Romsk inkludering

Vi har ett uppdrag från regeringen att förbättra romers situation på arbetsmarknaden. Målet är att en rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter som en icke-rom.

Likvärdiga möjligheter är målet

År 2012 beslutade regeringen om en 20-årig strategi för romsk inkludering med det övergripande målet att ”Den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som en icke-rom”.

Strategin omfattar följande sex verksamhetsområden: utbildning, arbete, bostad, hälsa, social omsorg och trygghet, kultur och språk och civilsamhällets organisering.

Vi är en av de statliga aktörer som sedan 2012 har haft i uppdrag att vidta åtgärder för att förbättra romers situation på arbetsmarknaden.

Vi har i uppdrag att vidareutveckla arbetet med romsk inkludering under 2016-2019. Vi ska stärka arbetet för att förbättra kvinnors möjligheter att ta del av insatserna, säkerställa att det i i verksamheten finns nödvändiga kunskaper om romer som nationell minoritet, samt samråda med romska företrädare och sakkunniga.

Vi har tagit fram en webbutbildning som handlar om romers villkor på arbetsmarknaden. Utbildningens syfte är att skapa jämlikhet för romer på arbetsmarknaden och få dig att fundera på hur du kan bidra.

Uppföljning och återrapportering

Sedan 2013 återrapporterar vi arbetet till Länsstyrelsen i Stockholms län, med kopia till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Vi redovisar i en rapport vilka åtgärder vi har vidtagit, resultatet av dessa och en analys av vilka åtgärder som varit effektiva samt lämnar förslag till eventuella ytterligare åtgärder.

Återrapport till regeringen 22 februari 2018

Nulägesbeskrivning

Vi har i samverkan med Länsstyrelsen, Boverket, Socialstyrelsen, Skolverket, Folkhälsomyndigheten och romska sakkunniga regeringens uppdrag att göra en nulägesbeskrivning.

Syftet är att få en jämförbar och samlad bild av vilka insatser, hinder och möjligheter som finns för att den nationella minoriteten romers rättigheter ska tillgodoses inom de i strategin för romsk inkludering utpekade områdena utbildning, arbete, bostad, hälsa och social omsorg och trygghet samt om de insatser som genomförts bidragit till strategins övergripande mål.

Nationella minoriteter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter. Som myndighet ska vi bidra till att skydda och främja nationella minoriteters språk och kulturer.

Nationella minoriteter