Remissvar

Vi skickar ut remisser, det vill säga förslag, som till exempel organisationer och myndigheter kan lämna synpunkter på. Vi svarar också på remisser från andra myndigheter.

Remissvar 2020

Af-2020/0033 7331
2020-08-03 Finansdepartementet

Remissyttrande: Sänkt statlig inkomstskatt

Af-2020/0033 7287
2020-07-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utvidgad tidsgräns för expertskatt

Af-2020/00160488
2020-06-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Översyn av yrket personlig assistent (SOU 2020:01)

Af-2020/00158351
2020-06-16 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Valideringsdelegationens slutbetänkande Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

Af-2020/00101715
2020-04-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Långtidsutredningen 2019 (SOU 2019:65)

Af-2020/00087877
2020-05-26 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58)

Af-2020/00159158
2020-05-19 Finansdepartementet

Remissyttrande: Utredningen utvecklad organisation för lokal statlig service - delredovisning avseende lämpliga platser, Fi 2019:B

Af-2020/0014 3498
2020-05-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Yttrande över Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

Af-2020/0006 1653
2020-03-30 Socialdepartementet

Remissyttrande: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6) 

Af-2020/0006 163034
2020-04-24 Finansdepartementet

Remissvar: Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59)

Af-2020/0004 1850
2020-04-06 Finansdepartementet

Remissyttrande: Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Af-2020/00087848
2020-04-07 Finansdepartementet

Remissyttrande: Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5)

Af-2020/00156958
2020-04-08 Myndigheten för digital förvaltning

Remissyttrande: Principer vid tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

Af-2020/000 0845
2020-03-17 Socialdepartementet

Remissyttrande: Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd S2019/05353/FST

Af-2020/00082465
2020-03-31 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade Kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter

Af-2019/0052 4736
2020-02-11 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål SOU 2019:18

Af-2019/005555823
2020-01-28 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden (ingångsavdrag)

Af-2019/00529710
2020-01-21 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Remissvar 2019

Af-2019/0036 9337

2019-11-13 Socialdepartementet

Remissvar SOU 2019:23, Styrkraft i funktionshinderspolitiken

Af-2019/00468579
2019-11-26 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

Af-2019/0032-10 4424
2019-10-29 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Långsiktighet och stadga i arbetet framåt - en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)

Af-2019/0030 7796
2019-10-21 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: På väg - mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk

Af-2019/0031 0765
2019-10-22 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället

Af-2019/00310888
2019-10-22 Finansdepartementet

Remissyttrande: Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36)

Af-2019/0028 9989
2019-09-23 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Etableringsjobb Ds 2019:13

Af-2019/0038 6597
2019-09-24 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen

Af-2019/00258668
2019-09-16 Socialdepartementet

Remissyttrande: Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)

Af-2019/00289358
2019-08-09 Finansdepartementet

Remissyttrande: Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt

Af-2019/00055799
2019-04-15 Socialdepartementet

Remissyttrande: Promemorian förbättrat grundskydd för pensionärer

Af-2019/0010 0114
2019-05-21 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

Af-2019/0019 4885
2019-05-21 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)

Af-2019/0008 1660-0
2019-05-14 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Att förstå och bli förstådd - ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83)

Af-2019/00062459
2019-05-03 Socialdepartementet

Remissyttrande: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem

Af-2019/0007 6899
2019-03-15 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd  i Sverige  

Af-2019/0009 6580
2019-03-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Af-2019/0007 0814
2019-03-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Förlängt växa-stöd

Af-2019/00036820
2019-02-15 Finansdepartementet

Remissyttrande: Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Af-2019/00036949
2019-02-15 Finansdepartementet

Remissyttrande: Höjt tak för rutavdrag

Af-2019/0002 9604
2019-02-05 Socialdepartementet

Remissyttrande: Åtgärder för att mildra konsekvenser på det sociala området vid ett avtalslöst brexit

Af-2019/0002 0293
2019-01-28 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Promemorian Åtgärder som underlättar för  brittiska medborgare vid ett avtalslöst brexit

Remissvar 2018

Af 2018/0053 6797
2019-02-05 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förlängd omfattning och reviderade examensmål för vissa yrkesexamina vid Sveriges Lantbruksuniversitet 


Af-2018/0041 7843

2018-12-11 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2018:11)


Af-2018/0041 6895

2018-12-04 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Komvuxutredningen En andra och en annan chans- ett komvux i tiden (SOU 2018:78)

Af-2018/0023 9000
2018-11-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande

Af-2018/0023 9000
2018-11-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)

Af-2018-0034-3868
2018-10-30 Justitiedepartementet

Remissyttrande: En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54)

Af-2018-0034-8441
2018-10-30 Näringsdepartementet

Remissvar: Särskild persontransporter-moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU2018:58)

Af-2018/00402934
2018-10-29 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (SOU 2018:66)

Af-2018/ 00323580
2018-10-23 Tillitsdelegationen

Remissyttrande avseende "Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn" (SOU 2018:47) och "En lärande tillsyn" (SOU 2018:48)


Af-2018-0029 7911
2018-10-12 Socialdepartementet

Remissyttrande: Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU2018:37)


Af-2018/0025 7254
2018-09-20 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Uppföljningssamtal med personer som studerar med studiestartsstöd


Af-2018/00336776
2018-09-18 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap (SOU 2018:45)


Af-2018/0036 8723
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Europaparlamentets och Rådets förslag till förordning om en mekanism för lösning av rättsliga och rättsliga och administrativa problem i ett gränsöverskridande sammanhang


Af-2018/0036 8761
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentet och Rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering


Af-2018/0036 8739
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014


Af-2018/0036 8752
2018-09-01 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering COM(2018) 473 final


Af-2018/00368728
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering


Af-2018/0036 8713
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Sammanhållningsfonden samt Europeiskt territoriellt samarbete (lnterreg)


Af-2018/0036 8700
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om inrättande av Asyl och migrationsfonden (AMIF)


Dnr Af-2018/0036 8690
2018-09-11 Näringsdepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska Socialfonden+ (ESF+)


Af-2018/00256611
2018-09-11 Finansdepartementet

Remissvar: Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)


Af-2018/00314644
2018-09-11 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år


Af-2018/0028 7299
2018-09-10

Remissvar: Statliga Servicekontor - mer service på fler platser (SOU 2018:43)Fi2018/02198/SFÖ


Af-2018/00368665
2018-09-11 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globalisteringseffekter


Af-2018/00312042
2018-09-04 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Förslag till EU direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten


Af-2018/00225038
2018-07-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)


Af-2018/00237918
2018-06-26 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar (U2018/02165/UH)


Af-2018/00302844
2018-06-26 Försvarsdepartementet

Remissyttrande: Totalförsvarsdatalag-Rekryteringsmyndighetens personuppgfitsbehandling (SOU 2017:97)


Af-2018/00249634 
2018-06-12 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ds 2018:17: Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen


Af-2018/0012 3019
2018-05-22 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården


Af-2018/0011 5422
2018-04-24 Justititedepartementet

Remissyttrande: Konsekvenser för arbetsgivare vid återkallelse av uppehållstillstånd för arbete


Af-2018/0004 1745
2018-04-24 Socialdepartementet

Remissyttrande del 2: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen


Af-2018/0004 0111
2018-04-17 Finansdepartementet

Remissyttrande: SOU 2017:114 Reboot


Af-2018/0000 2612
2018-03-27 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Ett land att besöka. En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring


Af-2017/00669174
2018-03-19 Kulturdepartementet

Remissyttrande; Transpersoner i Sverige-förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor, SOU 2017:92 


Af-2017/00613931
2018-02-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: Förslag till lag om tillgänglighet till digital offentlig service (DS 2017:60)


Af-2017/00605425
2018-02-06 Socialdepartementet 

Remissyttrande: Departementspromemorian  BAS-tjänstgöring för läkare (DS 2017:56)


Af-2018/00076206
2018-03-08 Skolverket

Remissyttrande: Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning


Af-2017/0063 7231
2018-02-20 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik {SOU 2017:88)


Af-2018/00041745
2018-02-20 Socialdepartementet

Remissyttrande del 1:Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn- en ny modell för föräldraförsäkring


Af-2017/00600500
2018-02-17 Näringsdepartementet   

Remissyttrande: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU:2017:73)


Af-2017/00606140
2018-02-13 Justitiedepartementet

Remissyttrande: SOU 2017:80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverktets verksamhet


Af-2017/00671774
2018-02-13 Arbetsmarknadsdepartementet

Synpunkter på förslag till proposition; anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning


Remissvar 2017

Af-2017/0058 5289
2017-12-18 Svenska ILO-kommittén 

Remissyttrande: Åtgärder med anledning av ILOs rekommendation nr 205

 

AF-2017/0057 0419
2017-12-12 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen (DS 2017:55)

 

Af-2017/0045 3736
2017-11-29 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i varje program (U2017/03537/GV)

 

Af-2017/0043 9304
2017-11-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47)

 

Af 2017/0051 5869
2017-11-21 Finansdepartementet

Remissyttrande: Återförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

 

Af-2017/0441 771
2017-11-14 Socialdepartementet

Remissyttrande: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

 

Af-2017/0049 2425
2017-11-14 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård

 

Af-2017/0044 6248
2017-10-31 Socialdepartementet

Remissyttrande Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

 

Af-2017/0036 0509
2017-10-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande av delbetänkande, Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

 

Af-2017/0046 4707
2017-10-04 Ekonomistyrningsverket

Remissyttrande: Ekonomistyrningsverkets förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

 

Af-2017/0035 8727
2017-10-03 Kullturdepartementet

Remissyttrande: Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)

 

Af-2017/0037 1971
2017-09-26 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Departementspromemorian Körkortslån

 

Af -017/0045 4708
2017-09-21 Försäkringskassan

Remissyttrande: Försäkringskassans nya föreskrifter gällande ersättning för deltagande i arbetsmarknadspolitiska insatser samt ändrade föreskrifter angående etableringstillägg och bostadsersättning

 

Af-2017/0035 2921
2017-08-19 Justitiedepartementet

Remissyttrande Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige - så kan avtalen genomföras (SOU 2017:58)

 

Af-2017/00312843
2017-09-05 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet (SOU 2017:49)

 

Af-2017/0027 9974
2017-09-05 Finansdepartementet

Remissyttrande: Kvalitet i välfärden - bättre upphandling och uppföljning (SOU 2017:38)

 

Af-2017/0030 2630
2017-09-05 Justitiedepartemetet

Remissyttrande: Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

 

Af-2017/0023 5571
2017-08-22 Socialdepartementet

Remissyttrande: Samlad kunskap - stärkt handläggning (SOU 2017:5)

 

Af-2017/0026 8171
2017-06-29 Socialdepartementet

Remissyttrande: Karensavdrag - en mer rättvis självrisk. (Ds 2017:18)

 

Af-2017/0015 6400
2017-06-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: digitalforvaltning.nu. Delbetänkande av utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster (SOU 2017:23)

 

Af-2017/0020 3961
2017-06-20 Socialdepartementet

Remissyttrande: Delbetänkande SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

 

Af-2017/0012 7116
2017-05-30 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ds 2017:4, Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut

 

Af-2017/0014 8036
2017-05-17 Socialdepartementet

Remissyttrande: Ds 2017:9, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet

 

Af-2017/0010 4590
2017-05-16 Socialdepartementet

Remissyttrandet: För en god och jämlik hälsa - en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket SOU 2017:4

 

Af-2017/00155390
2017-05-12 Finansdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av skiktgränser för statlig inkomstskatt för 2018

 

Af-2017/0015 5328
2017-05-12 Finansdepartementet

Remissyttrande: Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

 

Af-2017/0015 4744
2017-04-11 Regeringskansliet

Remissyttrande: Utvidgat växa-stöd för den första anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

 

Af-2017/0015 5236
2017-04-18 Finansdepartementet

Remissyttrande: Promemoria Sänkt mervärdesskatt på förevisning av naturområden

 

Af-2017/0015 9259
2017-03-06 Finansdepartementet/Regeringskansliet

Remissyttrande: Utkast till Lagrådsremiss av utredningen Förändrade skatteregler för delägare i fåmansbolag, Fi201603965S1

 

Af-2017/0015 4869-1
2017-04-11 Regeringskansliet

Remissyttrande: Sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

 

Af-2017/0002 0440
2017-04-04 Näringsdepartementet

Remissyttrande: Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

 

Af-2017/0004 1915
2017-03-21 Näringsdepartementet

Remissyttrande: För Sveriges landsbygder, slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)

 

Af-2016/0049 00198
2017-03-21 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension (Ds 2016:47)

 

Af-2017/0004 1915
2017-03-21 Näringsdepartementet

Remissyttrande: För Sveriges landsbygder - slutbetänkande av parlamentariska landsbygdskommittén (SOU 2017:1)

 

Af-2017/0002 6317
2017-03-01 Socialstyrelsen

Remissyttrande: Angående Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredjeland

 

Af-2016/0043 4478
2017-02-24 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78)

 

Af-2016/0041 3662
2017-02-21 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer

 

Af-2016/0044 2088
2017-02-21 Utbildningsdepartementet

Remissvar: En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (U2016/04660/GV)

 

Af-2017/00477294
20017-02-08 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Stärkt ställning för arbetskraftinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91)  

 

Af-2016/00401729
2017-02-01 Finansdepartement

Remissyttrande: Översyn av skatteregler för fåmansbolag (SOU 2016:75)

 

Af-2016/00408889
2017-02-01 Finansdepartement

Remissyttrande: Skatt på finansiell verksamhet

 

Af-2016/63
2017-01-17 Regeringskansliet

Remissyttrande: En robust personalförsörjning av det militära försvaret

 

Af-2016/0034 8571
2017-01-13 Finansdepartementet

Remissyttrande: En översyn av överskottsmålet (SOU 2016:679)

Remissvar 2016

Af-2016/ 033 7189
2012-12-13 Socialdepartementet

Remissvar: En funktionshinderpolitk för ett jämlikt och hållbart Sverige

 

Af-2016/0033 0434
2016-12-15 Regeringskansliet

Remissyttrande: Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet (Ds 2016:35)

 

Af-2016/0038 7606
2016-12-13 Socialdepartementet

Remissyttrande: Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

 

Af-2016/0026 0249
2016-11-15 Arbetsdepartementet

Remissyttrande: Genomförande av sjöfolksdirektivet (SOU 2016:50)

 

Af-2016/00231180
2016-11-01 Utbildningsdepartementet

Remissvar: Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer

 

Af-2016/00187370
2016-11-01 Utbildningsdepartement

Remissvar: Departementspromemorian Validering med mervärde

 

Af-2016/0025 8634
2016-09-27 Justitiedepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till ny skyddsgrundsförordning

 

Af-2016/0025 8667
2016-09-27 Justitiedepartementet

Remissyttrande: EU-kommissionens förslag till nytt mottagandirektiv

 

Af-2016/10025 5962
2016-09-13 Finansdepartementet

Remissyttrande: Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 

 

Af-2016/0008 0294
2016-09-08 Utrikesdepartementet

Remissyttrande: Medverkan av tjänsteleverantörer i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd

 

Af-2016/0017 3310
2016-08-30 Justitiedepartementet

Remissyttrande: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning

 

Af-2016/0014 8922
2016-08-16 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

 

Af-2016/0011 4169
2016-08-16 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd

 

Af-2016/0015 4060
2016-08-08 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissyttrande: Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplaceing av ensamkommande barn

 

Af-2016/191118
2016-06-21 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle

 

Af-2016/00060437
2016-06-27 Arbetsmarknadsdepartementet

Remissvar: Förtydliganden av lönestöden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

 

Af-2016/157705
2016-06-14 Socialdepartementet

Remissyttrande: Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

 

Af-2016/0084087
2016-06-22 Finansdepartementet

Remissyttrande:Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till asylsökande

 

Af 2016/0003535
2016-06-14 Socialdepartementet

Remissvar: DepartementspromemorianTolktjänst för vardagstolkning

 

Af-2016/00039537
2016-06-07 Socialdepartementet

Remissyttrande: Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna. Ds 2016:8

 

Af-2016/191137
2016-06-01: Finansdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt för 2017

 

Af-2016/147818
2016-04-26 Regeringskansliet

Remissyttrande: Förslag till ändringar av EU-förordning avseende stadsstöd

 

Af-2016/048389
2016-04-27 Finansdepartementet

Remissyttrande: Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2015 (SOU 2015:104)

 

Af-2016/160147
2016-04-26 Finansdepartementet

Remissyttrande: Skattereduktion för reparation och underhåll av vitvaror

 

Af-2016/157585
2016-04-20 Finansdepartementet

Remissyttrande: Växa-stöd för den första anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

 

Af-2016/16014
2016-04-19 Finansdepartementet

Remissyttrande: Sänkt mervärdesskatt på mindre reparationer

 

Af-2016/058135
2016-04-04 Finansdepartementet

Remissyttrande: Begränsad uppräkning av den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt 2017

 

Af-2015:649273
2016-03-08 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Komvux

 

Af-2015/61135
2016-03-10 Regeringskansliet

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:89) Ny museipolitik

 

Ju-2016/01307/L7

Remissyttrande: Utkast till lagrådsremiss Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

 

Af-2015/611171
2016-02-17 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Välja yrke

 

Af-2015/623731
2016-02-23 Kulturdepartementet

Remissyttrande: Statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden

 

Af-2015/1594496
2016-02-23 Socialdepartementet

Remissyttrande: Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

 

Af-2015/654575
2016-01-26 Finansdepartementet

Remissyttrande: Kompletteringar av RUT-avdraget

 

Af-2015/542149
2016-02-02 Socialdepartementet

Remissyttrande: Mål och myndigheter – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SOU 2015:86

 

Af-2015/597065
2016-01-18 Socialstyrelsen

Remissvar avseende förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen Diarienummer 4.1.1-29011/2015)

 

Af-2015/647849
2016-01-14 Myndigheten för yrkeshögskolan

Remissvar avseende förslag till föreskrifter för ansökan om nivåplacering av kvalifikationer till den svenska referensramen, SeQF

 

Remissvar 2015

Af-2015/05040
2015-12-08 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Promemorian Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

 

Af-2015/530875
2015-12-08

Remissyttrande avseende promemoria Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen

 

Af-2015/491909
2015-11-30 Finansdepartementet

Remissyttrande: Får vi det bättre? Om mått på livskvalitet (OU 2015:56)

 

Af-2015/563931
2015-11-24 Justiitiedepartementet

Remissyttrande: PM med förslag på vissa ändringar av förslagen i departementspromemorian Informationsutbyte vid samverkan mot grov organiserad brottslighet

 

Af-2015/463438
2015-11-10 Regeringskansliet

Remissyttrande avseende betänkandet Myndighetsdatalag (SOU2015:39)

 

Af-2015/351441
2015-11-09

Remissyttrande: Utredningen om högskolans utbildningsombud. (SOU2015:70)

 

Af-2015/437313
2015-11-02 Finansdepartementet

Remissyttrande: Trygghetsutredningens betänkande - Ökad trygghet för hotade och förföljda personer (SOU 2015:69)

 

Af-2015/405581
2015-10-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap (Ds 2015:41)

 

Af-2015/32645
2015-10-27 Näringsdepartementet 

Remissyttrande: Uppgiftlämnarservice för företag SOU 2015:33

 

Af-2015/298789
2015-09-29

Remissyttrande: Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd SOU 2015:44

 

Af-2015/282774
2015-09-28 Regeringskansliet

Remissyttrande: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

 

Af-2015/296629
2015-08-28 Finansdepartementet

Remissvar: Systematiska jämförelser-för lärande i staten (SOU 2015:36)

 

Af-2015 /191967
2015-06-16 Socialdepartementet

Remissyttrande: Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 214:91)

 

Af-2015/171334
2015-06-26 Socialdepartementet

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

 

Af-2015/168587
2015-06-16 Regeringskansliet

Remissyttrande avseende För kvalitet-Med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)

 

Af-2015/157631
2015-06-18 Abetsmarknadsdepartementet

Remissvar: Arbetsförmedlingens remissvar till utredningen om matchningsanställningar A 2014:D

 

Af-2015/164922
2015-05-04 Finansdepartementet

Remissyttrande: Förändringar av husavdraget

 

Af-2015/083206
2015-04-28 Näringsdepartementet

Remissvar: Automatiserade beslut-färre regler ger tydligare reglering (SOU 2014:75)

 

Af -2015/123666
2015-03-12 Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsförmedlingens svar på promemoria om förändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar (lag (2010:197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare)

 

Af-2014/651935
2015-02- 24 Försvarsdepartementet

Remissyttrande: Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret (SOU 2014:73)

 

Af-2014/596053
2015-02-17

Remissyttrande: Betänkande Inbyggd integritet inom Inspektionen för socaialförsäkringen (SOU 2014:67)

 

Af-2014/553399
2015-01-27 Utbildningsdepartementet

Remissyttrande: Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

 

Af-2014/572481
2015-02-03 Finansdepartementet

Remissyttrande: "Skatteverkets promemoria Folkbokföring och SPAR-några registerfrågor"

Tidigare remissvar

Om du vill ta del av tidigare remissvar, kontakta Arbetsförmedlingens registrator.

Kontakta registrator