte deltagit, pågår en effektutvärdering av projektet. Effektutvärderingen genomförs av Arbetsförmedlingen i samarbete med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU). En delrapport av utvärderingen kommer att vara klar hösten 2018 och en slutlig rapport kommer under 2019.

Verktyg

I Ung framtid har vi intervjuat ungdomar och arbetsgivare för att säkerställa att vi erbjuder aktiviteter som stämmer överens med deras behov. I nästa steg har vi tagit fram verktyg som möter behoven.

Ungdomar och arbetsgivares behov (pdf, 816 kB)

Bra uppstart (pdf, 805 kB)

Praktikdokument (pdf, 2 MB)

Utvecklingsplan (pdf, 894 kB)

Självskattningsverktyg (pdf, 1 MB)

Kontaktpersoner

Projektledare

Malin Blomgren

Projektkoordinator

Carolin Lillieh

Delprojektledare

Mikael Öhrner - Jämtland, Gävleborg, Västernorrland
Olle Nordberg - Jämtland, Gävleborg, Västernorrland
Lina Andrén - Värmland, Dalarna
Andreas Sohlberg-Intiso - Skåne
Therese Svedberg - Skåne
Helena Titz - Blekinge