Remissvar

Vi skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser från andra myndigheter.

Remissvar 2018

Af 2018/0053 6797
2019-02-05 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förlängd omfattning och reviderade examensmål för vissa yrkesexamina vid Sveriges Lantbruksuniversitet 


Af-2018/0041 7843

2018-12-11 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)


Af-2018/0041 6895

2018-12-04 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Komvuxutredningen En andra och en annan chans- ett komvux i tiden (SOU 2018:78)


Af-2018/0023 9000

2018-11-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande


Af-2018/0023 9000

2018-11-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)


Af-2018-0034-3868

2018-10-30 Justitiedepartementet

Remissyttrande: En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

 

Af-2018-0034-8441
2018-10-30 Näringsdepartementet

Remissvar: Särskild persontransporter-moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU2018:58)

 

Af-2018/ 00323580
2018-10-23 Tillitsdelegationen

Remissyttrande avseende "Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn" (SOU 2018:47) och "En lärande tillsyn" (SOU 2018:48)

 

Af-2018-0029 7911
2018-10-12 Socialdepartementet

Remissyttrande: Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU2018:37)

 

Af-2018/0025 7254
2018-09-20 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd

 

Af-2018/00336776
2018-09-18 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)

 

Af-2018/0036 8723
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Europaparlamentets och Rådets förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang

 

Af-2018/0036 8761
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

 

Af-2018/0036 8739
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014

 

Af-2018/0036 8752
2018-09-01 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering COM(2018) 473 final

 

Af-2018/00368728
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering

 

Af-2018/0036 8713
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden samt Europeiskt territoriellt samarbete (lnterreg)

 

Af-2018/0036 8700
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om inrättande av Asyl och migrationsfonden (AMIF)

 

Dnr Af-2018/0036 8690
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska Socialfonden+ (ESF+)

 

Af-2018/00256611
2018-09-11 Finansdepartementet

Remissvar: Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

 

Af-2018/00314644
2018-09-11 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år

 

Af-2018/0028 7299
2018-09-10

Remissvar: Statliga Servicekontor - mer service på fler platser (SOU 2018:43)Fi2018/02198/SFÖ

 

Af-2018/00368665
2018-09-11 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globalisteringseffekter

 

Af-2018/00312042
2018-09-04 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Förslag till EU direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

 

Af-2018/00225038
2018-07-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

 

Af-2018/00237918
2018-06-26 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar (U2018/02165/UH)

 

Af-2018/00302844
2018-06-26 Försvarsdepartementet

Remissyttrande: Totalförsvarsdatalag-Rekryteringsmyndighetens personuppgfitsbehandling (SOU 2017:97)

 

Af-2018/00249634 
2018-06-12 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ds 2018:17: Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen

 

Af-2018/0012 3019
2018-05-22 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

 

Af-2018/0011 5422
2018-04-24 Justititedepartementet

Remissyttrande: Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete

 

Af-2018/0004 1745
2018-04-24 Socialdepartementet

Remissyttrande del 2: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen

 

Af-2018/0004 0111
2018-04-17 Finansdepartementet

Remissyttrande: SOU 2017:114 Reboot

 

Af-2018/0000 2612
2018-03-27 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring

 

Af-2017/00669174
2018-03-19 Kulturdepartementet

Remissyttrande; Transpersoner i Sverige-förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor, SOU 2017:92 

 

Af-2017/00613931
2018-02-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: Förslag till lag om tillgänglighet till digital offentlig service (DS 2017:60)

 

Af-2017/00605425
2018-02-06 Socialdepartementet 

Remissyttrande: Departementspromemorian  BAS-tjänstgöring för läkare (DS 2017:56)

 

Af-2018/00076206
2018-03-08 Skolverket

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning

 

Af-2017/0063 7231
2018-02-20 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik {SOU 2017:88)

 

Af-2018/00041745
2018-02-20 Socialdepartementet

Remissyttrande del 1:Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn- en ny modell för föräldraförsäkring

 

Af-2017/00600500
2018-02-17 Näringsdepartementet   

Remissyttrande: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU:2017:73)

 

Af-2017/00606140
2018-02-13 Justitiedepartementet

Remissyttrande: SOU 2017:80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverktets verksamhet

 

Af-2017/00671774
2018-02-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Synpunkter på förslag till proposition; anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning

 

Remissvar 2017

Af-2017/0058 5289
2017-12-18 Svenska ILO-kommittén 

Remissyttrande: Åtgärder med anledning av ILOs rekommendation nr 205

 

AF-2017/0057 0419
2017-12-12 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen (DS 2017:55)

 

Af-2017/0045 3736
2017-11-29 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i varje program (U2017/03537/GV)

 

Af-2017/0043 9304
2017-11-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)

 

Af 2017/0051 5869
2017-11-21 Finansdepartementet

Remissyttrande: Återförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

 

Af-2017/0441 771
2017-11-14 Socialdepartementet

Remissyttrande: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

 

Af-2017/0049 2425
2017-11-14 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

 

Af-2017/0044 6248
2017-10-31 Socialdepartementet

Remissyttrande Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

 

Af-2017/0036 0509
2017-10-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande av delbetänkande, Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

 

Af-2017/0046 4707
2017-10-04 Ekonomistyrningsverket

Remissyttrande: Ekonomistyrningsverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

 

Af-2017/0035 8727
2017-10-03 Kullturdepartementet

Remissyttrande: Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

 

Af-2017/0037 1971
2017-09-26 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Departementspromemorian Körkortslån

 

Af -017/0045 4708
2017-09-21 Försäkringskassan

Remissyttrande: Försäkringskassans nya föreskrifter gällande ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser samt ändrade föreskrifter angående etableringstillägg och bostadsersättning

 

Af-2017/0035 2921
2017-08-19 Justitiedepartementet

Remissyttrande Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58)

 

Af-2017/00312843
2017-09-05 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49)

 

Af-2017/0027 9974
2017-09-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

 

Af-2017/0030 2630
2017-09-05 Justitiedepartemetet

Remissyttrande: Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

 

Af-2017/0023 5571
2017-08-22 Socialdepartementet

Remissyttrande: Samlad kunskap - stärkt handläggning (SOU 2017:5)

 

Af-2017/0026 8171
2017-06-29 Socialdepartementet

Remissyttrande: Karensavdrag - en mer rättvis självrisk. (Ds 2017:18)

 

Af-2017/0015 6400
2017-06-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: digitalforvaltning.nu. Delbetänkande av utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster (SOU 2017:23)

 

Af-2017/0020 3961
2017-06-20 Socialdepartementet

Remissyttrande: Delbetänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

 

Af-2017/0012 7116
2017-05-30 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ds 2017:4, Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

 

Af-2017/0014 8036
2017-05-17 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ds 2017:9, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet

 

Af-2017/0010 4590
2017-05-16 Socialdepartementet

Remissyttrandet: För en god och jämlik hälsa - en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4

 

Af-2017/00155390
2017-05-12 Finansdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av skiktgränser för statlig inkomstskatt för 2018

 

Af-2017/0015 5328
2017-05-12 Finansdepartementet

Remissyttrande: Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

 

Af-2017/0015 4744
2017-04-11 Regeringskansliet

Remissyttrande: Utvidgat växa-stöd för den första anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

 

Af-2017/0015 5236
2017-04-18 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemoria Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

 

Af-2017/0015 9259
2017-03-06 Finansdepartementet/Regeringskansliet

Remissyttrande: Utkast till Lagrådsremiss av utredningen Förändrade skatteregler för delägare i fåmansbolag, Fi201603965S1

 

Af-2017/0015 4869-1
2017-04-11 Regeringskansliet

Remissyttrande: Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

 

Af-2017/0002 0440
2017-04-04 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

 

Af-2017/0004 1915
2017-03-21 Näringsdepartementet

Remissyttrande: För Sveriges landsbygder, slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)

 

Af-2016/0049 00198
2017-03-21 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47)

 

Af-2017/0004 1915
2017-03-21 Näringsdepartementet

Remissyttrande: För Sveriges landsbygder - slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)

 

Af-2017/0002 6317
2017-03-01 Socialstyrelsen

Remissyttrande: Angående Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland

 

Af-2016/0043 4478
2017-02-24 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78)

 

Af-2016/0041 3662
2017-02-21 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

 

Af-2016/0044 2088
2017-02-21 Utbildningsdepartementet

Remissvar: En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (U2016/04660/GV)

 

Af-2017/00477294
20017-02-08 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Stärkt ställning för arbetskraftinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)  

 

Af-2016/00401729
2017-02-01 Finansdepartement

Remissyttrande: Översyn av skatteregler för fåmansbolag (SOU 2016:75)

 

Af-2016/00408889
2017-02-01 Finansdepartement

Remissyttrande: Skatt på finansiell verksamhet

 

Af-2016/63
2017-01-17 Regeringskansliet

Remissyttrande: En robust personalförsörjning av det militära försvaret

 

Af-2016/0034 8571
2017-01-13 Finansdepartementet

Remissyttrande: En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:679)

Remissvar 2016

Af-2016/ 033 7189
2012-12-13 Socialdepartementet

Remissvar: En funktionshinderpolitk för ett jämlikt och hållbart Sverige

 

Af-2016/0033 0434
2016-12-15 Regeringskansliet

Remissyttrande: Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

 

Af-2016/0038 7606
2016-12-13 Socialdepartementet

Remissyttrande: Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

 

Af-2016/0026 0249
2016-11-15 Arbetsdepartementet

Remissyttrande: Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50)

 

Af-2016/00231180
2016-11-01 Utbildningsdepartementet

Remissvar: Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer

 

Af-2016/00187370
2016-11-01 Utbildningsdepartement

Remissvar: Departementspromemorian Validering med mervärde

 

Af-2016/0025 8634
2016-09-27 Justitiedepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till ny skyddsgrundsförordning

 

Af-2016/0025 8667
2016-09-27 Justitiedepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till nytt mottagandirektiv

 

Af-2016/10025 5962
2016-09-13 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 

 

Af-2016/0008 0294
2016-09-08 Utrikesdepartementet

Remissyttrande: Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd

 

Af-2016/0017 3310
2016-08-30 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning

 

Af-2016/0014 8922
2016-08-16 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

 

Af-2016/0011 4169
2016-08-16 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

 

Af-2016/0015 4060
2016-08-08 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplaceing av ensamkommande barn

 

Af-2016/191118
2016-06-21 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle

 

Af-2016/00060437
2016-06-27 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissvar: Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

 

Af-2016/157705
2016-06-14 Socialdepartementet

Remissyttrande: Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

 

Af-2016/0084087
2016-06-22 Finansdepartementet

Remissyttrande:Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande

 

Af 2016/0003535
2016-06-14 Socialdepartementet

Remissvar: DepartementspromemorianTolktjänst för vardagstolkning

 

Af-2016/00039537
2016-06-07 Socialdepartementet

Remissyttrande: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna. Ds 2016:8

 

Af-2016/191137
2016-06-01: Finansdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

 

Af-2016/147818
2016-04-26 Regeringskansliet

Remissyttrande: Förslag till ändringar av EU-förordning avseende stadsstöd

 

Af-2016/048389
2016-04-27 Finansdepartementet

Remissyttrande: Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104)

 

Af-2016/160147
2016-04-26 Finansdepartementet

Remissyttrande: Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

 

Af-2016/157585
2016-04-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

 

Af-2016/16014
2016-04-19 Finansdepartementet

Remissyttrande: Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

 

Af-2016/058135
2016-04-04 Finansdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2017

 

Af-2015:649273
2016-03-08 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux

 

Af-2015/61135
2016-03-10 Regeringskansliet

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik

 

Ju-2016/01307/L7

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

 

Af-2015/611171
2016-02-17 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Välja yrke

 

Af-2015/623731
2016-02-23 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden

 

Af-2015/1594496
2016-02-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

 

Af-2015/654575
2016-01-26 Finansdepartementet

Remissyttrande: Kompletteringar av RUT-avdraget

 

Af-2015/542149
2016-02-02 Socialdepartementet

Remissyttrande: Mål och myndigheter – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

 

Af-2015/597065
2016-01-18 Socialstyrelsen

Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen Diarienummer 4.1.1-29011/2015)

 

Af-2015/647849
2016-01-14 Myndigheten för yrkeshögskolan

Remissvar avseende förslag till föreskrifter för ansökan om nivåplacering av kvalifikationer till den svenska referensramen, SeQF

 

Remissvar 2015

Af-2015/05040
2015-12-08 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

 

Af-2015/530875
2015-12-08

Remissyttrande avseende promemoria Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

 

Af-2015/491909
2015-11-30 Finansdepartementet

Remissyttrande: Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (OU 2015:56)

 

Af-2015/563931
2015-11-24 Justiitiedepartementet

Remissyttrande: PM med förslag på vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

 

Af-2015/463438
2015-11-10 Regeringskansliet

Remissyttrande avseende betänkandet Myndighetsdatalag (SOU2015:39)

 

Af-2015/351441
2015-11-09

Remissyttrande: Utredningen om högskolans utbildningsombud. (SOU2015:70)

 

Af-2015/437313
2015-11-02 Finansdepartementet

Remissyttrande: Trygghetsutredningens betänkande - Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69)

 

Af-2015/405581
2015-10-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

 

Af-2015/32645
2015-10-27 Näringsdepartementet 

Remissyttrande: Uppgiftlämnarservice för företag SOU 2015:33

 

Af-2015/298789
2015-09-29

Remissyttrande: Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd SOU 2015:44

 

Af-2015/282774
2015-09-28 Regeringskansliet

Remissyttrande: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

 

Af-2015/296629
2015-08-28 Finansdepartementet

Remissvar: Systematiska jämförelser-för lärande i staten (SOU 2015:36)

 

Af-2015 /191967
2015-06-16 Socialdepartementet

Remissyttrande: Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 214:91)

 

Af-2015/171334
2015-06-26 Socialdepartementet

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

 

Af-2015/168587
2015-06-16 Regeringskansliet

Remissyttrande avseende För kvalitet-Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

 

Af-2015/157631
2015-06-18 Abetsmarknadsdepartementet

Remissvar: Arbetsförmedlingens remissvar till utredningen om matchningsanställningar A 2014:D

 

Af-2015/164922
2015-05-04 Finansdepartementet

Remissyttrande: Förändringar av husavdraget

 

Af-2015/083206
2015-04-28 Näringsdepartementet

Remissvar: Automatiserade beslut-färre regler ger tydligare reglering (SOU 2014:75)

 

Af -2015/123666
2015-03-12 Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingens svar på promemoria om förändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar (lag (2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare)

 

Af-2014/651935
2015-02- 24 Försvarsdepartementet

Remissyttrande: Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU 2014:73)

 

Af-2014/596053
2015-02-17

Remissyttrande: Betänkande Inbyggd integritet inom Inspektionen för socaialförsäkringen (SOU 2014:67)

 

Af-2014/553399
2015-01-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

 

Af-2014/572481
2015-02-03 Finansdepartementet

Remissyttrande: "Skatteverkets promemoria Folkbokföring och SPAR-några registerfrågor"

Tidigare remissvar

Om du vill ta del av tidigare remissvar, kontakta Arbetsförmedlingens registrator.

Kontakta registrator