Bli leverantör

Arbetsförmedlingen gör inköp antingen via avtal som vi själva upphandlar eller via Kammarkollegiets ramavtal. Vårt största inköpsområde är tjänster för arbetssökande. Vi köper också varor och tjänster för internt bruk.

Aktuella upphandlingar

Om du vill bli leverantör kan du delta i våra upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna anbud. Det är kostnadsfritt. Du hittar våra aktuella upphandlingar på vår webbplats.

Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar

Här kan du se vilka upphandlingar vi ska göra inom kort.

Planerade upphandlingar Pdf, 42 kB.

Lämna anbud

Vi behandlar alla lika oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller deltar i en upphandling för första gången. Du deltar i våra upphandlingar via upphandlingsverktyget Mercell TendSign.

Tendsign.com

Vi genomför våra upphandlingar enligt Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, samt Lagen (2008:962) om valfrihetssytem, LOV. Om du vill veta mer om upphandlingsprocessen för LOU och LOV kan du besöka Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Allmänhetens förtroende är viktigt för oss. Vi handlar för skattepengar och tar inte emot gåvor eller andra erbjudanden från anbudsgivare och leverantörer.

Kategoristyrning

Arbetsförmedlingen använder kategoristyrning som inköpsmetod

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten ska ha insyn i offentliga verksamheter. Enligt 2 kap 1§ i tryckfrihetsförordningen är alla handlingar som förvaras hos en myndighet allmänna om de har inkommit till myndigheten eller tagits fram där. Allmänna handlingar är alltså handlingar som du kan ta del av. Arbetsmaterial räknas normalt inte som allmän handling.

Ny lagbestämmelse om tystnadsplikt

En ny lagreglerad tystnadsplikt börjar gälla den 1 december 2022 för den som deltar i en leverantörs verksamhet (anställd eller som på annat sätt är kopplad till verksamheten).

Leverantörer hanterar i allt större omfattning uppgifter om enskilda personer. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen kan lämna all relevant information om en enskild person till en leverantör, oavsett om uppgifterna omfattas av sekretess eller inte. Därför börjar en ny lagreglerad tystnadsplikt gälla den 1 december.

Lagbestämmelsen innebär att en enskild medarbetare hos leverantören kan dömas för brott mot tystnadsplikten enligt brottsbalken.

Tystnadsplikt för leverantörer Pdf, 66 kB.

Upphandlingssekretess

Ett upphandlingsdokument blir en allmän handling när upphandlingen har annonserats. Vid vissa upphandlingar blir upphandlingsdokumenten offentliga redan när de har skickats ut till de anbudssökande som kvalificerat sig för att få lämna anbud. Läs mer på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Anbud omfattas av sekretess tills tilldelningen är klar eller upphandlingen har avslutats på annat sätt. Därefter gäller vanliga offentlighets- och sekretessregler.

Hela eller delar av ett anbud kan dock sekretessbeläggas enligt 31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslagen. När du lämnar ditt anbud ska du skriva vilka uppgifter du vill sekretessbelägga och varför, men det är sedan Arbetsförmedlingen som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte.

Begära ut allmänna handlingar

Så här begär du ut allmänna handlingar i ett upphandlingsärende:

Fyll i formuläret på sidan Ta del av allmäna handlingar.

Ta del av allmäna handlingar.

Arbetsförmedlingen tillämpar avgiftsförordningen (1992:191) och tar en avgift för handlingar som lämnas ut. Avgiften på en beställning på tio sidor är 50 kronor. Därefter kostar varje sida 2 kronor styck. Vi gör alltid en sekretessprövning enligt sekretesslagstiftningen innan vi lämnar ut handlingar.