Arbetsmarknaden: Nedåt innan vändning 2025

Publicerad: 2023-12-13

Sveriges arbetsgivare tror att efterfrågan på varor och tjänster kommer att minska under 2024 – men är försiktigt positiva inför 2025.
Behovet av utbildad kompetens består och många arbetsgivare väljer att hamstra personal i väntan på bättre tider.

Handeln och hotell- och restaurangbranschen tror på minskad efterfrågan näst år.

Handeln och hotell- och restaurangbranschen räknar med tuffare tider och minskad efterfrågan 2024.

Sveriges arbetsmarknad har varit överraskande motståndskraftig. Rekryteringsbehovet efter pandemin bidrog till att arbetslösheten minskade i början av 2023, men den positiva utvecklingen stannade upp under hösten. I Arbetsförmedlingens nya prognos görs bedömningen att arbetslösheten ökar något under 2024 och att den sedan vänder nedåt under 2025.
– Det kommer att bli lite värre innan det blir bättre igen, säger Marcus Löwing, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Webb-tv-avsnitt om utvecklingen på arbetsmarknaden 2024-2025

Arbetsgivarna pessimistiska

Arbetsförmedlingens enkätundersökning visar att arbetsgivarnas nu är lika pessimistiska som de var under finanskrisen 2008 när det kommer till förväntad efterfrågan på varor och tjänster. Mest pessimistiska är arbetsgivare inom bygg- och anläggning samt hotell- och restaurang. På lite längre sikt, 6-12 månader, är arbetsgivarna något mer optimistiska.

Skillnaderna inom landet ökar

Arbetslösheten bedöms öka mest i södra Sverige och framför allt i storstadsområdena. I de tre nordligaste länen, väntas arbetslösheten tvärtom vara lägre år 2025 än vad den är idag.
− Arbetsmarknaden i norra Sverige är starkt knuten till de stora, gröna investeringarna som genomförs i regionen, men också till demografiska förändringar med en åldrande befolkning, säger Lars Lindvall, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Utvecklingen på arbetsmarknaden län för län 2024-2025

Färre planerar att anställa

Endast en av tre arbetsgivare har planer på att anställa inom ett år. Hälften av arbetsgivarna bedömer att de kommer att ha ett oförändrat antal anställda. Samtidigt tror runt 15 procent att de ska minska personalstyrkan, vilket motsvarar nivåerna hösten 2008 då finanskrisen slog till.

Fler hamstrar personal

Trots att antalet arbetslösa blir fler har många arbetsgivare fortfarande svårt att rekrytera personal med efterfrågade kompetenser. Det är denna brist på kompetens som gör att många arbetsgivare strävar efter att behålla personal i den utsträckning det är möjligt, trots lågkonjunkturen.
– Många arbetsgivare är benägna att behålla befintlig personal just med vetskapen om hur svårt det är att hitta arbetskraft med rätt kompetens, säger Marcus Löwing.

Tips till arbetsgivare som behöver anställa

När konkurrensen om den utbildade personalen är stor finns det flera saker som arbetsgivare kan göra. Ett sätt är förbättra arbetsvillkoren för att kunna behålla befintlig personal. Det kan också handla om att se över vilka kompetenser som faktiskt behövs och en ökad flexibilitet till kraven på erfarenhet eller utbildning.
– Om man är lite flexibel och kan anpassa sina krav så har man en bättre chans att hitta arbetskraft över tid. Om man har möjlighet att klä på kandidater med kunskap över tid, säger Marcus Löwing.

Läs hela prognosen om arbetsmarknadsutsikterna för 2024-2025

Här hittar du rätt kompetens om du ska anställa

Med en enkel sökning i rekryteringsguiden får du koll på arbetsmarknaden för ett visst yrke i din kommun. Utifrån det får du tips på bästa rekryteringssättet för dig och fler vägar framåt för att hitta kandidater. Du kan också söka efter nyutbildad kompetens på våra arbetsmarknadsutbildningar.

Rekryteringsguiden

Anställa från utbildning

Näringsgrenarnas utveckling

Arbetsgivare inom bygg- och anläggningsverksamheter har haft en särskilt svag utveckling och har en negativ syn på efterfrågan de kommande sex månaderna. De pressas fortsatt av höga räntor liksom stigande bygg- och finansieringskostnader. Bygg- och anläggning är mycket pessimistiska även för de kommande 6-12 månaderna vad gäller efterfrågan på varor och tjänster. Anställningsplanerna ligger i höstens undersökning strax över nivån våren 2020 som är den lägsta sedan våren 2009.

Särskilt svag utveckling visar arbetsgivarna inom hotell- och restaurangnäringen som visar på negativ syn på efterfrågan de kommande sex månaderna. Något mer positiv syn på efterfrågan efterföljande halvår om än fortsatt svag.

Transport är beroende av efterfrågan inom övriga näringsgrenar och brukar tidigt i konjunkturnedgångar visa på svagare utveckling, vilket är linje med konjunkturbedömningen. Utvecklingen bedöms vara svag under hela prognosperioden med anledning av den utdragna lågkonjunkturen. Transport visar på svagast anställningsplaner av alla branscher.

Även handeln som är beroende av hushållens köpkraft ser en svag efterfrågan de kommande sex månaderna. Inom handeln har man en något mer positiv syn på efterfrågan efterföljande halvår, om än fortsatt svag.

Industrin ser något mer positivt på utvecklingen även om deras förväntningar också är lägre än normalt. något mer positiv syn på efterfrågan efterföljande halvår. Bland industriarbetsgivarna har andelen som uppger att de upplevt brist på arbetskraft däremot ökat jämfört med för ett år sedan. Fyra av tio arbetsgivare inom industrin uppger brist på arbetskraft i höstens undersökning, vilket är i linje med den höga nivån under hösten 2021 för näringsgrenen.

information och kommunikation ser något mer positivt på utvecklingen även om deras förväntningar också är lägre än normalt. Information och kommunikation är den bransch som tror på störst efterfrågan på varor och tjänster de kommande 6-12 månaderna. Mest expansiva anställningsplaner redovisar arbetsgivarna inom information och kommunikation. Branschen bedöms fortsatt växa starkt under prognosperioden under förutsättning att arbetsgivarna får tag i efterfrågade kompetenser.

Näst svagast anställningsplaner. Jord- och skogsbruken har under det senaste året drabbats av tre på varandra följande kriser – torka, svinpest och översvämning. Att anställningsplanerna är låga det kommande året är därför naturligt men bristen på kompetens är alltjämt hög inom branschen och ser man till deras bedömningar om efterfrågan på varor och tjänster ges en ljusare bild på sikt.

Den höga inflationen och prisökningarna sätter press även på de offentliga verksamheterna. Bland de offentliga verksamheterna är bristen på arbetskraft sedan tidigare mycket utbredd vilket framgår av Arbetsförmedlingens undersökningar. I höstens undersökning uppgav 53 procent av de offentliga arbetsgivarna att de har upplevt brist vid rekrytering av personal under det senaste halvåret. Den upplevda bristen bland offentliga verksamheter varierar regionalt och andelen var högst i Norrbotten och Jämtland.