Malmökraften 2.0

EU-fond

Europeiska socialfonden

Syfte och mål

Projektet syftar till att de arbetssökande i Malmö ska komma ut i arbete eller reguljära studier genom att:

  • Koncentrera och koordinera parternas insatser runt individen, så att ställtider och väntetider hålls så korta som möjligt.
  • Optimera användningen av tillgängliga aktiviteter och resurser hos parterna för att öka sysselsättningen.
  • Rusta arbetskraften snabbare så att effektiv samverkan med fristående aktörer främjas.
  • Utveckla och kvalitetssäkra samverkansmetoder mellan Malmö stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Skåne, för att förhindra att personer skickas fram och tillbaka mellan myndigheterna.

Målgrupp

Arbetssökande som är folkbokförda i Malmö med samverkansbehov. Projektet riktar sig till arbetssökande med eller utan försörjningsstöd som deltar i Jobb- och utvecklingsgarantin och till personer som uppbär sjukpenning.

Tidsperiod

2020-01-02 — 2022-06-30

Beskrivning

MALMÖKRAFTEN 2.0 betyder att Arbetsförmedlingen tillsammans med Malmö Stad, Försäkringskassan och primärvården i Region Skåne tar ett rejält krafttag för att förhindra rundgången mellan myndigheterna och optimera användningen av de arbetsmarknadspolitiska resurserna.

Ett 40-tal medarbetare från parterna flyttar ihop i gemensam lokal och jobbar tillsammans i multikompetenta team. Här finns arbetsförmedlare, vårdkoordinatorer från primärvården, handläggare från Försäkringskassan samt socialsekreterare, arbetsmarknadssekreterare och studie- och yrkesvägledare från Malmö stad.

Under de två år och ett halvt som satsningen pågår kommer teamen att ha kontakt med 5 600 långtidsarbetslösa Malmöbor. Målet är att minst 2500 ska gå till arbete eller studier. Ett metodstöd för myndighetsgemensamt arbete med stora flöden arbetssökande ska utvecklas och kvalitetssäkras under projektperioden. Fyra myndighetsparter med gemensamt ansvar att göra skillnad.

Projektägare Arbetsförmedlingen

Projektledare Harun Malagic