ናይቶም ምልክታ ዘቕረብካሎም ስርሓት መረጋገጺ ምቕራብ ምስ ዘድልየካ

ስራሕ-ኣልቦ” ምስ ትኸውን፡ ገንዘብ ውን ካብ ”ስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ወይ ካብ “ቤትስልጣን ውሕስነ ካሳ” (Försäkringskassan) ትቕበል ምስ ትኸውን፥ ገለ-ገለ እዋናት፡ ናይቶም ምልክታ ኣቕሪበሎም ዘብልካዮም ስርሓት መረጋገጺ ክትልእከልና ክንሓተካ ንኽእል ኢና።

ከም’ዚ እዩ ዝግበር፡

ነቲ ንገብሮ ቁጽጽር እንተ ተመሪጽካ፡ መልስኻ ትልእኸሉ ቅጥዒ ዝሓዘ ደብዳቤ ክለኣኸካ እዩ። ኣብ’ቲ መመለሲ ቅጥዒ፡ ከተራጋግጾም ዘለካ ስራሕ(ዕዮታት) ኣየኖት ምዃኖም ተመልኪቱ ኣሎ። ንስኻ ድማ ኣብ ጸብጻብ ዝሃብካያ ስራሕ ብሓቂ ከም ዘመልከትካያ፡ ንኣብነት ነዞም ዝስዕቡ ትልእኾም ፡

  • ዝለኣኽካዮ መመልከቲ
  • ነታ ስራሕ ከም ዘናደኻያ ዘረጋግጽ ሰነድ፡ ንኣብነት ነታ ስራሕ ከም ዝደለኻያ ዘረጋግጽ መልሲ ካብ ወሃቢ ስራሕ፡ ወይ ድማ ነቲ ዝለኣኽካዮ ምልክታ ስራሕ፡ ወሃቢ-ስራሕ ከምተቐበሎ ዘረጋግጽ ካልእ ዓይነት ሰነድ
  • ነታ ስራሕ ከም ዘመልከትካያ መረጋገጺ ዝኸውን ስእሊ ሰሌዳ-ኮምፒተር(ዲስፕለይ)

ኣብ ጸብጻብ ዘቕረብካያ ስራሕ ብሓቒ ከም ዘመልከትካያ ዘረጋግጽ ሰነድ፡ እንተ ወሓደ ንሰለስተ ኣዋርሕ ኣቐምጦ።

መልሲ ምስ ዘትህብ እንታይ የጋጥም?

ነቲ ”መልሲ-መውሃቢ” ኦርኒክ (svarsblanketten) መሊእካ ኣብ ጊዚኡ ምስ ዘይትልእኽ፥ ወይ ውን ናይቶም ብመሰረት እቲ ዝሃብካዮ ጸብጻብ-ንጥፈታትካ፥ ናይቶም ምልክታ ኣቕሪበሎም ዝበልካዮም ስርሓት ምርግጋጽ ምስ ዘይትኽእል፥ መጠንቀቕታ ወይ ካብቲ ”ብስራሕ-ኣልቦነት ካሳ” (a-kassa) ወይ “ብቤትስልጣን ውሕስነ ካሳ” (Försäkringskassan) ዝወሃበካ ገንዝብ፥ ንሓደ ወይ ንብዙሓት መዓልታት ክትእገድ ትኽእል ኢኻ።

መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ስራሕ ኣልቦነት ካሳ” ገንዘብ ንኸይትቕበል ምእጋድ

መጠንቀቕታ ወይ ካብ ”ቤትስልጣን ውሕስነት ካሳ” ገንዘብ ንኸይትቕበል ምእጋድ