Bli leverantör

Arbetsförmedlingen gör inköp antingen via avtal som vi själva upphandlar eller via Kammarkollegiets ramavtal. Vårt största inköpsområde är tjänster för arbetssökande. Vi köper också varor och tjänster för internt bruk.

Aktuella upphandlingar

Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Det är kostnadsfritt. Du hittar våra aktuella upphandlingar på vår webbplats.

Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar vi ska göra inom kort.

Planerade upphandlingar Pdf, 79 kB.

Lämna anbud

Vi behandlar alla lika oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller deltar i en upphandling för första gången. Du deltar i våra upphandlingar via upphandlingsverktyget Mercell TendSign.

Tendsign.com

Vi genomför våra upphandlingar enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, samt Lagen (2008:962) om valfrihetssytem, LOV. Om du vill veta mer om upphandlingsprocessen för LOU och LOV kan du besöka Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Allmänhetens förtroende är viktigt för oss. Vi handlar för skattepengar och tar inte emot gåvor eller andra erbjudanden från anbudsgivare och leverantörer.

Kategoristyrning

Arbetsförmedlingen använder kategoristyrning som inköpsmetod

Regelverk som styr leverantörers verksamhet

Den 1 december 2022 trädde ett antal lag- och förordningsändringar i kraft, som rör leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den 1 april 2023 träder Arbetsförmedlingens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer i kraft. 

Lagbestämmelse om tystnadsplikt

En ny lagreglerad tystnadsplikt började gälla den 1 december 2022 för den som deltar i en leverantörs verksamhet (anställd eller som på annat sätt är kopplad till verksamheten).

Leverantörer hanterar i allt större omfattning uppgifter om enskilda personer. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen kan lämna all relevant information om en enskild person till en leverantör, oavsett om uppgifterna omfattas av sekretess eller inte. Därför börjar en ny lagreglerad tystnadsplikt gälla den 1 december.

Lagbestämmelsen innebär att en enskild medarbetare hos leverantören kan, på samma sätt som offentligt anställda, dömas för brott mot tystnadsplikten enligt brottsbalken.

Tystnadsplikt för leverantörer Pdf, 66 kB.

Frågor och svar om tystnadsplikt

Vilka uppgifter får/kan vi som leverantör lämna om den enskilde till en arbetsgivare?

I de flesta insatser är leverantörens huvudsakliga uppdrag att stödja den enskilde arbetssökande så att denne kan få och behålla ett arbete. Det kan därför vara nödvändigt att en leverantör lämnar uppgifter om den enskilde till en arbetsgivare. Vilka uppgifter om den enskilde som är nödvändiga att lämna till en arbetsgivare måste bedömas av leverantören i det enskilda fallet. Normalt bör dock uppgifter i ett CV utgöra sådana uppgifter som behöver lämnas till en arbetsgivare för att stödja den enskildes arbetssökande, så att denne kan få och behålla ett arbete. Det kan även vara relevant att lämna uppgifter om hälsa och funktionsnedsättning, i syfte att informera arbetsgivaren om att lönestöd kan vara möjligt. Som alltid gäller att inte fler uppgifter om en enskild individ ska lämnas ut än vad som är nödvändigt.

Får en leverantör med deltagares godkännande dela arbetssökandes profil och CV i Linkedin eller motsvarande plattform i syfte att stötta deltagaren i matchning mot arbete?

Leverantören är genom sitt uppdrag Arbetsförmedlingens förlängda arm och en utgångspunkt för en leverantörs hantering är hur myndigheten agerar i motsvarande situation. Arbetsförmedlingen har kontakt med många arbetsgivare men bara när det är nödvändigt för att utföra myndighetens uppgift, tex att förmedla ett arbete, kontakt inför anställningsstöd eller gå in med insats lämnar myndigheten ut personuppgifter. Myndigheten lämnar inte ut personuppgifter om arbetssökande i offentliga plattformar för att fullgöra sina uppgifter (inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten).

Det är inte förenligt med tystnadsplikten som regleras i 4 § lagen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten att en leverantör skickar ut hela arbetssökandes CV, med personuppgifter, till sitt nätverk av arbetsgivare. Det är inte nödvändigt för en leverantör att lämna ut personuppgifter i en sådan situation för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Det är i en sådan situation tillräckligt att leverantören anger en profil på en arbetssökande, utan att ange namn eller andra personuppgifter (eller uppgifter som gör att personen kan identifieras), för att i sitt nätverk av arbetsgivare söka intresserade av en sådan profil.

Det kan finnas andra situationer där leverantören tar kontakt med en arbetsgivare utan att det finns en annonserad ledig tjänst, för att presentera en profil på arbetssökande och t.ex. informera om att det finns möjlighet till anställningsstöd. Även i denna första kontakt med arbetsgivaren finns ingen anledning att ta med personuppgifter i den information/profil som leverantören lämnar. Om arbetsgivaren däremot visar intresse och ber om CV och kontaktuppgifter för att kunna kontakta arbetssökanden så är det ok att leverantören lämnar ut det. Det är en del av och förutsättning för att utföra uppdraget.

En förutsättning är naturligtvis att det CV som lämnas ut har tagits fram tillsammans med den arbetssökande och att denne har samtyckt till / fått information om att leverantören kan komma att lämna ut CV till den arbetsgivaren som visar intresse för arbetssökande profil.

Genom att på detta sätt dela upp kontakten i två moment, där den information som lämnas först är allmän utan personuppgifter och i det andra momentet uppgifter om den enskilde sökande. Då bryter inte leverantören mot varken tystnadsplikten (inte att betrakta som ett obehörigt röjande av uppgifter) eller kraven i dataskyddsförordningen om uppgiftsminimering.

Hur ska leverantörer kontakta Arbetsförmedlingen om de behöver information om till exempel arbetssökandes hälsa eller vilket anställningsstöd som kan vara aktuell för?

En leverantör ska använda de systemstöd som myndigheten tillhandahåller. I dagsläget ska ni använda informativ rapport för detta.

Under 2023 kommer det utvecklas ett systemstöd där det blir möjligt att dela den arbetssökandes handlingsplan med leverantörer. I handlingsplanen kommer information om den arbetssökande och vilket program den deltar i att finnas.

Kan Arbetsförmedlingen lämna ut uppgifter om varför man nekar resultatersättning?

Arbetsförmedlingen kan, utöver att ange att villkoren för resultatersättning inte är uppfyllda, lämna ut andra uppgifter som utgör bakgrunden till nekad ersättning om de är offentliga och därmed inte omfattas av sekretess. De uppgifter som är aktuella i detta sammanhang är i huvudsak följande:

  • Den enskilde är fortfarande inskriven som arbetslös hos Arbetsförmedlingen.
  • Datum när sökande blev utskriven för arbete/utbildning.
  • Den enskilde har återinskrivits.
  • Den enskilde arbetar deltid.

Dessa uppgifter har tidigare ansetts omfattas av sekretess enligt 28 kap. 11 § OSL, vilket inneburit att Arbetsförmedlingen inte angett den närmare orsaken till nekad ersättning. Sedan den 1 december 2022 omfattas dock uppgifter om en enskilds personliga förhållanden av ett s.k. rakt skaderekvisit i 28 kap. 11 § OSL. Det innebär att huvudregeln är att uppgifter om arbetssökande är offentliga. Denna förändring medför att Arbetsförmedlingen nu kan ange ovan uppräknade orsaker till att myndigheten nekar en leverantör resultatersättning.

Får leverantörer själva kontakta arbetsgivare för att efterfråga skriftligt intyg på anställningen?

Ja. Från och med den 1 december 2022 gäller tystnadsplikt för anställd hos en leverantör enligt 4 § lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Tystnadsplikten innebär att anställd hos en leverantör inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon har fått veta om en enskilds personliga förhållanden.

Det är däremot inte att betrakta som obehörigt röjande om en leverantör (dess anställda) behöver ta kontakt med en arbetsgivare och lämna uppgifter till denne om den arbetssökande, när det är nödvändigt för att fullgöra uppdraget.

För att en leverantör ska kunna utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt behöver leverantören kunna dela information om den arbetssökande med andra. Det kan till exempel finnas behov för en leverantör av förmedlingsinsatser att lämna vissa uppgifter om en arbetssökande till en arbetsgivare.

Arbetsförmedlingens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer, det vill säga en skyldighet för en leverantör att lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen, utgör stöd för en leverantör att utan hinder av tystnadsplikten lämna de uppgifter som omfattas av uppgiftsskyldigheten till Arbetsförmedlingen.

För att kunna fullgöra den författningsreglerade uppgiftsskyldigheten behöver en leverantör lämna uppgifter om den arbetssökande till en arbetsgivare, för att kunna efterfråga det intyg som leverantören ska lämna till Arbetsförmedlingen. Ett sådant utlämnande, som följer av en skyldighet enligt lag eller förordning att lämna uppgifter, är inte att anses som obehörigt röjande.

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer

När myndigheten har beslutat om en ny föreskrift publiceras den i Arbetsförmedlingens författningssamling här på webbplatsen. I och med att den publiceras i Arbetsförmedlingens författningssamling presenteras den för alla i Sverige – den blir officiell.

AFFS 2023:1 - Uppgiftsskyldighet för leverantörer

Uppgiftsskyldighet enligt föreskrifterna överensstämmer med den som sedan tidigare reglerats i avtal och överenskommelser. Skillnaden är att uppgiftsskyldigheten nu regleras på ett enhetligt sätt och är samlat på ett ställe oavsett vilken insats som uppdraget rör. Det ger leverantörerna en överblick av vilka uppgifter de är skyldiga att lämna till Arbetsförmedlingen. Reglering i föreskrifter ger även den enskilde (arbetssökande) information om vilka uppgifter som myndigheten efterfrågar av en leverantör.

Regleringen av uppgiftsskyldighet i föreskrifterna gör även att det är tydligt för en leverantör vilka uppgifter som denne kan lämna till Arbetsförmedlingen, utan hinder av tystnadsplikten för anställd hos en leverantör enligt 4 § lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det är inte att betrakta som obehörigt röjande om en leverantör (dess anställda) lämnar uppgifter till myndigheten om den arbetssökande.

Reglering av uppgiftsskyldigheten i föreskrifter ger leverantörerna det nödvändiga rättsliga stödet för att behandla personuppgifter, om den enskilde, som personuppgiftsansvarig.

Uppgiftsskyldighet

Upphandlingssekretess

Enligt 2 kap 1§ i tryckfrihetsförordningen är alla handlingar som förvaras hos en myndighet allmänna om de har inkommit till myndigheten eller tagits fram där.

Ett upphandlingsdokument blir en allmän handling när upphandlingen har annonserats. Vid vissa upphandlingar blir upphandlingsdokumenten offentliga redan när de har skickats ut till de anbudssökande som kvalificerat sig för att få lämna anbud. Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Anbud omfattas av sekretess tills tilldelningen är klar eller upphandlingen har avslutats på annat sätt. Därefter gäller vanliga offentlighets- och sekretessregler.

Hela eller delar av ett anbud kan dock sekretessbeläggas enligt 31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslagen. När du lämnar ditt anbud ska du skriva vilka uppgifter du vill sekretessbelägga och varför, men det är sedan Arbetsförmedlingen som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte.

Leverantör och personuppgiftsansvar

En leverantör av arbetsmarknadspolitiska insatser behöver inte längre vara personuppgiftsbiträde till Arbetsförmedlingen för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Nya regler gör att leverantörerna har rättsligt stöd för den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra den arbetsmarknadspolitiska insats som uppdraget gäller.

Genom att förordningen om förmedlingsinsatser trädde i kraft den 1 december 2022 finns nu det författningsreglerade stödet som krävs för att leverantörer ska kunna betraktas som personuppgiftsansvariga när de utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Förordning om förmedlingsinsatser

Alla arbetsmarknadspolitiska insatser är nu reglerade i förordning och därmed kan leverantörerna anses utföra uppgifter av allmänt intresse som personuppgiftsansvarig, enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, när de fullgör uppdraget.

Skyldigheten för en leverantör att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen regleras nu i föreskrifter. Det gör att leverantörerna kan betraktas som personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter som följer av uppgiftsskyldigheten då de fullgör en rättslig förpliktelse, enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.

I förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten finns särskilda regler om när en leverantör får behandla känsliga personuppgifter. Under relaterad information hittat du de regelverk som styr hur en leverantör ska hantera personuppgifter.

Begära ut allmänna handlingar

Så här begär du ut allmänna handlingar i ett upphandlingsärende:

Fyll i formuläret på sidan Ta del av allmänna handlingar.

Ta del av allmänna handlingar.

Arbetsförmedlingen tillämpar avgiftsförordningen (1992:191) och tar en avgift för handlingar som lämnas ut. Avgiften på en beställning på tio sidor är 50 kronor. Därefter kostar varje sida 2 kronor styck. Vi gör alltid en sekretessprövning enligt sekretesslagstiftningen innan vi lämnar ut handlingar.