Så här bedömer vi hur snabbt du kan få jobb och vilket stöd du behöver

När du skriver in dig på Arbetsförmedlingen bedömer vi hur snabbt du kan få ett jobb och vilket stöd du behöver. Vi använder oss av ett statistiskt bedömningsstöd. Det är en automatisk behandling av personuppgifter och bygger på de uppgifter du har lämnat till oss. Syftet är att hjälpa dig att få ett jobb så snart som möjligt.

Statistiska bedömningsstödet

film
/

2 minuter 39 sekunder

Här kan du se en kort film som förklarar hur det statistiska bedömningsstödet fungerar.

Vilken information använder vi?

Vi använder dina inskrivningsuppgifter och annan information som finns om dig i våra system när vi gör en automatisk behandling. Det kan vara inskrivningstid, utbildning, ålder och förutsättningar på din bostadsort. Exempelvis kommer en lång inskrivningstid att visa att du befinner dig längre från arbetsmarknaden. Behandlingen kallas för profilering och innebär i juridisk mening en automatisk behandling av personuppgifter som utförs för att bedöma och förutsäga vissa personliga egenskaper.

Arbetsförmedlingen kan även hämta information från andra myndigheter, till exempel Migrationsverket.

 • Inskrivningstid
 • Sökandekategori
 • Kommunövergripande sökande
 • Födelseland
 • Kommun
 • Utbildningsnivå
 • Utbildningsinriktning
 • Sökta yrkesgrupper (upp till 4 stycken)
 • Erfarenhet i sökta yrkesgrupper
 • Utbildning för sökta yrkesgrupper
 • Ålder
 • Kön
 • A-kassatillhörighet
 • Tidpunkt på året för inskrivning
 • Funktionsnedsättning

Ditt behov av stöd

Arbetsförmedlingen har bedömt att dessa uppgifter är relevanta för att kunna avgöra ditt avstånd till arbetsmarknaden, hur snabbt du kan få ett jobb och vilket stöd du behöver. Vi använder det statistiska bedömningsstödet för att avgöra om tjänsten rusta och matcha kan ge dig rätt stöd.

Tre kategorier av stöd

Bedömningsstödet föreslår för Arbetsförmedlingen vilken nivå av stöd du behöver. Nivåerna är:

 • Du bedöms ha ett litet behov av stöd och klarar dig själv med hjälp av exempelvis Arbetsförmedlingens digitala tjänster.
 • Du behöver extra stöd för att hitta ett jobb eller börja studera.
 • Du behöver fördjupat stöd som Arbetsförmedlingen kommer att utreda vidare.

Stöd som är bäst för dig

Arbetsförmedlaren gör sedan en bedömning utifrån samtliga uppgifter vi har om dig och vad bedömningsstödet föreslår och fattar sedan beslut om vilket stöd du får.. Syftet är att du ska få ett så bra stöd som möjligt.

Riktade utskick

Arbetsförmedlingen kommer även att använda dina personuppgifter för att skicka information som vi tror att du är intresserad av och som är relevant för ditt arbetssökande. Vill du inte längre få nyhetsbrev så kan du avsluta utskicken.

Sekretessbestämmelser

När Arbetsförmedlingen behandlar personuppgifter så följer vi offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I Arbetsförmedlingens verksamhet gäller bestämmelserna i 28 kapitlet, 11, 12 och 12a §§. Sekretessen hindrar inte att vi lämnar uppgifter till våra upphandlade leverantörer eller andra myndigheten som behöver dem, till exempel Försäkringskassan, CSN och Sveriges a-kassor.

Mer information

All personuppgiftshantering måste ha en rättslig grund i reglerna om personuppgifter. Arbetsförmedlingen gör profileringen med stöd av den rättsliga grunden ”allmänt intresse” och ”myndighetsutövning”. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är handläggning av ärenden.

Med profilering avses i juridisk mening automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis ekonomisk situation, preferenser, intressen, beteende eller vistelseort.

Här finns mer information om hur Arbetsförmedlingen behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad:

Så hanterar vi dina personuppgifter