Rusta och matcha 2

Rusta och matcha 2 är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med leverantörer hjälper arbetssökande komma ut i arbete eller påbörja reguljära studier på så kort tid som möjligt.

Vad är rusta och matcha 2

Rusta och matcha 2 är en matchningstjänst med individuellt utformade aktiviteter där arbetssökande får hjälp av en leverantör att hitta ett jobb eller påbörja reguljära studier. Ju längre ifrån arbetsmarknaden en deltagare bedöms stå desto mer stöd ska den få.

Rusta och matcha 2 pågår i sex månader och kan förlängas med ytterligare sex månader om det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat. Den arbetssökande väljer själv leverantör. Rusta och matcha 2 är upphandlad enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV), vilket innebär att arbetssökande själva väljer leverantör.

För vem

Det är den arbetssökandes avstånd till arbetsmarknaden och behov av stöd som avgör om rusta och matcha 2 är rätt stöd för den arbetssökande. Ju längre ifrån arbetsmarknaden en deltagare bedöms stå, desto mer stöd ska den få. Rusta och matcha 2 pågår i sex månader och kan förlängas med ytterligare sex månader om det är arbetsmarknadspolitiskt motiverat.

Som en del av vår samlade bedömning använder vi ett statistiskt bedömningsstöd.

Statistiskt bedömningsstöd

Så här går det till

När Arbetsförmedlingen gjort bedömningen att en arbetssökande ska delta i rusta och matcha 2 väljer deltagaren leverantör. Med hjälp av en handledare hos leverantören får deltagaren ett individuellt anpassat schema i syfte att komma i jobb eller utbildning. Aktiviteterna kan vara kontakter med arbetsgivare, stöd att hitta och söka jobb, information om utbildningsmöjligheter samt vägledning.

Rusta och matcha 2 har ett stort fokus på resultat, det vill säga hur väl leverantören lyckas med att hjälpa deltagare till arbete eller utbildning. Ersättningen till leverantörerna är högre för deltagare som bedöms stå längre ifrån arbetsmarknaden.

Här väljer deltagarna leverantör

Så här går det till att bli leverantör av rusta och matcha 2

Förmedlingsinsatser

Alla som deltar i tjänsten ingår i det arbetsmarknadspolitiska programmet förmedlingsinsatser.

Förmedlingsinsatser

Förmedlingsinsatser är ett nytt arbetsmarknadspolitiskt program som trädde i kraft 1 december 2022. Förordningen ger en tydlig rättslig reglering av våra matchningstjänster och sätter ramarna för anskaffning, styr innehållet, målgruppen och i vilken omfattning deltagaren kan ta del av insatserna. Rusta och matcha 2 kommer initialt att vara den insats som ges inom ramen för förmedlingsinsatser.

Förordning om förmedlingsinsatser

Marknadsföring

I kapitel 22 i Allmänna villkor för upphandlade arbetsmarknadstjänster anges vad som gäller för marknadsföring av tjänsten. Riktlinjer för marknadsföring av rusta och matcha är ett förtydligande av kapitel 22 i de allmänna villkoren. Båda dokumenten finns under rubriken Relaterad information.