وقتی بخاطر مراقبت از فرزند (VAB) غیبت می کنید اطلاع دهید

وقتی در یک برنامه شرکت می کنید مهم است که هنگام نگهداری از فرزند مریض خود (VAB) به ما اطلاع دهید. اگر ما علت غیبت شما از برنامه را ندانیم ممکن است اخطار بگیرید یا کمک هزینه شما قطع شود.

چه کسی بایستی مراقبت از فرزند (VAB) را اطلاع دهد؟

اگر در یک برنامه شرکت دارید و بخاطر مراقبت از فرزند مریض خود در خانه می مانید و نمی توانید در فعالیت های برنامه ریزی خود شرکت کنید، به ما اطلاع دهید.

چه کسی بایستی مراقبت از فرزند (VAB) را اطلاع دهد؟

همان روز اول که در خانه می مانید و از فرزند مریض خود مراقبت می کنید به ما اطلاع دهید. در غیر اینصورت ممکن است اخطار بگیرید یا کمک هزینه شما قطع شود.

اگر در دوره آموزشی، کارآموزی، زبان سوئدی برای مهاجران (sfi) شرکت می کنید، کار می کنید یا به فعالیت دیگری مشغول هستید بایستی غیبت بعلت بیماری را به واحد مربوطه نیز اطلاع دهید.

چه کسی بایستی مراقبت از فرزند (VAB) را اطلاع دهد؟

شما غیبت خود را در وبسایت ما اطلاع می دهید.

زمانی که کمک هزینه استقرار خود را از صندوق بیمه های اجتماعی درخواست می کنید باید غیبت خود بخاطر مراقبت از فرزندتان را اعلام کنید.

اگر به دلیلی نمی توانید بصورت دیجیتال/الکترونیکی اعلام بیماری کنید با ما در ادارۀ کاریابی از طریق شماره تلفن 0771416416 تماس بگیرید.

وقتی از فرزند مریض خودم مراقبت می کنم (VAB) چه پولی می گیرم؟

شما بابت روزهایی که از فرزند مریض خود مراقبت می کنید پول دریافت خواهید کرد. یعنی شما کمک هزینه بصورت حمایت مالی فعالیت، کمک هزینۀ پیشرفت یا کمک هزینه استقرار زندگی و کار خود را بابت این روزها حفظ و دریافت کنید.

اگر در کنار برنامه خود کار می کنید و نیاز دارید از فرزند بیمار خود مراقبت کنید و نتوانید کار کنید مقررات دیگری وجود دارد. در وبسایت صندوق بیمه های اجتماعی مطالب بیشتری بخوانید.

صندوق بیمه های اجتماعی (forsakringskassan.se)

اگر مریض بشوید

اگر زمانیکه در برنامه ای شرکت میکنید بیمار شوید مهم است که گزارش دهید. از روز اولی که بیمار هستید بایستی گزارش دهید.

زمانیکه بیمار می شوید غیبت خود را گزارش دهید