Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 2 december 2019 Analys och utvärdering

  Införandet av ett intensivår för nyanlända

  Arbetsförmedlingen fick i juni 2019 i uppdrag av regeringen att ta fram förslag och analysera vissa frågor inför införandet av ett intensivår inom etableringsprogrammet. Myndigheten lämnade den 29 november in sitt svar till regeringen.

 • 25 november 2019 Analys och utvärdering

  En arbetsmarknad för alla - om vägar till statliga insatser på lika villkor

  Denna studie ingår i en handlingsplan som Arbetsförmedlingen har upprättat på uppdrag av regeringen. Regeringens uppdrag är föranlett av en empirisk iakttagelse som handlar om att en viss grupp arbetssökande inte på likvärdiga villkor som andra får ta del av samhällets gemensamma resurser. Denna grupp är arbetssökande utrikes födda kvinnor med kort eller ingen utbildningsbakgrund samt med begränsad erfarenhet av lönearbete i Sverige.

 • 25 november 2019 Analys och utvärdering

  Olika stöd och insatser till utrikes födda män och kvinnor

  Utrikes födda kvinnor som är inskrivna på Arbetsförmedlingen anvisas i högre grad till insatser med syfte att uppfylla aktivitetskraven än att insatsen ska leda till jobb. Män däremot matchas i större utsträckning mot lediga jobb eller hänvisas till arbetsmarknadsnära insatser. Det konstaterar Arbetsförmedlingen i en rapport som undersökt möten och kontakter mellan arbetsförmedlare och arbetssökande.

 • 5 november 2019 Analys och utvärdering

  Effekter av förstärkta förmedlingsinsatser

  Rapporten utvärderar en försöksverksamhet med förstärkt förmedling vid Arbetsförmedlingen.

 • 5 november 2019 Analys och utvärdering

  Does job search assistance reduce unemployment?

  The working paper Does job search assistance reduce unemployment? Experimental evidence on displacement effects and mechanisms is produced in collaboration with IFAU and published as Arbetsförmedlingen analys 2019:10 and as IFAU working paper 2019:27.

 • 20 juni 2019 Analys och utvärdering

  Utvärdering av ett systematiserat arbetssätt inom etableringsuppdraget

  Denna rapport utvärderar en pilotverksamhet för ett systematiserat arbetssätt i etableringsuppdraget (SAE) som genomfördes på tio arbetsförmedlingskontor under 2014-2015. Syftet är att studera om det systematiserade arbetssättet bidragit till att arbetssökande närmat sig arbetsmarknaden, det vill säga om det skett någon progression mot arbete eller studier.

 • 19 juni 2019 Analys och utvärdering

  Lägre andel nyanlända kvinnor kommer till etableringen

  Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar i etableringsinsatser i lägre utsträckning än kvinnor med permanenta uppehållstillstånd. Detta gäller särskilt bland de kvinnor som har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden, bland annat de med kort utbildning.

 • 2019 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  120 000 nya jobb

  Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt de närmaste åren. Under 2019 och 2020 beräknar Arbetsförmedlingen att det skapas 120 000 nya jobb. Samtidigt visar prognosen att tillväxten bromsar in och att högkonjunkturen har passerat toppen.

 • 2019 Arbetsmarknadsprognoser - Blekinge

  680 nya jobb i Blekinge län, men dämpat konjunkturläge

  Efter några mycket starka år går Blekinges arbetsmarknad in i ett mer dämpat läge. 2019-2020 väntas sysselsättningen öka med 680 jobb och de återfinns i de flesta branscher. För länet är kompetensbristen en fortsatt utmaning. Det visar Arbetsförmedlingens prognos där 319 arbetsgivare i länet intervjuats under våren om efterfrågan och tillgången på arbetskraft.

 • 2019 Arbetsmarknadsprognoser - Dalarna

  Dalarnas arbetsgivare optimistiska inför framtiden, men stor kompetensbrist

  Arbetsgivarna i Dalarnas län ser mycket positivt på efterfrågan på deras varor och tjänster framöver. Trots det ökar sysselsättningen endast blygsamt med några hundra personer 2019 och 2020. Länets stora utmaning är att hitta personal med rätt kompetens för både ersättnings- och nyrekrytering. Det visar Arbetsförmedlingens prognos där nästan 400 arbetsgivare i länet intervjuats under våren om hur de ser på efterfrågeläget och tillgången på arbetskraft.


Yrkeskompassen

En vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval      
 • arbetar med vägledning

Till Yrkeskompassen

Jobbmöjligheter per län

Broschyren Jobbmöjligheter publiceras per län och beskriver på ett översiktligt sätt yrkesprognoserna för respektive län.

Jobbmöjligheter per län