Bli leverantör

Arbetsförmedlingen gör inköp antingen via avtal som vi själva upphandlar eller via Kammarkollegiets ramavtal. Vårt största inköpsområde är tjänster för arbetssökande. Vi köper också varor och tjänster för internt bruk.

Aktuella upphandlingar

Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Det är kostnadsfritt. Du hittar våra aktuella upphandlingar på vår sida för upphandlingar.

Aktuella upphandlingar (opic.com)

Planerade upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar vi ska göra inom kort.

Planerade upphandlingar Pdf, 27 kB.

Lämna anbud

Vi behandlar alla leverantörer lika oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller deltar i en upphandling för första gången. Du deltar i våra upphandlingar via upphandlingsverktyget Mercell TendSign.

Mercell Tendsign.com

Vi genomför våra upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling), LOV (Lagen om valfrihetssytem) och DIS (Dynamiskt inköpssystem). DIS liknar en vanlig upphandling men är en snabbare process. 

DIS (Dynamiskt inköpssystem)

Upphandlingsmyndigheten

Du kan läsa mer om de olika upphandlingsprocesserna på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Upphandlingsmyndigheten.se

Allmänhetens förtroende är viktigt för oss. Vi upphandlar för skattepengar och tar inte emot gåvor eller andra erbjudanden från anbudsgivare och leverantörer.

Kategoristyrning

Arbetsförmedlingen använder kategoristyrning som inköpsmetod

Kategoristyrning

Regelverk som styr leverantörers verksamhet

Den 1 december 2022 trädde ett antal lag- och förordningsändringar i kraft, som rör leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Den 1 april 2023 trädde Arbetsförmedlingens föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer i kraft. 

Lagbestämmelse om tystnadsplikt

En ny lagreglerad tystnadsplikt började gälla den 1 december 2022 för den som deltar i en leverantörs verksamhet (anställd eller som på annat sätt är kopplad till verksamheten).

Leverantörer hanterar i allt större omfattning uppgifter om enskilda personer. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen kan lämna all relevant information om en enskild person till en leverantör, oavsett om uppgifterna omfattas av sekretess eller inte.

Frågor och svar om tystnadsplikt för leverantörer

Föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer

När Arbetsförmedlingen har beslutat om en ny föreskrift publiceras den i Arbetsförmedlingens författningssamling här på webbplatsen. I och med att den publiceras i Arbetsförmedlingens författningssamling blir den officiell.

AFFS 2023:1 - Uppgiftsskyldighet för leverantörer

Uppgiftsskyldighet enligt föreskrifterna överensstämmer med den som sedan tidigare reglerats i avtal och överenskommelser. Skillnaden är att uppgiftsskyldigheten nu regleras på ett enhetligt sätt och är samlat på ett ställe oavsett vilken insats som uppdraget rör. Det ger leverantören en överblick av vilka uppgifter de är skyldiga att lämna till Arbetsförmedlingen. Reglering i föreskrifter ger även den enskilde (arbetssökande) information om vilka uppgifter som myndigheten efterfrågar av en leverantör.

Regleringen av uppgiftsskyldighet i föreskrifterna gör även att det är tydligt för en leverantör vilka uppgifter som kan lämnas till Arbetsförmedlingen, utan hinder av tystnadsplikten för anställd hos en leverantör enligt 4 § lagen (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Det är inte att betrakta som obehörigt röjande om en leverantör (och dess anställda) lämnar uppgifter till myndigheten om den arbetssökande.

Reglering av uppgiftsskyldigheten i föreskrifter ger leverantörerna det nödvändiga rättsliga stödet för att som personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter om den enskilde.

Uppgiftsskyldighet

Upphandlingssekretess

Enligt Tryckfrihetsförordningen 2 kap 1§ är alla handlingar som förvaras hos en myndighet allmänna om de har inkommit till myndigheten eller tagits fram där.

Ett upphandlingsdokument blir en allmän handling när upphandlingen har annonserats. Vid vissa upphandlingar blir upphandlingsdokumenten offentliga redan när de har skickats ut till de anbudssökande som kvalificerat sig för att få lämna anbud. Anbud omfattas av sekretess tills tilldelningen är klar eller upphandlingen har avslutats på annat sätt. Därefter gäller vanliga offentlighets- och sekretessregler.

Upphandlingsmyndigheten

Hela eller delar av ett anbud kan dock sekretessbeläggas enligt Offentlighets- och sekretesslagen 31 kap 16 § . När du lämnar ditt anbud ska du skriva vilka uppgifter du vill sekretessbelägga och varför, men det är sedan Arbetsförmedlingen som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte.

Leverantör och personuppgiftsansvar

En leverantör av arbetsmarknadspolitiska insatser behöver inte längre vara personuppgiftsbiträde till Arbetsförmedlingen för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Nya regler gör att leverantörerna har rättsligt stöd för den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utföra den arbetsmarknadspolitiska insats som uppdraget gäller.

Genom att förordningen om förmedlingsinsatser trädde i kraft den 1 december 2022 finns nu det författningsreglerade stödet som krävs för att leverantörer ska kunna betraktas som personuppgiftsansvariga när de utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Alla arbetsmarknadspolitiska insatser är nu reglerade i förordningen om förmedlingsinsatser och därmed kan leverantörerna anses utföra uppgifter av allmänt intresse som personuppgiftsansvarig, enligt artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen, när de fullgör uppdraget.

Förordning om förmedlingsinsatser (riksdagen.se)

Skyldigheten för en leverantör att lämna vissa uppgifter till Arbetsförmedlingen regleras nu i föreskrifter. Det gör att leverantörerna kan betraktas som personuppgiftsansvarig vid behandling av personuppgifter som följer av uppgiftsskyldigheten då de fullgör en rättslig förpliktelse, enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.

I förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten finns särskilda regler om när en leverantör får behandla känsliga personuppgifter.

Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Begära ut allmänna handlingar

Så här begär du ut allmänna handlingar i ett upphandlingsärende:

Fyll i formuläret på sidan Ta del av allmänna handlingar.

Ta del av allmänna handlingar

Arbetsförmedlingen tillämpar avgiftsförordningen (1992:191) och tar en avgift för handlingar som lämnas ut. Avgiften på en beställning på tio sidor är 50 kronor. Därefter kostar varje sida 2 kronor styck. Vi gör alltid en sekretessprövning enligt sekretesslagstiftningen innan vi lämnar ut handlingar.